Evaluering af 'Videre efter HF'

Anna-Maj Stride Geyti (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

  Beskrivelse

  Opgavens indhold:

  Om projektet

  Videre efter HF skal medvirke til at opfylde målsætningen om at 50 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse.

  I projektet samarbejder lærere og studievejledere på regionens VUC’er, erhvervsakademier og professionshøjskoler om at udvikle en nyskabende, professionsrettet undervisning, hvor HF fagene på VUC anvender professionsrettede og praksisnære vinkler fra de korte og mellemlange videregående uddannelser i den teoretiske undervisning.

  Det innovative i projektet er også netværket mellem institutionerne på underviserniveau, som giver lærere og studievejledere viden om indhold og form i de videregående uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder, hvorved de bliver ambassadør for de videregående uddannelser.

  Den praksisnære tilgang skal især styrke kursister fra uddannelsesfremmede miljøer, der gennem undervisningen kan se, at de kan mestre kravene i uddannelse og job.

  Evalueringsresultater

  For at sikre, at kursisterne finder undervisningen meningsfuld og relevant, er det nødvendigt, at undervisningsforløbene er forankrede i HF’s pensum og læringsmål. Et andet vigtigt punkt er, at der i forløbet arbejdes med kursisternes studieparathed. Til sidst er det nødvendigt at tilrettelægge forløbet, så kursisterne får en oplevelse af at mestre det faglige indhold på den videregående uddannelse, så deres self-efficacy styrkes. Det anbefales derfor, at man ved udviklingen af nye forløb arbejder med følgende opmærksomhedspunkter:

  1) Hvordan forankres forløbet indholdsmæssigt i kursisternes HF-pensum? Hvordan tydeliggøres læringsmålene for kursisterne?

  2) Hvordan kan forløbet styrke kursisternes studieparathed? Herunder:
  - Hvilke arbejdsformer fra de videregående uddannelser vil kunne indgå i forløbet?
  - Hvordan kan studerende fra de videregående uddannelser tænkes ind?
  - Hvordan kan forløbet lægge aktiviteter ud på de videregående
  uddannelsessteder?

  3) Hvad skal kursisterne præsenteres for på de videregående uddannelser?
  Hvordan sikres det, at undervisningen kommer kursisternes faglige niveau i
  møde?

  Læs mere om evalueringsresultaterne i rapporten, der kan downloades her på siden.


  Mål for aftagers udbytte: Ønsket er, at dette kan bidrage til at inspirere til fortsat samarbejde mellem ungdoms- og videregående uddannelser. Samarbejdet er et værdifuldt bidrag til at kursisternes begynder at se sig selv som kommende studerende og professionsudøvere, hvilket er et vigtigt skridt på vejen mod a t få flere unge til at gennemføre en videregående uddannelse.
  Metodik og arbejdsform: Projektet er blevet evalueret kvalitativt og kvantitativt. Denne rapport præsenterer resultaterne af den kvalitative evaluering, der har undersøgt kursisternes oplevelse af forskellige undervisningsforløb, som er gennemført i projektperioden.

  Dataindsamlingen er foregået gennem undervisernes selvevalueringer i forhold til deres undervisningsforløb samt fokusgruppeinterviews med undervisere, vejledere og kursister fordelt på de deltagende institutioner i hele regionen.

  I alt har 19 HF-kursister samt 19 undervisere og 6 vejledere fra VUC, UC og EA deltaget i fokusgruppeinterviews fordelt på de forskellige konsortier (Vestjylland, Sydjylland, Fyn og Trekantområdet).
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Undervisere og vejledere er blevet interviewet med det formål at undersøge deres udbytte af at deltage i projektet. Evalueringen fokuserer på det læringspotentiale, der er i at gennemføre undervisningsforløb på tværs af ungdoms- og videregående uddannelse for både kursister, undervisere og vejledere, samt hvordan samarbejdet kan få kursisterne til at opleve HF som en trædesten til de videregående uddannelser.
  Periode1 jan. 20101 dec. 2013
  Arbejd forSyddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • vejledning
  • undervisning