Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Vi forsker i samfunds- og socialfaglige problemstillinger.

Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund har en samfunds- og socialfaglig profil og samler dermed VIAs tværgående forskning på områder som beskæftigelse, udsathed, minoriteter, social teknologi og ledelse af velfærd.
Vi interesserer os for, hvordan sociale og politiske vilkår rammesætter og understøtter mødet mellem borgere og fagprofessionelle. Og vi interesserer os for, hvordan sociale relationer og praksis er formet af både historiske udviklingstræk og nutidige reformtendenser i organisering og ledelse.

En ledetråd i centerets forskning er teori- og begrebsudvikling såvel som empiriske undersøgelser, følgeforskning og udviklingsprojekter. Vi arbejder problemstyret, og derfor anvender vi både kvalitative og kvantitative metoder, som fx spørgeskemaer, observationer, kvalitative interviews, og/eller dokumenter i vores undersøgelser.

Vi ser på problemstillinger fra flere forskellige perspektiver, og vores forskning er anvendelsesorienteret med fokus på at omsætte viden til gavn for samfundet. Vi følger forandringerne i samfundet, der ofte giver organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. En velfærdsstat, der med egne ord ønsker at sætte borgeren i centrum, har således behov for steder som forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, hvor der bliver tænkt i nye løsninger på allerede velkendte problemer.
Vi samarbejder tæt med praksis, med uddannelserne i VIA og med andre forskningscentre. Og vi lægger vægt på, at centeret fungerer som et forpligtende fagfællesskab for alle i VIA med interesse for samfundsfaglig og socialfaglig viden.

Forskningscenteret ledes af konstitueret forskningschef Holger Højlund.Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund består af 5 forskningsprogrammer samt et eksperimentarium: 

 

Program for beskæftigelse og socialt arbejde 

Tilknytning til arbejdsmarkedet betragtes ofte som en afgørende faktor for, at borgere bliver integrerede i det danske samfund. Beskæftigelse opfattes med andre ord som en præmis for at borgere på kanten af samfundet eller i minoritetspositioner får et velfungerende liv. I økonomisk og social henseende fremstår et velfungerende arbejdsmarked derfor som løsningen på en stor del af velfærdsstatens udfordringer, og programmet undersøger arbejdet med beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen.

Forskningen i Program for beskæftigelse og socialt arbejde har fokus på beskæftigelsespolitikker, beskæftigelsesindsatser og de generelle indsatser og foranstaltninger over for mennesker med ledighed og sociale problemer.

Forskningsprogrammet har fokus på:

 • Beskæftigelsesreformer og beskæftigelsesindsatser
 • Udsathed i relation til arbejdsmarked og uddannelse
 • Faglighed og metoder
 • Handicap og beskæftigelse – herunder jobcentrenes rolle
 • Paradigmer og værdier i beskæftigelsesrelateret socialt arbejde.

Forskningsprogrammet ledes af Per Westersø.
Læs mere om forskningsprogrammets projekter, publikationer og aktiviteter her

 

Program for ledelse og organisationsudvikling

I offentlige og private organisationer er en hensigtsmæssig opgaveløsning hægtet til en forståelse for ledelse og organisatoriske processer i praksis. Velfærdssamfundets udfordringer tilskynder til en organisatorisk udvikling, der fremmer tværgående samarbejde mellem fagprofessionelle, frivillige og private aktører i at løfte opgaven.

En ledelse vil derfor også skulle håndtere flere konkurrerende logikker i denne balancerede praksis, hvilket skaber behov for ledelsesmæssig refleksivitet og analytisk indsigt på flere niveauer. I programmet bidrager vi med undersøgelser, der klæder både medarbejdere og ledere på til at forstå egne organisationer.

Program for ledelse og organisationsudvikling formulerer på denne klangbund viden om praksis, for praksis, således at det kommer ledelse, organisation og opgaveløsning til gavn på alle niveauer.

Forskningsprogrammet har fokus på:

 • Faglig ledelse, fx pædagogisk ledelse i skole og dagtilbud, ledelse i ældreplejen
 • Tværprofessionel ledelse og ledelse hen over sektorer, fx ledelse af frivillige
 • Udviklings- og forandringsprocesser samt projektledelse
 • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber og samarbejdende fællesskaber
 • Ledelse i et distribueret perspektiv, fx organisatoriske ressourcepersoner.

Forskningsprogrammet ledes af Frode Boye Andersen
Læs mere om forskningsprogrammets projekter, publikationer og aktiviteter her.  

 

Program for social teknologi

Velfærdsprofessionelt arbejde foregår i organisationer, der arbejder for og med mennesker. I den forstand kan organisationerne siges at være menneskebehandlende. Der udføres handlinger for at holde sammen på ting, planlægge, koordinere og organisere. Til dette arbejde anvendes utallige teknologier, som fx digitale platforme til kommunikation mellem borgere og professionelle, sagsbehandlingssystemer med indbyggede socialfaglige metoder, ledelsesinformationssystemer, eller beslutningsstøttende systemer med og uden algoritmer.

