Udredning og behandling: Klinisk ræssonering ud fra et patientcentreret fokus

Lotte Petersen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: 1.Planlægge, udføre og justere en fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier, herunder redegøre og tage højde for indikationer og kontraindikationer for fysioterapeutiske interventioner.
2.Redegøre for ætiologi og patogenese i forhold til lunge og kredsløbssygdomme.
3.Skabe sig et samlet indtryk af patientens/borgerens ønsker og behov for aktivitet og deltagelse, samt gøre sig overvejelser over omfang og karakter af fysioterapeutisk intervention i forhold hertil.
4.Indgå i dialog og samarbejde med patient/borger samt reflektere over egen professionelle rolle samt identificere, reflektere over og reagere hensigtsmæssigt på patientens reaktioner på den fysioterapeutiske intervention.
5.Inddrage forhold i patientens livssituation, som har betydning for den fysioterapeutiske intervention og reflektere over mulige sammenhænge mellem patientens livsstil og den aktuelle sygdomssituation.
6.Overholde gældende etiske og institutionelle retningslinier.
7.Udvælge, foretage og justere udvalgte former for behandlingsmæssig intervention rettet mod lunge- og kredsløbslidelser.
8.Redegøre for og anvende principper for hensigtsmæssig lejring og udgangsstilling af patient/borger.
9.Dokumentere undersøgelse og tilhørende overvejelser med anvendelse af fysiotera-peutisk fagsprog.
10.Deltage i samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere.

Undervisnings- og arbejdsformer: De anvendte læringsaktiviteter er en blanding af teoretisk undervisning, praktisk demonstration, praktisk afprøvning og gruppearbejder.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Blanding af teori og praksis som forudsætning for klinisk ræssonering.
Periode2012 → …