Kompetenceløft for erhvervsskolelærere 10 ECTS

Kirsten Schiøtt Hansen (Deltager), Erkmann, M. (Konsulent), Christensen, P. L. (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Strategisk Kompetenceudvikling med et traditionelt diplommodul fra den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, ’Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelse’ (10 ECTS-point) som det centrale udgangspunkt, men med tæt kobling til en anden del ’Strategisk kompetenceudvikling og pædagogisk ledelse i praksis’.
Mål for aftagers udbytte: Strategisk kompetenceudvikling på både individuelt og organisatorisk niveau.
LÆRINGSMÅL
Viden
• Har teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier, herunder digital teknologiudvikling
• Har viden om digitale teknologiers anvendelsesmuligheder i undervisning og læring
• Kan forstå og reflektere over teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring
Færdigheder
• Kan anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser
• Kan vælge og begrunde valg af digitale teknologier
• Kan formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst
Kompetencer
• Kan håndtere nye digitale teknologier herunder programmer og tjenester
• Kan identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelse af digitale teknologier
• Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og læring baseret på digitale teknologier

Metodik og arbejdsform: Efteruddannelsen skal foregå i sammenhæng med RTS systematiske pædagogiske ledelsestiltag, der udgør rammen for den praksisreflekterede transfer mellem forskellige typer af efteruddannelsens læringsrum. Efteruddannelsesdesignet, er lokalt forankret og skal styrke ikke blot den enkelte deltagers individuelle læringsproces, men bør blive ’et design’ for den lokale strategiske kompetenceudvikling på Roskilde Tekniske Skole, og dermed for kvalitetssikring og den organisatoriske læring.
Designet illustrerer, hvordan Roskilde Teknisk Skole (RTS) indskriver sig i en pædagogisk ledelsesdiskurs, hvor implementering af ny viden både er et individuelt anliggende og et organisatorisk anliggende og desuden, at implementering af ny viden begynder før diplommodulets start.

Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Kompetenceudvikling i et anvendelsesorienteret perspektiv med henblik på udvikling af kerneopgaven, undervisning og videndeling.
Periode14 aug. 201515 sep. 2019
Arbejd forRoskilde Tekniske Skole, Danmark
Grad af anerkendelseNational