Billede af Andrey Lukyanov-Renteria
20092020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

ERHVERVSERFARING

 

SIDEN O1.10.2015

UC SJÆLLAND

ADJUNKT OG PROJEKTLEDER

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE OG FORVALTNING

Stillingen indeholder nedenstående opgaver:

 • udvikling af kurser og workshops på både grund- og videreuddannelse for socialrådgivere

 • undervisning på grunduddannelsen

 • arbejde med internationalisering af socialrådgiveruddannelsen

 • projektledelse, udviklingsprojekt vedr. kommunal praksis for tildeling af samt opfølgning på forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3

 • deltagelse i forskningsprojekter

 • udvikling og gennemførelse af workshops vedr. tværfagligt samarbejde på børneområdet

 • faglig sparring og rådgivning med ledelsen

 

01.05.2013 – 30.09.2015

SOCIALSTYRELSEN

FULDMÆGTIG OG KONSULENT

Min daværende stilling indebar:

 • deltagelse i udvikling og implementering af ICS (Integrated Children’s System)- sagsbehandlings- og udredningsmetode, som anvendes på området udsatte børn og unge;

 • udvikling og gennemføring af strategi i forhold til implementering af ICS i kommunerne;

 • udarbejdelse af anbefalinger i forhold til børnefaglige undersøgelser;

 • involvering af nye samarbejdspartnere – bl.a. fagforeninger og Ngo’er (Børns Vilkår, Dansk Flygtningehjælp)

 • evaluering af indsatser og implementeringsprocesser på området udsatte børn og unge;

 • analyse af de politiske tiltag på området udsatte børn og unge – med fokus på implementering af it-systemer som DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) og udvikling af udredningsværktøj på området børn med funktionsnedsættelser;

 • deltagelse i planlægning af internationale aktiviteter, relateret til metodisk socialfagligt arbejde – herunder besøg af delegation fra Socialministerium i Japan, workshop med Anna Gupta – forsker ved Holloway College, University of London, besøg af studerende fra Whittier College, Los-Angeles, USA;

 • rådgivning i forhold til udvikling, implementering og anvendelse af ICS og DUBU til KL, kommunerne, Departementet i Ministeriet;

 • tale- og notatskrivning, herunder notater og rapporter til Departementet og tale i anledning af det nationale ICS –seminar til social-, børn- og integrationsminister;

 • planlægning af store faglige events som det nationale superbrugerseminar for socialrådgivere og kommunale ledere fra 85 kommuner med samlet antal deltagere omkring 400;

 • deltagelse i monitoreringsbesøg med henblik på at undersøge implementering af DUBU i kommunerne samt afdække behov for implementeringsstøtte;

 • deltagelse i uddannelsesaktiviteter for socialfaglige medarbejdere og ledere i kommunerne – i form af implementeringsseminarer, grundkurser i ICS og ledernetværksmøder vedr. implementering og anvendelse af DUBU;

 • samarbejde med Deloitte i forbindelse med de opgaver, selskabet udfører for Socialstyrelsen – herunder evaluering af ICS og udvikling af udredningsværktøj på børnehandicapområdet;

 • samarbejde med Rambøll i forbindelse med udvikling af parathedsanalyseværktøj – implementeringsbarometeret samt organisering af implementeringsseminarer for kommunale ledere.

   

   

   

  SIDEN 30.01.2013

  KRASNOJARSKS STATSLIGE LANDBRUGSUNIVERSITET

  JURIDISK FAKULTET

  KRASNOJARSK, RUSLAND

  EKSTERN LEKTOR I SAMFUNDSVIDENSKAB

  Arbejde som ekstern lektor betyder, at jeg har ansvar for følgende kurser og aktiviteter, som foregår på engelsk og russisk:

 • Introduktion til EU-lovgivning på det sociale område;

 • Seminar vedr. dansk lovgivning på det sociale område;

 • Workshop med fokus på dansk og nordisk velfærdssystem;

 • Intro til lovgivning på området udsatte børn og unge i Danmark;

 • Deltagelse i konferencer og seminarer vedr. udvikling på det sociale område;

 • Rådgivning til den lokale universitetsledelse vedr. internationalisering af uddannelse i Rusland.

