National konference om psykosocial kræftforskning

Moestrup, L. (Oplægsholder)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Abstrakt:
Eksistentielle overvejelser hos døende
- et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Baggrund
Både dansk og international forskning har vist, at eksistentielle overvejelser intensiveres hos mennesker, der lider af en livstruende sygdom. Forskningen tyder desuden på, at denne intensivering øges, når døden synes uundgåelig og nært forestående. Flere studier beskriver, at den døende patients livskvalitet kan forbedres, hvis der er fokus på varetagelse af de eksistentielle overvejelser. Imidlertid har forskellige studier vist, at disse overvejelser ikke bliver mødt adækvat i sundhedssystemer. Uvidenhed om patienternes eksistentielle overvejelser kan føre til usikkerhed om, hvordan disse overvejelser bedst kan imødekommes med henblik på at støtte patienterne optimalt i mestringen af den forestående død.
Begrebet eksistentielle overvejelser er et bredt begreb, som det også i de seneste danske anbefalinger for palliativ indsats fra 2011 synes vanskeligt at præcisere. Eksistenspsykolog og psykiater Irvin Yalom foreslår en måde, hvorpå eksistentielle domæner kan kategoriseres, idet han identificerer fire eksistentielle grundvilkår, som altid udfordrer den menneskelige eksistens: at vi skal dø, at vi i afgørende stunder er alene, at vi har frihed til at vælge vores liv, og at vi kæmper med at skabe en mening. Nærværende præsentation hidrører det første grundvilkår ”at vi alle skal dø”, idet vilkåret relateres til det døende menneskes overvejelser, spørgsmål og bekymringer om den forstående død.

Formål
Formålet med præsentation er at introducere resultater fra et kvalitativt feltstudie, hvor der kastes lys over døende kræftpatienters eksistentielle overvejelser om deres forestående død.

Metode
Data er genereret i 2011 gennem et etnografisk feltarbejde bestående af 17 semistrukturerede interviews med døende patienter og 38 dages feltobservationer på tre forskellige danske hospices.

Resultater
På bagrund af analyse af data fra primært interviewene fremkom to kategorier af eksistentielle overvejelser. Den første kategori ”Tanker og følelser relateret til døden” demonstrerede, hvordan patienterne 1) erkendte den forestående død, 2) følte sorg over at skulle forlade livet, 3) ikke var angste for døden som en endelig afslutning, men til dels angste for dødsprocessen. Den anden kategori ”Håndtering af døden” demonstrerede, hvordan patienterne 1) undgik at tænke på og tale om døden, 2) rekonstruerede individuelle forestillinger om efterlivet baseret på tro og tidligere kulturelt funderet meningsdannelse, 3) planlagde praktiske aspekter vedrørende døden, 4) ønskede at fokusere på at leve.


Konklusion
Analysen indikerede, at patienternes overvejelser var komplekse og modstridende og ikke egnede til at kunne forstås af en enkelt teori. Der argumenteres for, at patienternes eksistentielle overvejelser hverken kan opfanges af Irvin Yaloms eksistentielle psykologi eller Kübler-Ross' teori om dødsstadier. De komplekse overvejelser kan i højere grad forklares ved hjælp af Martin Heideggers fænomenologiske tænkning og teori om hverdagslivets betydning.
En konstant refleksion på baggrund af forskellige teoretiske perspektiver synes hermed vigtigt i varetagelsen af den eksistentielle omsorg hos døende patienter.
Periode2014 → …
BegivenhedstypeKonference
PlaceringMiddelfart, Danmark