Modul 5 - Tværprofessionel virksomhed

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden:
- viden om sundhedsvæsnets opbygning og funktion i relation til de tværprofessionelle sundhedsydelser til borgeren/brugeren/patienten
•viden om forskellige former for tværprofessionelt samarbejde, fordele og barrierer
•evne til at identificere fagetiske dilemmaer i forbindelse med det tværprofessionelle samarbejde med borgeren/brugeren/patienten
•viden om kvalitets- udvikling og – sikring af sundhedsvæsnets Viden om
•egen profession og dens virksomhedsområde, metoder, begreber, redskaber, og viden, som knytter an til professionsudøvelsen, samt de hovedantagelser, som ligger til grund for professionsudøvelsen mhp. at kunne formidle det til øvrige professioner
•de øvrige sundhedsprofessioners virksomhedsområder og kompetencer, mhp. at kunne identificere og diskutere betydningen af dem i et tværfagligt perspektiv.
•Kommunikation, sundhedsinformatik, sundhedsformidling og sundhedspædagogik mhp. at kunne redegøre for disses anvendelse og betydning i relation til patienten/borgeren/brugeren og det tværfaglige samarbejde
•anvendelse af relevant kommunikations- og informationsteknologi til dokumentation, kvalitetsudvikling og – sikring
•sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet samt de etiske, juridi-ske, politiske og økonomiske rammer, der ligger til grund herfor, mhp. at kunne redegøre for og diskutere problemstillinger på området.
•metoder til dokumentation samt udvikling og sikring af kvalitet i sundhedsydelserne, mhp. at kunne redegøre for disse i forhold til egen profession og i samspillet med andre sundhedsprofessioner.
•forskellige menneskesyn og sundhedsbegreber mhp. at kunne reflektere over betydningen heraf i professionsudøvelsen
•fagetiske positioner mhp. at kunne identificere etiske dilemmaer i den tværprofessionelle sundhedsydelse til patienten/borgeren/brugeren
•begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv
•sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, bevarende og forebyggende tiltag i et nationalt og et globalt perspektiv

Færdigheder
Den studerende skal kunne:
•søge, formidle og anvende relevant mono- og tværfaglig litteratur og andet materiale i forbindelse med sundhedsfaglige problemstillinger under vejledning
• indsamle relevant empiri i relation til en valgt tværprofessionel problemstilling under vej-ledning
•vurdere teorier og metoders relevans til bearbejdning af en valgt tværprofessionel problemstilling
•formidle tværprofessionelle problemstillinger

Kompetencer
Den studerende skal have kompetence til:
•at indgå i tværprofessionelt samarbejde om helhedsorienterede sundhedsydelser på bag-grund af anerkendelse af egen og andre professions ansvar og kompetencer
•at kunne identificere, analysere og perspektivere tværprofessionelle problemstillinger
•at kunne opstille forslag til kvalitetsudvikling og – sikring af de tværprofessionelle sundhedsydelser i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle

Undervisnings- og arbejdsformer: Vekselvirkning mellem monofaglig refleksion og tværprofessionelt samarbejde. Simuleret undervisning i to uger, der udfordrer de studerende på både videns- og praksis kompetencer i forhold til at indgå i tværprofessionelt samarbejde, i at identificere, analysere og perspektivere tværprofessionelle problemstillinger samt udfordre og fremme kompetencer til at opstille forslag til kvalitetsudvikling og – sikring af de tværprofessionelle ydelser på baggrund af anerkendelse af egen og andre professions ansvar og kompetencer. Undervisningen på modulet er derudover hovedsageligt e-baseret med enkelte skemalagte face to face undervisnings- og aktivitetsdage, selvstudium, gruppearbejde m.m.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Simulationslæring er en pædagogisk metode, hvor man styrker de studerendes evne til at anvende deres praktiske og teoretiske kompetencer i praksis gennem autentiske casebaserede læringsforløb. E-læring ligger indenfor et af de indsatsområdet for anvendelse af digitale teknologier, der er i UCSJ. Vekselvirkningen sikrer variation og dermed betingelser for læring.
Periode2013 → …