Ordblindelærer, voksne: Ordblindelæreruddannelse

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  • kan planlægge, gennemføre og evaluere individuel OBU (ordblindeundervis¬ning for voksne) på baggrund af afdækning af skriftsproglige forudsætninger og færdighe¬der samt identifi-ce¬rede undervisningsbehov
  • kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, lære¬processer, læringsindhold/læremidler og evaluering i OBU
  • kan analysere, vurdere, tilpasse og udvikle læremidler og tekster til en specifik OBU-kontekst
  • kan begrunde og inddrage it-læremidler og/eller læse- og skriveteknologi
  • kan differentiere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og evaluering ud fra individu¬elle deltagerforudsætninger, herunder andetsprogsproblematikker
  • kan udvikle OBU-praksis samt indgå i samarbejde med relevante fagpersoner
  • har indsigt i opdaterede forskningsbaserede teorier om ordblindhed, herunder definition, årsagsforhold og afledte vanskeligheder
  • har indsigt i lovgrundlag for OBU og specialpædagogis¬ke og andre støtte- og vejledningsmu¬lig¬¬he¬der for voksne med ordblindhed

  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, fremlæggelser, aktiviteter, øvelser, dialog og diskussion.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fremme læringsudbyttet og sikre refleksion over praksis begrundet i teori. Der er ikke praktik knyttet til uddannelsen.
  Periode2017 → …

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • voksenunderviser