Professionsbachelor, Socialrådgiver: Socialt arbejde

Dorthe Ludvigsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Dimittenden kan gennem en personlig og selvstændig anvendelse af viden og færdigheder håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, der knytter sig til det sociale arbejde i offentlige og private organisationer. Det vil sige, indgå i det kommunale forvaltningsarbejde, på børn og unge-, beskæftigelses- og voksenområdet dels som myndighedsudøver dels i udførelsen af forskellige andre typer af indsatser rettet mod at forebygge behandle, reducere eller løse sociale problemer. Endvidere kan dimittenden indgå i løsningen af sociale opgaver i regi af regionerne eksempelvis psykiatrien, statslige institutioner som kriminalforsorgen samt en række private og frivillige organisationer
Dimittenden kan kombinere kommunikative og relationelle færdigheder med systematisk tænkning og handling. Kernen i dimittendens faglighed er kombinationen af, at etablere og indgå i processuelle relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk indenfor givne organisatoriske rammer og gældende lovgivning
Dimittenden kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt/tværprofessionelt samarbejde samt påtage sig ansvar for koordinering og styring af en socialfaglig indsats, inden for rammerne af en professionsetik. Det vil sige, planlægge og styre arbejdsprocesser, være mødeleder og kunne etablere sammenhængende indsatser herunder inddragelse af viden og færdigheder fra andre faggrupper
Dimittenden kan indgå i samarbejde om konkrete innovationsprojekter samt indgå i innovations- og udviklingsarbejde generelt
Dimittenden kan selvstændigt strukturere egen læring og udvikling med henblik på efter- og videreuddannelse

Undervisnings- og arbejdsformer: Forlæsning, gruppearbejde, projekter, dialogbaseret undervisning, Tværprofessionelle forløb, foredrag og individuelle udarbejdede opgaver.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieaktivitetsmodellen og didaktiske overvejelser i forhold til læringsmål
Periode2014 → …