Læreruddannelsen E-lær: Elevens læring og udvikling

Nielsen, C. H. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Modulets vidensgrundlag
Centralt i modulet står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation og pædagogisk vejledning i skolen. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling
Færdighedsmål: Den studerende kan
udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under hensyntagen til forskellighed i læringsforudsætninger og læringsmål,
observere, støtte og udfordre elevernes sociale, emotionelle og kognitive udvikling,
facilitere udviklingsstøttende relationer med særlig vægt på egen position som lærer,
facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de er befordrende for elevernes trivsel og udvikling
selvstændigt og sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger på gensidig respekt og lydhørhed,
anvende og begrunde forskellige vejledningsformer,
Kan anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer og
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes.
Vidensmål: Den studerende har viden om
elevers læring og om virksomme faktorer i læringsmiljøet,
elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - herunder køn og motivation,
udviklingsstøttende relationer,
klasse-, lærings- og gruppeledelse,
samarbejde og kommunikation mellem skolens parter og andre relevante aktører,
pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer samt professionslæring,
attribuering, herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning og
inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering
Undervisnings- og arbejdsformer: Face2face/ virtuel undervisning
oplæg, studieaktiviteter, studieopgaver, diskussioner, caseopgaver, deltagelsespligtige opgaver.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Modulet er et e-lær hold som består af 76 lektioner med i alt 6 face2face af 4 lektioner. Læringsmålene for det pædagogiske fag er videns - og færdighedsmæssigt brede og varierede og forudsætter præcisering, anvendelse og involvering for at understøtte reflekteret praksislæring. Studieaktiviteterne er tilrettelagt i overensstemmelse med studieaktivitetsmodellen.
Periodesep. 2018jun. 2019