DOFA - Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Jantzen, H. C. (Underviser), Christensen, F. J. H. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden
  Den studerende
  - har viden om hvad der kendetegner samfundsvidenskab og vidensproduktion
  - har viden om samfundsvidenskabelig metodologi og de væsentligste videnskabsteoretiske skoler
  - har viden om forskellige dataindsamlingsteknikker og deres anvendelsesmuligheder
  Færdigheder
  Den studerende
  - er i stand til at tilrettelægge og gennemføre et videnskabeligt, problemorienteret projektarbejde om professionsrelaterede emner
  - kan vurdere og begrunde metodemæssige valg, herunder valg af teori og undersøgelsesdesign
  - kan indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data og vurdere datakvalitet
  - er i stand til at dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater
  Kompetencer
  Den studerende
  - kan indgå i samarbejde om professionsrelevante undersøgelser og bidrage til kritisk refleksion over valg af videnskabelige metoder og undersøgelsesdesign
  - kan tilrettelægge og gennemføre problemorienteret projektarbejde om samfundsvidenskabelige emner af relevans for professionen
  - kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med projektarbejde og skrivning – bl.a. i forbindelse med afgangsprojektet
  Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk gennemgang af modulets emner
  Selvstændigt arbejde med indsamling og analyse af primær og sekundær empiri, analyse af kvalitative og kvantitative data.
  Selvstændigt arbejde med videnskabsteoretisk indhold
  Selvstændigt arbejde med vurdering af samfundsvidenskabelige afrapporteringer
  Selvstændigt arbejde med eget projekt med udgangspunkt i problemstilling fra egen organisation
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Begrundet ud fra modulets indholdsbeskrivelse og studieaktivitetsmodellen
  Periode2017 → …