Diplomuddannelse i Tværprofessionel kommunikation

Rahbek, L. (Underviser), Jensen, S. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Mange professionsansatte oplever, at der stilles store krav til kommunikationen i samspillet med bor-gere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, samt studerende, elever og børn i deres daglige praksis. Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at reflektere over kommunikative problem-stillinger i praksis samt at reflektere over og forbedre egne kommunikative strategier og handlemu-ligheder. Ifølge de pædagogiske diplomuddannelsers fælles studieordning er målet med modulet Kommunikation, at den studerende
Viden
 Har viden om kommunikationsteorier og metoder
 Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder
 Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation
Færdigheder
 Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
 Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
 Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
 Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen
Kompetencer
 Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
 Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
 Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier
Undervisnings- og arbejdsformer: Arbejdet ud fra studieaktivitetsmodellen
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: varierede undervisnings- og arbejdsformer
Periode2017 → …