Organisationsprofil

Programmet forsker i, hvordan professionelle forstår og praktiserer inklusion i relation til menneskers sociale deltagelse i et hverdagsliv på tværs af steder. Vi har fokus på, hvordan børn, unge og voksne har mulighed for at tage del i samfundets fællesskaber og aktiviteter som for eksempel dagtilbud, skole, uddannelse eller arbejde. For nogle børn, unge og voksne gælder, at de befinder sig i udsatte positioner og derfor kan mangle adgang til de samfundsmæssige ressourcer og muligheder, som andre oplever som en selvfølge. Det kan handle om elever, der bliver mobbet i skolen, om børn med handicap, der skal være en del af en almen vuggestuegruppe, anbragte unge der oplever, at de ikke hører til i skolen, eller unge, der bliver marginaliserede i overgangen til voksenlivet. Vi forsker på tværs af disse områder, og skaber viden om, hvad vanskeligheder kan handle om, og hvordan professionelle praksisser i forskellige institutioner kan udvikles og blive mere inkluderende.

Idealet om inklusion udspringer af en historisk interesse for at sætte fokus på, hvordan ulighed i uddannelses- og velfærdssystemer bidrager til social eksklusion. Inklusion rummer dermed en radikal kritik af de betingelser, der giver anledning til at mennesker oplever andetgørelse og diskrimination for eks. på grund af handicap, etnicitet, køn og social status. Inklusion som begreb sætter fokus på betydningen af at forandre og udvikle samfundsmæssigt skabte betingelser og barrierer for deltagelse. I stedet for at lægge ansvaret for sociale problemer på individerne selv, hjælper et begreb om inklusion til at sætte fokus på, at sociale problemer kan have rod i, at grupper af børn, unge og voksne mangler indflydelse på og rådighed over væsentlige livsmuligheder og fællesgoder i vores samfund. Ud fra en grundlæggende kritik af problemforståelser og kategoriseringer, der individualiserer sociale problemer, forsker vi i menneskers muligheder for at lære og udvikle sig gennem social deltagelse, og dette ser vi som knyttet til forandring og udvikling af deltagelsesbetingelser i relevante fællesskaber. Børn, unge og voksne lever deres hverdagsliv på tværs af steder, derfor har det tværprofessionelle samarbejde stor betydning for, hvordan mennesker kan udvikle deres livsmuligheder.

Læs mere om programmet her 

Programmets forskere

Ida Schwartz forsker i hvordan vanskeligheder i børn og unges liv forstås og håndteres af professionelle de steder, børn og unge lever deres hverdagsliv. Det kan være på et anbringelsessted, i dagtilbud, skole eller i særlige tilbud på det sociale børne- og ungeområde. Hvordan styrker professionelles interventioner børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber, de steder de gerne vil høre til og være med?

Læs mere om Ida Schwartz
https://www.ucviden.dk/da/persons/ida-schwartz

Kurt Bendix-Olsen forsker i inklusion med et særligt fokus på børn med handicap og deres adgang til deltagelse i sociale fællesskaber. Med baggrund i en mangeårig interesse for udvikling af børns deltagelsesmuligheder i dagtilbud, SFO og skole tager hans forskning afsæt i brugerperspektiver i et forsøg på at belyse deltagelsesbetingelserne i et fælles hverdagsliv.

Læs mere om Kurt Bendix-Olsen 
https://www.ucviden.dk/da/persons/kurt-bendix-olsen

Tilde Mardahl-Hansen forsker i professionsfaglighed med en særlig opmærksomhed på lærerfaglighed og knytter forståelser af faglighed tæt til hverdagslivet og betingelser for undervisningspraksis. Hun ønsker på den baggrund at bidrage til en kritisk gentænkning af fagligheds- og undervisningsbegrebet.

Læs mere om Tilde Mardahl-Hansen
https://www.ucviden.dk/da/persons/tilde-mardahl-hansen

Christoffer Granhøj Borring forsker i tværprofessionelt samarbejde, og hvordan forskellige professionsfagligheder arbejder sammen om at håndtere komplekse sociale problemstillinger i skolen. Christoffers forskning tager udgangspunkt i en forståelse af, at professionelle har forskellige perspektiver på problemstillinger i skolen, men også forskellige muligheder og betingelser for at deltage i tværprofessionelt samarbejde.

Læs mere om Christoffer Granhøj Borring
https://www.ucviden.dk/da/persons/christoffer-granh%C3%B8j-borring

Morten Kromann Nielsen forsker i, hvordan pædagogiske praksisfællesskaber, der har mad, måltider og madsystemer som omdrejningspunkt, kan fungere som en ressource for børn og unges lærings- og dannelsesprocesser. Med en baggrund i den kritiske ungdomsforskning og i uddannelsesantropologien er Morten optaget af forskningstemaer og teoretiske begreber som for eksempel kritisk og frigørende pædagogik, unges demokratiske deltagelse, dannelse og myndiggørelse samt hvordan kritiske tilgange til maddannelse, praksisfaglighed, inklusion og sundhedspædagogik kan styrke et fokus på social retfærdighed i forsknings- og udviklingsfeltet Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Læs mere om Morten Kromann Nielsen
https://www.ucviden.dk/da/persons/morten-kromann-nielsen 

Gry Tybjerg er optaget af at undersøge, hvordan børn og unge opnår indflydelse på eget og fælles liv i skolen, og hvordan professionelle i samarbejde med børn og unge kan udvikle inkluderende læringsfællesskaber og skabe meningsfulde overgange fra udskoling til ungdomsuddannelse fra et ungeperspektiv.

Læs mere om Gry Tybjerg
https://www.ucviden.dk/da/persons/gry-marie-tybjerg

 

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Inklusion og hverdagsliv er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller