Center for Livslang Læring

 • Telefon87551821
Adresse
 • Hedeager 2

  8200 Århus N

  Danmark

Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

VIA Center for Livslang læring

Center for Livslang Læring arbejder med forskning og udvikling inden for uddannelse og kompetenceudvikling i bred forstand, hvor uddannelse og læring ses i et sammenhængende livs- og samfundsperspektiv. Centret rummer tre forsknings- og udviklingsprogrammer: Program for realkompetence, Program for unges og voksnes læring og Program for karrierevejledning. Programmerne arbejder selvstændigt og i samarbejde med centrets forsknings- og udviklingsopgaver.

Centrets teoretiske tilgange til forsknings- og udviklingsarbejde i livslang læring har en gennemgående interesse i koblingerne mellem sociologi, psykologi og læring. Centret har særligt fokus på unges uddannelser og voksnes læring i et demokratisk, beskæftigelsesmæssigt og innovativt perspektiv, som giver alle mennesker muligheder for at udnytte deres kompetencer og som udvikler menneskers livsperspektiver.

Forskningsområder

Center for Livslang Læring er optaget af projekter, der bidrager med viden om spørgsmål som

 • Hvordan sker læring og kompetenceudvikling i et kontinuerligt livslangt læringsforhold?
 • Hvordan kan karrierevejledning, skoler og uddannelser understøtte børn, unge og voksnes bevægelse gennem liv, læring og arbejde i et livslangt perspektiv?
 • Hvordan kan man forstå unge og voksnes valg af uddannelse og arbejde og betingelserne herfor, samt sammenhængen med øvrige liv?
 • Hvordan kan man forstå professioner og professionsudvikling inden for centerets fokusområder?
 • Hvordan er skoler og uddannelser i stand til og parate til at inddrage borgeres kompetencer, viden og erfaringer?
 • Hvordan påvirker erhvervsskolelærernes professionalisme kvaliteten af undervisningen af eleverne?
 • Hvordan hæmmer og fremmer organisatoriske forhold erhvervsskolelærers mulighed for pædagogisk udvikling?

Centrets vidensgrundlag

Det er CLL’s ambition at arbejde for at understøtte børn, unge og voksnes udvikling og læring til glæde for den enkelte, fællesskaber individet indgår i og det fælles samfund. Vores tilgang er en forståelse af forholdet mellem individ og samfund som et dialektisk forhold. Samfundsmæssige strukturer har betydning for menneskers muligheder, samtidig med at mennesker gennem deres handlinger aktivt kan være med til at påvirke de samfundsmæssige betingelser.

Vi opererer med et bredt kompetencebegreb, der knytter sig til uddannelse, arbejde og hverdagsliv, og som også indeholder værdier og holdninger for den enkelte i de fælleskaber denne indgår i.

Et fokus på kompetenceudvikling er for CLL forbundet med et ønske om at understøtte borgere i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og at skabe en meningsfuld sammenhæng mellem arbejdsliv og de øvrige dele af tilværelsen. CLL ser kompetencer i relation til både det enkelte individs opgaver og ansvar og i relation til vilkår, som også er strukturelt betingede.

Læring i uddannelse og på arbejdsmarkedet knytter sig til processen med at udvikle og overskride sine muligheder. Det er et individ, der lærer, men læring er forbundet med deltagelse i sociale praksisser, ligesom læring kan indgå i modsætningsfyldte sociale praksisser, som får betydning for det, der læres. Der indgår således mange aspekter i læring, som både er knyttet til individ, sociale sammenhænge og materielle betingelser i en historisk og samfundsmæssig kontekst og praksis. I CLL arbejder vi ud fra en forståelse af, at de nævnte aspekter er tæt forbundne og ikke kan forstås isoleret.

Mennesker lærer på mange forskellige måder ved at deltage i forskellige kontekster fra forskellige positioner. Læring er en integreret del af menneskers hverdagsliv og sociale liv og udspringer af menneskers aktive engagementer i og med omverdenen. Individets oplevelse af mening er central for læring – vi lærer, når vi er engageret i et problem eller en udfordring, som vi betragter som relevant.

I undervisning tilrettelægges læring gennem didaktik med henblik på læringsmuligheder, der faciliterer læreprocesser i samspil med dem, undervisningen retter sig mod og med blik for det samfund, som undervisning skal bidrage ind i.

I CLL arbejder vi med forskningsmetoder, der tager afsæt i praksis og er optaget af praksisudvikling, herunder aktionslæring og – forskning, praksisforskning, etnografiske metoder, grounded theory method, forskningscirkler, casestudier, interviews, fokusgruppeinterviews, observationer. Endvidere arbejdes med dokumentanalyse, herunder diskursanalyser.

Center for Livslang Læring rummer tre forsknings- og udviklingsprogrammer:

Program for realkompetence

Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for feltet for realkompetence i et nationalt og et internationalt perspektiv, sådan at der sker en fortsat viden- og praksisudvikling for anerkendelse af realkompetencer. Programmet forstår realkompetence i overensstemmelse med bredden i paradigmet Livslang Læring og fokuserer således på et forsknings- og udviklingsfelt for individers karrieremæssige nyttiggørelse af læring, tilegnet i mangfoldige sammenhænge.

Programmet har et særligt fokus på samspillet mellem sektorer for anerkendelsen af individets realkompetencer, herunder formelle uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og arbejdslivet.

Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

 • Samspillet mellem sektororganisationer om anerkendelse af individers realkompetence som grundlag for job, uddannelse eller anden udvikling
 • Pædagogisk og didaktisk udvikling i de formelle uddannelser til at bygge videre på voksne studerendes livserfaring og realkompetencer i undervisningen
 • Samspillet mellem realkompetence og karrierelæring
 • Inklusion af udsatte grupper gennem kompetenceudvikling og realkompetencevurdering
 • Uddannelsesinstitutionernes varetagelse af Realkompetencevurdering og Individuel Kompetence Vurdering (IKV).

Nøgleord

Realkompetence, anerkendelse af kompetencer, livslang læring, transformation af kompetencer, anerkendelse af ikke-formel og uformel læring, understøttelse af læring gennem arbejdsliv og uddannelse i et karriere perspektiv, vejledning og vurdering af kompetencer, Inklusion gennem anerkendelse af realkompetencer, Validation of prior learning.

Program for karrierevejledning

Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i et nationalt og internationalt perspektiv. Programmet forstår karriere som et bredt begreb, der handler om at udforske og håndtere liv, læring og arbejde og samspillet mellem disse i forandringer og overgange på tværs i livet.

Programmet fokuserer på karrierevejledning i dybden og i bredden, herunder karrierevejledningsindsatser i grundskolen, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt overgangen mellem disse, og fra uddannelse til erhverv. Endvidere fokuserer programmet på karrierevejledning for voksne i beskæftigelse og uden for arbejdsmarkedet.

Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

 • Samspillet mellem karrierevejledning og skole eller uddannelsesinstitution, eksempelvis omkring karrierelæring forstået som erfaring med og refleksion over uddannelse, arbejde og sig selv og andre.
 • Organisering af karrierevejledning og samarbejde med andre aktører som skole, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv.
 • Potentialer og roller for forældre i forhold til unges karrierelæring og valg af uddannelse og erhverv, herunder vejlederes og læreres samarbejde med forældre
 • Karrierevejlednings mulighed for at understøtte øget social retfærdighed og bæredygtighed
 • Udvikling af karrierevejledning som profession, herunder tværprofessionelt samarbejde, professionsetik, karrierevejlederen som agent for faglig udvikling og forandring.

Nøgleord

Karrierevejledning, karrierelæring, karrierekompetence, career education, career development, studievejledning, uddannelsesvejledning, erhvervsvejledning, læring gennem arbejdsliv og uddannelse i et karriereperspektiv, livslang vejledning, livslang læring, organisation, professionsudvikling, social retfærdighed.

 

Program for unges og voksnes læring

Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for voksen- og ungdomsuddannelser både i et nationalt og internationalt perspektiv samt i det formelle og det parallelle uddannelsessystem. Formålet forstås bredt i forhold til at imødekomme unges og voksnes behov, aktuelle samfundsmæssige behov, den aktuelle politik på området og i forhold til uddannelsesinstitutioners og interessenters forskellige interesser og behov. Programmet har særlig fokus på pædagogik på erhvervsskoler og andre erhvervsrettede uddannelser.

Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

 • Pædagogisk, didaktisk og faglig udvikling, evaluering og læring herunder integration af it, innovation og entreprenørskab
 • Et bredt og sammenhængende livsperspektiv for de unge og voksne med henblik på inkluderende læringsmiljøer på uddannelsesinstitutioner
 • Læreres pædagogiske uddannelse, kompetencer og identitet herunder digitale kompetencer, innovation samt entreprenørskab set i lyset af livslang læring
 • Uddannelsesinstitutioners organisationer og kulturer
 • Udvikling af teori, metoder og modeller i relation til forskning og udvikling i felten.

Nøgleord

Pædagogik, erhvervspædagogik, didaktik, læring, evaluering, it, innovation, entreprenørskab, læringsmiljø, curriculum, voksne og unge, læreruddannelse, profession, professionalisme, identitet, organisation, kultur, livslang læring, bæredygtighed, organisatorisk læring.

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.