   

  01.06.2011 – 30.04.2013      

  FAMILIECENTRET

  HOLBÆK KOMMUNE

  FAMILIERÅDGIVER

  Som familierådgiver har jeg arbejdet med udsatte børn og deres familier. Mine primære opgaver, som har sikret mig indsigt og kendskab til kommunal praksis på børne- og velfærdsområdet, var:

 • råd og vejledning af børn og familier jf. § 11 i Lov om Social service;

 • systematisk arbejde med undersøgelser vedr. barnets/ den unges trivsel jf. § 50 i Lov om Social service;

 • gennemgang af kritiske sagsstammer – i samarbejde med den lokale ledelse og Ankestyrelsen;

 • deltagelse i implementeringen af ICS i kommunen – som superbruger;

 • undervisning af interne samarbejdspartnere;

 • kvalitetssikring i sagsbehandlingen;

 • arbejde med implementering af DUBU – et landsdækkende IT-system om børneområdet;

 • optimering af sagsflow  - gennemsnitlig behandling af 200-250 henvendelser og sager per kvartal;

 • deltagelse i udarbejdelse af stillingsbeskrivelser og sagsgange;

 • styrkelse af samarbejde med eksterne aktører (Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Udlændingestyrelsen);

 • arbejde med familier med anden etnisk baggrund (rådgivning, børnefaglige undersøgelser, anbringelser).

   

  01.09.2006 – 30.05.2008

  MAJAKOVSKIJ-BIBLIOTEKET, DEPARTEMENT FOR KULTURPROGRAMMER

  SKT. PETERSBORG, RUSLAND

  PROJEKTRÅDGIVER

  Som projektrådgiver har jeg konsulteret ledelse på direktionsniveau i Skt. Petersborgs førende og største bibliotek (over 100.000 registrerede brugere) i forbindelse med udvikling og gennemføring af undervisnings- og integrationsprojekter. Mine primære opgave i denne forbindelse var:

 • udarbejdelse af strategi på integrationsområdet – undervisningsarbejde med arbejdsmigranter;

 • hjælp i forbindelse med ny strategi i forhold til bibliotekets uddannelsesaktiviteter;

 • planlægning af internationale seminarer  vedr. internationalisering af uddannelse og menneskerettigheder– i samarbejde med US generalkonsulat, British Council, Dansk Kulturinstitut, Goethe Institut og finsk Center for international forskningsmobilitet;

 • udarbejdelse og gennemføring af ny samarbejdsstrategi i forhold til universiteter og udenlandske biblioteker;

 • artikel- og rapportskrivelser.

   

  20.06.2007 – 15.05.2008

  EU-PROJEKT FACE

  FINLAND - RUSLAND

  PROJEKT KOORDINATOR

  Projektet, som var finansieret af EU-midler, var fokuseret på udvikling af det gode naboskab i grænseregionen med hjælp af erfaringsudveksling på skoleområdet. Projektets sekundære mål var at understøtte integration og skolegang af indvandrebørn og børn fra udsatte familier med hjælp af fritidsaktiviteter. Som koordinator fra russisk side var jeg ansvarlig for følgende:

 • rådgivning vedr. russisk lovgivning på uddannelsesområde;

 • ansvar for projektets aktiviteter i Rusland – herunder projektstyring, økonomistyring og kontakt til samarbejdspartnere;

 • planlægning af seminarer og konferencer i Skt. Petersborg;

 • ansvar for udgivelse af materialer i forbindelse med projektets afslutning;

 • præsentation af projektet for samarbejdspartnere;

 • ansvar for afholdelse af tidsfrister og bevillinger;

 • konsultation af projektets ledelse fra Finland og Rusland.

   

  01.02.2007 – 01.06.2007

  ÅBO AKADEMI

  TURKU, FINLAND

  GÆSTEFORSKER

  Mit ophold i Turku, ved Åbo Akademi, var finansieret af CIMO – finsk Center for international forskermobilitet. Formål med opholdet var at gennemføre undersøgelse The Swedish-Speaking Youth In Finland: Mother Tongues Role For Minority’s Identity. I forbindelse med  forskeropholdet var det gennemført nedenstående:

 • deltagelse i Åbo Akademiets interne seminarer;

 • præsentation vedr. russisk migrationspolitik ved Finlands nationale sociologiske kongres;

 • artikler vedr. russisk sociologi og samfund i svensksprogede tidskrifter;

 • dataindsamling i forbindelse med projektet (kvalitative data) samt analyse af det indsamlede materiale;

 • udarbejdelse af første udkast til projektets  afsluttende rapport.