Program for social teknologi har fokus på de professionelle i frontlinjen og deres relation til borgeren, og på hvordan teknologier filtres sammen med professionel og organisatorisk praksis.

Forskningsprogrammet har fokus på:

 • Digitale infrastrukturer i borgerservicerende organisationer  
 • Samspil mellem fagprofessionelt arbejde og teknologi, herunder teknologiforståelse
 • Konsekvenser af mødet mellem borger, teknologi og professionel
 • Relationen mellem data og viden
 • Hybrider mellem mennesker, teknologi og faglig dømmekraft.

Forskningsprogrammet ledes af Matilde Høybye-Mortensen.
Læs mere om forskningsprogrammets projekter, publikationer og aktiviteter her. 

 

Program for udsathed og socialt arbejde

Inklusion i sociale fællesskaber og i samfundet mere generelt er en væsentlig faktor for menneskers trivsel og velvære. Borgere i udsatte positioner har langt større risiko for eksklusion og social marginalisering end andre, fx på grund af psykisk sårbarhed, hjemløshed, problematisk brug af rusmidler, funktionsnedsættelse eller handicap. En lang række forskellige velfærdsindsatser fokuserer på at hjælpe borgere i eller ud af disse udsatte positioner.

I Program for udsathed og socialt arbejde interesserer vi os derfor for de fagprofessionelles arbejde, herunder varetagelse af myndighedsopgaver, brug af særlige socialfaglige metoder, og udøvelse af skøn. Programmets forskning tager således udgangspunkt i velfærdsindsatser rettet mod borgere i udsatte positioner og fokuserer både på de fagprofessionelles og borgernes perspektiv og på rammerne for de sociale velfærdsindsatser.

Forskningsprogrammet har fokus på:

 • Relationen mellem fagprofessionelle og borgere i sociale velfærdsindsatser
 • Nye metoder i socialt arbejde og i sociale velfærdsindsatser
 • Rammerne for fagprofessionelles arbejde, herunder tværsektorielt samarbejde
 • Muligheder og barrierer for inklusionsprocesser og veje ud af udsathed
 • Borgerperspektiver på sociale velfærdsindsatser.

Forskningsprogrammet ledes af Vibeke Asmussen Frank.  
Læs mere om forskningsprogrammets projekter, publikationer og aktiviteter her.

 

Program for samfund og mangfoldighed

Det danske samfund ændrer sig i takt med øget globalisering og pluralisering, hvilket medfører, at der sættes spørgsmålstegn ved etablerede normer og værdier. Dette betyder ændrede vilkår for det fagprofessionelle arbejde, især i mødet med borgere.

I Program for samfund og mangfoldighed forsker vi således i, hvordan pluralitet og mangfoldighed har indflydelse på udviklingen af velfærdsprofessionelt arbejde. Vi interesserer os for, hvordan sociale kategorier som køn, klasse, race, etnicitet, seksualitet, alder og handicap skaber særlige vilkår for identitetsdannelse, demokratisk agens, livschancer og ligestilling for mennesker med minoritetsbaggrund i pædagogiske institutioner, i uddannelses-, og sundhedssystemet, på arbejdsmarkedet og i fritids- og kulturlivet.

Forskningsprogrammet har fokus på:

 • Demokrati og medborgerskab i et velfærdsprofessionelt perspektiv
 • Mangfoldighedsbegrebets bestemmelse og omsætning
 • Radikalisering og socialt forebyggende arbejde
 • Forskelsbehandling i velfærdsprofessionelt arbejde
 • Normkritisk og mangfoldighedssensitiv pædagogik.

Forskningsprogrammet ledes af Simon Nørgaard Iversen.
Læs mere om forskningsprogrammets projekter, publikationer og aktiviteter her.

 

Eksperimentarium for integrerede velfærdsindsatser

I Eksperimentarium for integrerede velfærdsindsatser undersøger, udvikler og afprøver vi nye idéer og viden om integrerede velfærdsindsatser. I et samarbejde med Holstebro Kommune og de medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere i dagligdagen, arbejder vi med aktionslæring og andre metoder til   systematisk og videnbaseret udvikling.

Eksperimentariet har fokus på:

 • Integrerede velfærdsindsatser med særlig fokus på udsatte borgere og familiers situation
 • Borgerinddragelse i praksis og i forskning
 • Koordination i organisatoriske mellemrum på tværs af fag- og sektorer
 • Det fagprofessionelle arbejde og særligt det fagprofessionelle skøn
 • Den sociale indsats fra et kommunalt perspektiv.

Eksperimentariet ledes af Anthon Sand Jørgensen.
Læs mere om Eksperimentariets projekter, publikationer og aktiviteter her.

 

Læs mere om hele forskningscenteret og dets aktiviteter på via.dk/flos.

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller