• PostadresseVis på kort

    Forskningsleder og programansvarlig Camilla Hutters, Tagensvej 18

    2200 København N

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vi har fokus på temaer, der er afgørende for at styrke kvaliteten og dermed attraktiviteten i erhvervsuddannelserne samt på hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes i arbejdet med at styrke kvalitet og kompetencer blandt lærere og de oplæringsansvarlige i erhvervsuddannelserne. 

Forskningsprogrammet er forankret i forskningsmiljøet Pædagogik og didaktik i erhvervsuddannelserne ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Institut for Didaktik og Digitalisering (IDD).  

Hvad forsker vi i? 

Den lave søgning mod erhvervsuddannelserne og det høje frafald er en udfordring for både erhvervsskolerne og for de brancher, som mangler faglært arbejdskraft. Hvis uddannelserne skal gøres mere attraktive og sikre, at der uddannes flere faglærte med relevante kompetencer, skal kvaliteten og indholdet af undervisningen og læringsmiljøerne på skolerne forbedres. Det er også vigtigt, at læreprocesserne på en læreplads knyttes endnu bedre sammen med undervisningen på skolen og i højere grad understøtter fastholdelse og faglig udvikling hos eleverne.  

Samtidig skal erhvervsskoler og de faglige udvalg udvikle strategier og konkrete modeller for at indarbejde nye kompetence- og dannelsesbehov i uddannelserne, sådan at de kommende faglærte kan håndtere de aktuelle forandringer på arbejdsmarkedet og i samfundet. 

Programmet har fokus på følgende temaer: 

Tema 1: Vekseluddannelsens pædagogik og didaktik 
Vi udvikler viden om, hvad der pædagogisk og didaktisk bidrager til, at eleverne bliver dygtige faglærte i uddannelsesforløb, der er tæt knyttet til en erhvervsfaglig praksis og består af en vekslen mellem erhvervsuddannelsernes læringsrum, dvs. mellem undervisning på skole og oplæring på en læreplads. 

Tema 2: Erhvervsfaglig dannelse og kompetencer i en foranderlig verden 
Vi udvikler viden om, hvordan de aktuelle krav til dannelsesmæssige og erhvervsfaglige kompetencer på arbejdsmarkedet og i samfundet omsættes i relevante, praksisnære læreprocesser og dannelsesprocesser for eleverne. 

Tema 3: Metoder og processer til udvikling af pædagogisk praksis i erhvervsuddannelserne 
Vi udvikler metoder og samarbejdsformer, der gør det muligt at inddrage skoler og faglige udvalg i udvikling, spredning og omsætning af ny og relevant viden i hele eud-sektoren. Det er vigtigt for at sikre, at forskning og udvikling ikke kun kommer de skoler til gavn, der deltager i konkrete FoU-projekter, men generelt understøtter nytænkning og kapacitetsopbygning omkring pædagogik og nye kompetencer i hele sektoren. 

Hvordan forsker vi? 

Vores forsknings- og udviklingsprojekter har fokus på at understøtte nytænkning og kapacitetsopbygning omkring pædagogik, didaktik og nye kompetencer i hele sektoren. 

NCE gennemfører forskningsprojekter, der involverer praktikere fra sektoren, fx fra skoler og lærepladser. Projekterne kombinerer ofte systematisk vidensudvikling med lokal praksisudvikling. Det kan ske ved at vi afprøver nye samskabende metoder til at udvikle pædagogisk praksis, fx laboratoriemetoder, designbased research og andre former for aktionsforskning. Samtidig har vi fokus på at projekterne udvikler modeller og metoder til spredning af viden blandt skoler og de faglige udvalg.  

Derudover arbejder vi med at omsætte viden fra FoU-projekter til god undervisning og oplæring i erhvervsuddannelserne gennem en styrket forskningsbasering af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og øvrige pædagogiske uddannelsestilbud. 

Udvalgte projekter 

Styrkelse af faglig stolthed i erhvervsuddannelser (2023-25)
Projektets overordnede mål er konkret at understøtte og udvikle den faglige stolthed hos elever i erhvervsuddannelserne samt medvirke til forøgelse af den samfundsmæssige respekt for arbejdet med det gode håndværk i erhvervsuddannelserne. Dette skal bidrage til erhvervsuddannelsernes attraktivitet hos unge i folkeskolens 9. og 10. klasse og hos voksne samt højne elevernes trivsel og læring.

Elevengagerende Klimaundervisning (2022-23) 
Projektet udvikler og understøtter erhvervsskoleelevernes tilegnelse af klimakompetencer gennem elevengagerende pædagogiske og didaktiske metoder og redskaber. Et af resultaterne bliver en didaktisk model, der sammen med øvrigt inspirationsmateriale formidles til hele sektoren. Projektet er finansieret af Villum Fonden.  

Helhedsorienteret undervisning i STEM-fag (2022-24) 
Projektet udvikler ny viden om eud-elevernes udbytte af undervisning i de STEM-relaterede grundfag (naturfag, matematik, biologi, kemi, fysik og teknologi), og afprøver helhedsorienterede undervisningsforløb blandt 30 lærerteams på tværs af STEM-fag og erhvervsrettede fag. Erfaringer og resultater spredes til resten af sektoren. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.  

Kontakt 

Camilla Hutters
Forskningsleder og programansvarlig 
[email protected] 
Tlf: 61 70 69 70

Pernille Hjermov 
Programansvarlig 
[email protected] 
Tlf: 60 68 06 81

 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor.  

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Attraktive og relevante erhvervsuddannelser er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller