Hjemmeside for den styrkede pædagogiske læreplan

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

  Beskrivelse

  Udvikling af hjemmeside hvor der findes materiale der kan understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i uddannelse og i pædagogisk praksis i dagtilbud. Materialet har karakter af undervisningsmateriale, cases og praksisfortællinger, film samt øvelser og refleksions spørgsmål. Du kan også finde links til centrale publikationer og oversigter over den nyeste viden på området. Materialet kan benyttes af ledere og praktikere på dagtilbudsområdet samt undervisere og studerende på landets professionshøjskoler både i grunduddannelse og i efter- videreuddannelsesregi.

  Materialet er udarbejdet af undervisere og forskere på de danske professionshøjskoler.

  I forbindelse med den politiske aftale om den ny dagtilbudslov etableredes i 2016 et partnerskab mellem FOA, BUPL, KL, BUPL’s lederforening, EVA, FOLA, DLO, BKF, Danske Professionshøjskoler, DPU, SEVU og COK med det formål at understøtte realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan via praksisnær kompetenceudvikling og vidensbasering af pædagogisk praksis (Børne- og Socialministeriet, 2017b).

  Partnerskabet har på denne baggrund formuleret en række pejlemærker for initiativet om kompetenceudvikling for praksis (Børne- og Socialministeriet, 2017), kommunale forvaltninger og pædagoguddannelsen, som fokuserer på disse forskellige elementer i et pædagogisk læringsmiljø og samspillet mellem dem:

  Processuelle forhold (der fokuserer på kvalitet i interaktioner mellem børnene, mellem personale og barn/børn, forældre, dagens rytme mv.).
  Strukturelle rammer (fysiske rammer, organisering af tid og personaleressourcer mv.).
  Læringsmiljøet (hvor fokus rettes på forskellige situationer og interaktioner i institutionernes hele hverdag, såsom børnenes leg, rutiner, spontant opståede situationer planlagte aktiviteter og forløb mv.).
  En bred læringsforståelse inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer, så børn støttes i at udvikle både sociale, personlige, kropslige og kognitive evner og færdigheder.
  Det gode børneliv med fokus på dannelse, børnefællesskaber og børneperspektiv.
  Faglig pædagogisk ledelse med fokus på at lede og udvikle pædagogisk praksis i dagtilbuddetved at understøtte refleksioner og fagligt begrundede valg.
  Samarbejdet i og omkring dagtilbud: tværfagligt samarbejde, inddragelse af lokalsamfundet (”det åbne dagtilbud”) og sammenhæng i børnenes liv.
  At alle børn er en del af læringsmiljøet uanset forudsætninger, herunder et særligt blik for børn i udsatte positioner.
  Udvikling af en evalueringskultur, der fokuserer på dokumentation og evaluering som en løbende og systematisk beskrivelse (for eksempel foto, observationer mv.), vurdering og analyse af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  Forældresamarbejdet om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring.
  Disse pejlemærker er det konkrete afsæt og baggrund for udviklingen af det materiale du finder på denne hjemmeside. Materialet følger således og omhandler partnerskabets pejlemærker og kan ses som vidensgrundlag for den grund-, efter- og videreuddannelse, der understøtter implementering af den nye lov (Børne- og Socialministeriet, 2018).
  Periode1 sep. 2018
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • Børn og unge
  • forældrebestyrelse
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • pædagoguddannelsen