Pædagogisk Psykologi: Psykologisk Diplom

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Ifølge de pædagogiske diplomuddannelsers fælles studieordning er målet med modulet Pædagogisk psykologi, at den studerende
- har viden om og forståelse af grundlæggende teori og forskning inden for den pædagogiske psykologis genstandsfelt og afgrænsning
- har viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udvik-lingsmulighederne hos individer og grupper
- mestrer at analysere og vurdere pædagogisk–psykologiske teorier i relation til en given prak-sisproblematik
- kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser i relevante læringsmiljøer set i et kontekstuelt perspektiv
- kan indgå i samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til læring og kunne udvikle handlingsstrategier for denne praksis ud fra en refleksiv tilgang til læring
Undervisnings- og arbejdsformer: -
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2017 → …