Evaluering af nyt optagelsessystem til læreruddannelsen 2013

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: I november 2013 igangsatte den nationale styregruppe for udvikling af ny læreruddannelse samt Styrelsen for Forskning og Innovation en evaluering af det nye optagelsessystem.

Evalueringen består af tre dele:

En statistisk input-output-analyse, der dels kortlægger forskellige forhold omkring ansøgere og pointgivning og dels redegør for effekterne af optagelsessamtalerne for frafald og fagligt niveau.

En analyse af subjektive output-effekter på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt interviewere, der har deltaget i optagelsessamtalerne samt undervisere for de studerende, der er blevet optaget på baggrund af det nye optagelsessystem i 2013. Her undersøges respondenternes vurdering af optagelsessystemets betydning for de studerendes motivation og studieegnethed.

En procesanalyse på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt alle interviewere vedr. deres vurdering af interviewkonceptet samt telefoninterview med repræsentanter fra UC’erne vedr. deres vurdering af interviewkonceptet samt logistikken omkring gennemførelsen af optagelsesprocessen i forbindelse med samtalerne.

Konsulenter fra FIVU gennemfører den statistiske analyse, og konsulenter fra professionshøjskolerne gennemfører telefoninterviews og spørgeskemaundersøgelserne.

Resultaterne af evalueringen er et første forsøg på at vurdere konceptet for samtalerne, implementeringen og så vidt muligt effekten af den del af det nye optagelsessystem. På baggrund af den samlede evaluering for optaget 2013 vurderes det, at det nye optagelsessystem overordnet set er velfungerende og bør fortsættes. Evalueringen munder desuden ud i en række anbefalinger angående forbedringer og udvikling af modellen for optagelsessamtalerne. Nogle af anbefalingerne retter sig mod optagelsesrunden for 2014, og andre anbefalinger lægger op til et mere grundigt og tidskrævende udviklingsarbejde.
Mål for aftagers udbytte: Resultaterne fra evalueringen udmøntes i en række anbefalinger til justering og optimering af optagelsessystemet med særligt fokus på forbedring af interviewkonceptet, så det matcher de uddannelsespolitiske mål om lavere frafald og højere faglighed, styrkelse af interviewkonceptets validitet og reliabilitet samt forbedring af arbejdsgangene i optagelsesprocessens hovedfaser: tilmelding, interview og efterbehandling.
Metodik og arbejdsform: Statistiske data fra KOT og LUBOSS (Læreruddannelsens booking- og scoresystem)Spørgeskemaundersøgelser blandt interviewere og undervisere for de studerende årgang 2013
Semistrukturerede telefoninterviews blandt repræsentanter for UC'erne
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: For at sikre et stærkt datagrundlag at udarbejde analyser og anbefalinger ud fra, er der er valgt et mixed methods-design. Spørgeskemaerne sikrer data bredt fra de involverede medarbejdere; de semistrukturerede interviews med repræsentanter fra læreruddannelserne med et indgående kendskab til udvikling og implementering af systemet for sikrer nuancerede og righoldig svar og de statistiske data giver os et overblik over forholdene i en input-output analyse.
Periode1 nov. 20131 feb. 2014
Arbejd forMinisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • læreruddannelsen
  • Optagelsessamtaler
  • evaluering