Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Mål
  Viden og forståelse
  • Skal have viden om forskellige perspektiver og teorier til fokusering og forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser samt viden om forskellige metoder til håndtering heraf i relationerne mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes.
  • Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder, der fokuserer på udviklingen af de menneskelige ressourcer i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes.
  • Skal kunne identificere eget perspektiv og reflektere over dets betydning for ledelsesmæssige etiske valg og beslutninger om udviklingen af de menneskelige ressourcer i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes.
  • Skal have indsigt i den sammenhæng, der er mellem organisatoriske udviklingsstrategier og strategier for medarbejdernes læring og kompetenceudvikling.

  Færdigheder
  • Skal kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling relateret til lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes.
  • Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder der retter sig mod udviklingen af de menneskelige ressourcer i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes, samt kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.
  • Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i egen organisation, og skal kunne reflektere egne ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde konsekvenser heraf for samspillet mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes.
  • Skal over for organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige teorier, metoder og tiltag vedrørende læring og kompetenceudvikling i forhold til organisationens overordnede udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker.
  • Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

  Kompetencer
  • Skal kunne identificere og udvikle strategier for, kommunikere om, realisere og håndtere lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i egen organisation.
  • Skal kunne forholde sig til og anvende forskelle og konflikter mellem mål og strategier for læring og kompetenceudvikling som en mulig ressource.
  • Skal kunne identificere behov for egen og medarbejdernes læring og kompetenceudvikling i samspillet mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes og skal kunne formidle dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.
  Indhold
   Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om læring og kompetenceudvikling og på deres betydning for for-ståelsen af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
   Der fokuseres på forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelsen af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk i forhold til hvordan disse ovenfor nævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om læring, dannelse, kompetenceudvikling og personaleudvikling i de studerendes egen organi-sation, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber.
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at identificere, reflektere og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og til-tag vedrørende læring og kompetenceudvikling, samt HR-koncepter og deres implementering i de studerendes egne organisationer hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etikker og værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, vejledning
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformen er tilrettelagt med særligt blik på at facilitere inddragelsen af de studerendes praksiserfaringer og sammenkoblingen af disse med et teoretiske rammeværk og et begrebsligt apparat.
  Periode2015 → …