Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Mål
  Viden og forståelse
  • Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til fokusering og forståelse af forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, samt viden om forskellige metoder til håndtering af heraf.
  • Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder, der fokuserer på de dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes.
  • Skal kunne identificere og reflektere eget perspektiv og forstå dets betydning for ledelsesmæssige etiske valg og beslutninger i de dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes.
  • Skal have indsigt i og forståelse for ledelsens ret, pligt og ansvar for at træffe beslutninger og handle i relationerne mellem ledelse og medarbejdere.
  • Skal have indsigt i den sammenhæng, der er mellem organisatoriske udviklingsstrategier og medarbejdernes kompetenceudvikling.

  Færdigheder
  • Skal kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling relateret til samspillet mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
  • Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder der retter sig mod samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.
  • Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation, og skal kunne reflektere ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde konsekvenser for samspillet mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes.
  • Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for de dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.
  • Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

  Kompetencer
  • Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om og håndtere dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes i egen organisation.
  • Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter som en mulig ressource i disse relationer.
  • Skal kunne identificere og formidle forståelsen af behov for egen og medarbejdernes kompetenceudvikling i samspillet mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.
  Indhold
  • Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ledelse, selvledelse og medledelse og på deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
  • Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involvering og motivation og på deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
  • Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk i forhold til hvordan disse ovenfor nævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling i de studerendes egen organisation, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber.
  • Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på hvordan magt, konflikter og forhandling er centrale fokuspunkter for forståelsen af den måde, hvorpå lederen og medarbejdere beslutninger kommunikeres og beslutningsgrundlag synliggøres i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
  • Der arbejdes, med udgangspunkt i iagttagelser i de studerendes egne organisationer, med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes er knyttet til kompetencen til at orientere sig og vælge i det organisatoriske krydspres mellem forskellige beslutningsmuligheder og deres meningstilskrivninger.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, vejledningsforløb
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformen er tilrettelagt med særligt blik på at facilitere inddragelsen af de studerendes praksiserfaringer og sammenkoblingen af disse med et teoretiske rammeværk og et begrebsligt apparat.
  Periode2015 → …