Kompetenceudvikling på VUC/AVU – nye målgrupper og udvikling af læringsfællesskaber for ledere og undervisere på almen voksenuddannelse

  • Hanne Nørlem-Sørensen (Projektleder)
  • Pedersen, L. (Projektleder)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Formålet med projektet er at skabe et eksperimentarium, hvor både ledere og lærere på VUC ”forsker” i egen praksis og igennem systematiske refleksionsprocesser udvikler og implementerer ny praksis. Projektdeltagernes professionelle praksis er fundament og omdrejningspunkt i projektet, og projektet arbejder systematisk med sammenhæng mellem teori og praksis med fokus på udvikling og forandring af professionel praksis.
Derudover er formålet med projektet, at den enkelte lærer styrker sin relationelle praksis med det formål at den enkelte mestrer de nye krav og behov, den nye kursistgruppe stiller til nærvær, dialog, samarbejde og grænsesætning.

Mål for aftagers udbytte: Succeskriterier
Projektet har følgende tre succeskriterier:
1. Lærere, ledere og andre udvikler læringspraksis løbende i praksis
Projektet skal kompetenceudvikle lærere og ledere til at blive ”forskere” i egen praksis og herigennem skabe strukturer og en praksis understøttet af eksperimentarier, hvor lærere sammen reflekterer over den pædagogiske og didaktiske praksis og udvikler denne praksis.
2. Al læringsaktivitet foregår i strukturerede fællesskaber mellem flere lærere og ledere
Projektet skal understøtte, at de deltagende VUC´ere får etableret nogle strukturerede fællesskaber omkring kerneopgaven – undervisningen – og om den løbende udvikling og sparring på tværs. Projektet har som ambition, at al læringsaktivitet skal foregå i strukturerede fællesskaber, og at projektdeltagerne selv skal medvirke til at skabe strukturerne for disse fællesskaber.
3. Læreren håndterer nærhed og distance og magter nærværet med kursisterne i en en-til-en relation
Projektet skal udvikle lærernes kompetencer i forhold til balancen mellem at være en nærværende og autentisk lærer og samtidig kunne håndtere psykisk vanskelige samtaler og situationer professionelt.

Metodik og arbejdsform: Den gennemgående metode i kompetenceudviklingsprojektet er aktionslæring.

Aktionslæring er reflekteret læring i fællesskab. Metoden giver deltagerne ejerskab til forandringerne, idet det er deltagernes egen praksis, som inddrages. Metoden giver desuden mulighed for at afprøve viden og nye handlemuligheder i praksis og initierer til refleksion og læring undervejs. Dermed igangsættes læreprocesser, som fokuserer på hvad der virker, hvad der ikke virker, hvorfor det ikke virker og hvad man kan lære undervejs.

Aktionslæring kan formuleres som en 4-trinsmodel, hvor deltagerne trinvist gennemgår en læreproces:
1.Planlægning af aktivitet, dvs. sætte mål for hvad lærerne gerne vil opnå og hvordan
2.Iværksættelse og gennemførelse af aktivitet, som kan hjælpe dem til at opnå det ønskede mål
3.Refleksion over aktiviteten og resultatet
4.Evaluering af arbejdet med aktiviteten

Herefter kan processen starte forfra med at planlægge nye læreprocesser og nye aktiviteter, reflektere over dem etc. Bevægelsen og de fire trin kan illustreres på følgende måde:

1. Planlægning
2. Aktivitet
3. Refleksion
4. Evaluering
Ny, reflekteret og begrundet praksis

Projektet arbejder med aktionslæring, som en metode, der igangsætter en kulturforandring og implicerer en kontinuerlig kompetenceudvikling, hvor både lærere og ledere opnår kompetence til at arbejde systematisk og struktureret med at planlægge, gennemføre, reflektere og evaluere de aktiviteter og processer, som igangsættes i de enkelte læringsrum på voksenuddannelsescentrene.

Projektet søger at skabe sammenhæng mellem ledernes og lærernes indsatser, således at begge niveauer arbejder sammen på at iværk- og rammesætte nye pædagogisk-didaktiske metoder og redskaber målrettet den nye gruppe af unge på AVU.

Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Projektet ønsker at understøtte udvikling af institutionen og lærerrollen mod et kollektivt ”vi”, hvor alle på institutionen løfter og udfordrer den daglige praksis. Hermed ønsker projektet at gøre op med et fokus på den individuelle lærerrolle og med institutionen forstået som summen af individuelle undervisningsforløb.
Projektet har to præmisser
•Det er nødvendigt at det enkelte VUC/ ledere og lærere, udvikler metoder og strategier til en kontinuerlig kompetenceudvikling for at ledere og lærere kan håndtere – fagligt og personligt – de mange forandringer og forskellige forventninger og behov, som målgruppen kontinuerligt har til undervisningen
•Det er nødvendigt at kompetenceudvikling understøttes af pædagogisk ledelse med det formål at udfordringerne på VUC/AVU løftes i fællesskab mellem ledere og lærere

Periode11 dec. 201430 jun. 2015
Arbejd forUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • udsatte unge
  • kompetenceudvikling
  • organisationsudvikling
  • aktionslæring
  • læreprocesser