Vejledningsmetoder- og processer: Lærerrotation, Ikast-Brande

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
• har viden om vejledningsteori-, metode- og processer
• har indsigt i interventionsmetoder på indi-vid-, gruppe- og organisationsniveau
• kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier - og metoder
• kan kontekstafklare, identificere og for-handle mål for vejlednings- og interventi-onsforløb
• kan vælge og begrunde rammesætninger og procesledelse af konkrete vejlednings-forløb
• kan facilitere et anerkendende og udfor-drende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger
• kan analysere, evaluere og udvikle meto-de- og procesledelse af vejledningsforløb
• kan reflektere interaktionsprocesser og egne iagttagelsespositioner.

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, vejledning, bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk diplomuddannelse
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • vejledning
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • diplomuddannelse