   

   

  01.09.2005 – 30.05.2008

  STATSUNIVERSITET FOR SERVICE OG ØKONOMI

  SKT. PETERSBORG, RUSLAND

  LEKTOR I SOCIOLOGI

  Som underviser, docent i sociologi, har jeg gennemført undervisning og bidraget til forskning på følgende områder:

 • social antropologi;

 • barndomssociologi;

 • livskvalitet og miljøsociologi;

 • introduktion til sociologi;

 • derudover har jeg assisteret vice-rektor i spørgsmål vedr. internationalt samarbejde og videnskabelig udvikling.

   

   

  26.01.2004 – nuv. tid.

  FREELANCETOLK

  JUSTITSMINISTERIET, RIGSPOLITIET, DOMSTYRELSEN  SAMT PRIVATE SELSKABER

 • skriftlig og mundtlig oversættelse på Justitsministeriets område;

 • tolke-  og rådgivningsopgaver for arkitektfirmaet 3xN;

 • oversættelser for Dansk Flygtningenævnet  

   

   

  UDDANNELSE

   

  22.06.2014 – 27.06.2014

  EXECUTIVE COURSE Using Evidence to Improve Policy and Programs

  HARVARD KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT

  HARVARD UNIVERSITY, HARVARD, MA, USA

  Kurset har givet mig overordnet kendskab til:

 • anvendelse af diverse evalueringsmodeller ift. vurdering af velfærdsprogrammer;

 • projektevalueringer i den offentlige og den private kontekst;

 • muligheder og tilgange til effektivisering af velfærdsprogrammer.

   

   

  31.01.2008 - 01.07.2011

  INTERKULTUREL / INTERNATIONAL SOCIALRÅDGIVER

  SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSE

  PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL

  KØBENHAVN, DANMARK

  Som socialrådgiverstuderende fik jeg grundig kendskab til:

 • socialt arbejde med udsatte børn og unge;

 • socialt arbejde med etniske minoriteter;

 • internationalt udviklingsarbejde;

 • dansk lovgivning på social- og beskæftigelsesområde;

 • psykologiske teorier, relaterede til socialt arbejde;

 • socialpolitik;

 • organisationsteori;

 • forandringsprocesser i den kommunale kontekst.

   

   

  01.10.1999 - 09.12.2003

  PH.D. I POLITISK SOCIOLOGI

  SOCIOLOGISK FAKULTET

  SANKT PETERSBORG STATSUNIVERSITET

  SANKT PETERSBORG, RUSLAND

  Ph.D.-uddannelse  er international anerkendt forskeruddannelse (se vedhæftede ”Vurdering af udenlandsk uddannelse” fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling), som resulterer i en Ph.D.-opgave med fokus på videnskabelig innovation og fremskaffelse af ny viden. Min opgave var relateret til livskvalitet i kontekst af miljøforurening og sociale problemer. I løbet af mine Ph.D.-studier har jeg gennemført nedenstående:

 • planlægning af forskningsprocessen og kildeindsamling;

 • indsamling af empiri;

 • beskrivelse og videreudvikling af relevant videnskabelig teori;

 • kobling mellem teori og empiri gennem analytisk arbejde;

 • artikelskrivning og deltagelse i konferencer;

 • løbende præsentation af videnskabelige resultater for fakultetets Ph.D.-udvalg;

 • afsluttende disputats og udgivelse af Ph. d.- afhandling.

   

   

  01.09.1994 - 21.05.1999

  JURIST MED SPECIALE I MILJØ- OG LANDBRUGSRET

  KRASNOJARSK STATSLIGE LANDBRUGSUNIVERSITET

  KRASNOJARSK, RUSLAND

  Daværende 5-årige uddannelse i jura svarer til dansk kandidatgrad i jura og giver adgang til at arbejde indenfor retsvæsnet samt forskeruddannelse (se vedlagt vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer). Min jurauddannelse havde fokus på brede problematikker som menneskerettigheder og almen jura, men min specialisering var miljø-, landbrugs- og ejendomsret. I løbet af mine studier har jeg, bl.a., gennemført følgende:

 • kurser i kriminalret, processuel ret, civilret og socialret;

 • deltog i diverse videnskabelige seminarer og konferencer;

 • gennemførte kurser i sociologi, politisk sociologi, statistik og statskundskab.

