Medicinsk cannabis til patienter med svær rheumatoid artritis ?

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Via CAT undersøges hvilken evidens findes der for at patienter med svær R.A. har behandlingseffekt af medicinsk cannabis, så det mindsker smerterne og dermed øger livskvaliteten sammenlignet med traditionel smertebehandling.
Medicinsk cannabis har sjældent nogen effekt for patienter, der behandles for kroniske smerter, idet 24 patienter skal behandles, før én person vil opleve en smertelindring og ift. patienter med R.A. er viden meget begrænset.
En ud af seks patienter vil opleve negative bivirkninger; svimmelhed, mundtørhed, tab af balance, psykose, depression, angsttilfælde, koncentrationsbesvær, euforisk tilstand eller afhængighed. Dermed er risikoen for at få negative endda alvorlige bivirkninger højere end sandsynligheden for at få udbytte af behandlingen. Hertil kommer at man ikke kender de negative langtidseffekter af at bruge medicinen. Men cannabis har et potentiale grundet stoffets antiinflammatoriske effekt.
Medicinsk cannabis kan ikke anbefales for nuværende førend der forefindes mere valide forskningsresultater på området til en mere fokuseret og afgrænset patientgruppe med klar angivelse af terapeutisk dosis. Behandlingen bør gives over længere tid, således både effekt, eventuelle bivirkninger og interaktioner kan måles og vurderes i forhold til konventionel smertebehandling.
I forhold til mit kliniske spørgsmål er der ikke for nuværende evidens for at medicinsk cannabis kan afhjælpe de kroniske smerter patienter med R.A. og dermed forbedre livskvaliteten. Den samlede kvalitet af evidensen jævnfør konklusion vurderes ud fra Grade til at være High ud fra Grade af de tre inkluderede artikler
Periode7 jan. 2019