Innovation på tværs: Tværprofessionlt modul for studerende på tværs af alle uddannelser i UCL.

  • Hanne Kathrine Kallesøe (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål for modulet
Læringsmålene er:
Den studerende i en tværprofessionel kontekst opnår viden om
• Etiske, juridiske, politiske og økonomiske rammer for sektorens virke
• Retslige rammer for tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
• Sektorenes opbygning, organisering og placering i samfundet
• De øvrige professioners faglige kompetencer
• Metoder til dokumentation og kvalitetssikring i ydelserne
• Egen professions genstandsfelt, opgaver og arbejdets udførelse og hovedantagelser, der gør det muligt at skelne mellem og diskutere de forskellige professioners kompetence og arbejdsområde – herunder forskelle i videnskabsteoretiske positioner
• Kreative og innovative arbejdsmetoder

Den studerende opnår færdigheder i
•At tilrettelægge tværprofessionelle innovationsprojekter og implementere resultater heraf
• At undersøge udfordringer og kreativt løse opgaver i samarbejde med andre professioner
• At anvende procesværktøjer i samskabende processer – herunder inddragelse af borgere, professionelle og frivilliges netværk og ressourcer
• Søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden/litteratur og andet materiale i forbindelse med egen faglighed, der kan række ud over professionens kernefaglighed
• Anvende kommunikations- og informationsteknologi i forhold til samarbejde og dokumentation
• Udvikle og facilitere tværprofessionelle netværk

Den studerende opnår kompetencer til
• At indgå i tværprofessionelt teamsamarbejde med viden om og respekt for egne og andre professioners ansvar- og kompetenceområder i forhold til tværprofessionel opgaveløsning
• At kommunikere, lytte, analysere og indgå i relationer med professionelle og frivillige
• At koordinere og lede tværprofessionelle/tværsektorielle samt projektorganiserede opgaver og samarbejde i forskellige organisatoriske sammenhænge
• Kreativt at løse aktuelle udfordringer i praksisfeltet, der forudsætter og udfordrer det tværprofessionelle samarbejde
• At kunne håndtere usikkerhed, konflikter og kunne navigere i kaos
• At kunne reflektere kritisk over samarbejdet, processen og produktet.

Undervisnings- og arbejdsformer: Blended learning og deltagerstyret i tværprofessionelle teams
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Forløbet tager udgangspunkt i projekter, der er formuleret af eksterne samarbejdsparterne. Projektforløbene vil være forskellige og med forskelligt indhold, hvorfor det er de studerende, der tilpasser projekterne til de tre uger ud fra forventningsafstemning
Periode2015 → …

Emneord

  • samarbejde
  • teamsamarbejde