   

  STUDIEOPHOLD OG PRAKTIK

   

  01.02.2010 – 31.05.2010

  PRAKTIKOPHOLD

  KPH (CAMPAIGN AGAINST  HOMOPHOBIA)

  WARSZAWA, POLEN

  Som praktikant i KPH - Polens nationale NGO, som arbejder for at  fremme LGBT-rettigheder – har jeg været med til at skabe og gennemføre nedenstående:

 • projekt Combatting Homophobia In Female Juvenile Detention Centers – med fokus på uddannelsesaktiviteter til ansatte i kriminalforsorg og psykologisk rådgivning til indsatte;

 • fundraising blandt nordiske interesseorganisationer;

 • planlægning af store internationale events med fokus på ligestilling, LGBTQ-rettigheder og uddannelsesaktiviteter;

 • kontakt til de nordiske ambassader med henblik på at forbedre vidensdeling og erfaringsbytte mellem polske og nordiske interesseorganisationer på LGBTQ-området

 • politisk rådgivning i forhold til organisationens arbejde med Hviderusland, Ukraine og Rusland;

 • oversætter-opgaver;

 • planlægning i forhold til organisationsudvikling – som en del af international team, bestående af medarbejdere fra USA, Polen, Hviderusland og UK.

   

  01.02.2009 – 31.05.2009

  ERASMUS STUDIEOPHOLD

  METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES,

  HELSINKI, FINLAND

  Studieopholdet resulterede i, at jeg har fået kendskab til:

 • finsk lovgivning på social-, beskæftigelse- og integrationsområde;

 • case management;

 • forsikringsbaseret finsk velfærdssystem;

 • kommunal økonomi;

 • generel udvikling på velfærdsområdet.

   

   

  FRIVILLIGT ARBEJDE

   

  01.08.2010 - 31.12.2010

  DANSK RØDE KORS

  ASYLAFDELINGEN

  Arbejde med uledsagede flygtningebørn og unge.

   

  KERNEKOMPETENCER

   

  Undervisnings- og forskningserfaring, strategiplanlægning, evaluering, implementering, formidling og faglig sparring, supervision og praktisk socialt arbejde med udsatte børn og unge.

   

  Grundigt kendskab til politik på børneområdet, velfærdspolitik, socialpolitik, kommunal selvstyre.

   

  Et velopbygget netværk, som inkluderer kontakter til kommunerne, KL, forskellige NGO’er, politiske organisationer, statslige, kommunale og internationale institutioner, konsulater og ambassader, private virksomheder, udenlandske og danske universiteter og uddannelsessteder samt forskningsinstitutioner.

   

  SPROGLIGE KOMPETENCER

   

 • dansk – flydende, både skrift og tale;

 • russisk – modersmål;

 • engelsk – flydende, både skrift og tale;

 • tysk – gode sprogfærdigheder, skrift og tale;

 • svensk og norsk – kommunikative sprogfærdigheder.

   

  YDERLIGERE KOMPETENCER

   

 • edb-bruger (Word-pakken, Captia, Acadre, DUBU)

 • SurveyXact - bruger;

 • eventsplanlægning;

 • facilitering;

 • gode kommunikationsevner;

 • talent til at koble teori og praksis sammen.

   

  FRITIDSINTERESSER

   

  Jeg er meget interesseret i arkitektur og dens påvirkning af menneskelige adfærd, dyrker meget sport og er især glad for kajak og løbetræning. I min fritid foretrækker jeg at rejse til forskellige dele af kloden, slappe af med en god bog eller mødes med mine venner. Naboskab til Operaen motiverer mig til at være en hyppig gæst dér. Derudover bruger jeg en del af mine ressourcer for at forbedre mine faglige kompetencer og tage relevante kurser.

   


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Executive Course
Fag: Evaluation of Social program
Uddannelsesinstitution: University of Harvard, Kennedy School of Government
Land: USA
Antal dage: 7.0
Afslutningsdato: 7/6/2014

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring