Bachelorprojekt

Hartl, A. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Rolle: Planlægning og afvikling af workshop & vejlederProfessionsbachelorprojektet er på i alt 20 ECTS-point og udarbejdes på uddannelsens 7. semester. Formålet med projektet er, at den studerende skal demonstrere den tilegnede viden og de tilegnede færdigheder med hensyn til teori, metode og analyse inden for praksisorienterede emneområder ileisureindustrierne. Bachelorprojektet skal demonstrere, at læringsmålene er opnået, og at der er nået et niveau, som gør det muligt at bestå bachelorprøven. Den studerende demonstrerer derved evnen til at integrere den viden og de kompetencer, som den studerende har erhvervet i løbet af de forudgåendesemestre/fag i uddannelsen.Prøveformen på bachelorprojektetAlle øvrige interne og eksterne prøver skal være bestået, før den studerende kan indstilles til den mundtlige prøve i bachelorprojektet.Som udgangspunkt er bachelorprojektet individuelt, men der kan med faglig argumentation søgesdispensation til at skrive i gruppe.Det skriftlige projekt forsvares ved en mundlig prøve. Ved bedømmelsen gives en samlet karakter, der både dækker det skriftlige projekt og den mundtlige prøve. Disse vægtes ligeligt. Projektet har et omfang på maksimalt 50 standardsider, eksklusive bilag. Beskrivelse af kravene til projektet femgår af fagbeskrivelsen for bachelorprojektet. Der er afsat en tidsramme på 45 minutter til prøven, som skal indeholde den studerendes mundtlige præsentation, en behørig eksamination og den efterfølgende bedømmelse af projektet.Opnås en karakter på under 02, er det tilladt at indlevere en revideret udgave af det oprindelige projekttil omprøve.VejledningDer udpeges en underviser som vejleder. Den studerende har ret til op til fire timers vejledning med den udpegede vejleder. Hvis der af faglige årsager er behov for det, kan der tilknyttes en ekstra ejleder. Den samlede vejledningstid må imidlertid ikke forlænges.ResuméBachelorprojektet skal indeholde et engelsk resumé af projektet på 1-2 sider. Resumeet skal placeres før indholdsfortegnelsen. Resuméet vil indgå i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.
Periode2014 → …