Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

01/01/22 → 31/12/22

Laboratorie for udsathed i professionsnært perspektiv - i Forskningscenter for Ledelse, organisation og samfund (FLOS)

Harbo, L. J.Løvstad, C. V.Luth, E. M.Rosendal, A. & Poulsen, L. H.

I laboratoriet er der fokus på "udsathed i et professionsnært perspektiv" i relation til ambitionerne om i højere grad at levere helhedsorienteret indsatser på udsatte borgeres præmisser, - mere specifik er vi i laboratoriet optaget af mødet mellem den fagprofessionelle, der står med en indsats og så de mennesker, som indsatsen retter sig mod. Problemformuleringen lyder som følger "hvad gør fagprofessionelle, når unge "afviser" den hjælp, som fagprofessionelle tilbyder og hvad gør det ved de fagprofessionelle, når det sker?".  Vi foretager fokusgruppeinterview med fagprofessionelle, der er i kontakt med unge i henholdsvis Rusmiddelbehandling, i beskæftigelse/uddannelse-kontekst og på gadeplansniveau. 

2018-2020

Forsknings/udviklingsprogram : "Evaluering og dokumentation"

VIA Pædagogik og Samfund

'Prøvedidaktik i professionsuddannelse' et samlet forsøgsprojekt, der består af to dele: 1) Et uddannelsesdidaktisk projekt, der tilsigter at planlægge, gennemføre og evaluere forsøg med læreruddannelsens kompetencemålsprøver i fagområdet ”Pædagogik og lærerfaglighed” – 2) et forsknings- og udviklingsprojekt, der tilsigter at udvikle viden om almen evalueringsteori og prøvedidaktik i professionsuddannelser generelt. Projektdelene tjener hver sit ærinde – det første handler om den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse, det andet om evaluering, dokumentation og generering af teori om prøver og prøvedidaktik. Tilsammen danner de to projektdele et sammenhængende forsøgsprojekt, der gennem iterative processer gensidigt influerer på hinanden.

 

2016-2018

Studieaktivitetsmodellen        

VIA Profession og Uddannelse

Deltagelse i Forsknings-udviklingsprojekt ”Studieaktivitetsmodellen”. Projektet undersøger på udvalgte professionsuddannelser hvilket kendskab de studerende har til Studieaktivitetsmodellen, om de anvender den og hvis de gør, hvordan. Jeg deltager sammen med kolleger i bl.a.  empiriindsamling, som har bestået af interviews samt spørgeskema, udformet af projektgruppen samt i bearbejdelse af det empiriske datamateriale.

 

2015-2016

Undervisningsmateriale om systematik i Socialrådgiveruddannelsen      

Deltagelse i Forsknings- og udviklingsprojekt ”Undervisningsmateriale om systematik i Socialrådgiveruddannelsen” – et tværgående projekt med deltagelse af Socialrådgiveruddannelser i Danmark. Jeg har sammen med en kollega udarbejdet afsnit til materialet om arbejdet med udsatte voksne samt personer med handicap samt udarbejdet øvelsesopgaver til brug for undervisningen på Socialrådgiveruddannelserne. Jeg har derudover udarbejdet et selvstændigt afsnit om den juridiske ramme for arbejdet.

 

2016

Systematik i praksis

Socialstyrelsen                           

Deltagelse i kompetenceudviklingsprojekt ”Systematik i praksis”. Jeg har i projektet været i en familieafdeling og undersøgt, hvorledes afdelingen arbejder med systematik både i skriftlig form og ved fremlæggelse af sagerne og foretaget en tilbagemelding om dette til projektansvarlig.

 

2006

Kvalitetsudvikling på familieområdet            

Aarhus Kommune

Der blev udarbejdet en rapport på baggrund af projektets arbejde med anbefalinger til ”mødeforberedelse” og til ”mødeledelse” til brug i socialforvaltningsregi i et samarbejde med de primært forebyggende myndigheder som skole, daginstitutioner m.v.  Rapporten med anbefalinger blev fremsendt til daværende socialchef i Aarhus Kommune Leif Gjørtz Christensen, samt til socialcheferne på de fire socialcentre. Leif Gjørtz skriver følgende på baggrund af rapporten:”de faglige anbefalinger, som rappoten beskriver, skal betragtes som et værktøj, der bør anvendes i det daglige arbejde på socialcentrene”. (Skrivelse af Leif Gjørtz Christensen, dateret d. 1. august 2006). Jeg deltog i temagruppen ”Netværksmøder” i forbindelse med projektet.

 

2002

Koordineret indsats for udvalgte familier i Aarhus Vest.

Aarhus kommune                      

Projektet var et aktionsforskningsprojekt iværksat af Aarhus kommune. Jeg var projektmedansvarlig og en del af styregruppen, som blev nedsat, og som havde ansvaret for projektets form og indhold, samt styring og justering af projekt i projektperioden. En af opgaverne var således at evaluere projektet, hvilket blev gjort ved en bearbejdelse af data fra en spørgeskemaundersøgelse, udsendt til alle deltagere i projektet (51 deltagere). Rapport foreligger.

 

 

Arbejdsområder

Jeg har, siden jeg blev færdiguddannet som socialrådgiver, arbejdet inden for børn-, unge- og familieområdet samt misbrugsområdet.

De første år arbejdede jeg som familierådgiver med myndighedsansvar. Fra 2001 til 2006 var jeg ansat som familiebehandler i udførerleddet, hvor jeg arbejdede med familier med komplekse problemer, så som manglende omsorgskompetence, psykisk lidelse og stof- og alkoholmisbrug. 

Siden 2006 og frem til 2014 har jeg arbejdet som familie- og misbrugsbehandler, hvor der både har været fokus på familie- og stofmisbrugsproblemer. Desuden arbejdede jeg med socialt udsatte borgere, som både kunne have hjemløshed, stofmisbrug og psykisk sygdom som sociale problemer.

Jeg har således en bred erfaring med at arbejde med såvel familier, unge og voksne, som er kendetegnet ved komplekse problemer, så som bl.a. stof- og alkoholmisbrug og psykiske lidelser samt erfaringer med at arbejde med socialt udsatte borgere.

Jeg har i kraft af mit arbejde erhvervet erfaring i og opnået kompetence i at arbejde tværprofessionelt såvel indenfor den kommunale forvaltning som til øvrige eksterne aktører.

Fra 2014 har jeg været ansat som adjunkt  (01.02.2019: lektor) ved VIA Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus. Her underviser jeg på grund- og efter- og videreuddannelser bl.a. i stof- og alkoholmisbrug, teorier om sociale problemer, socialrådgiverens rolle og funktioner, magtfulde diagnoser og diffuse lidelser, kommunikation, systematisk sagsarbejde og journalskrivning, etik, magt og myndighed, borgerinddragelse, helhedssyn samt modeller i socialt arbejde.

Endvidere er jeg koordinator for 1.semester og for valgmodul C "socialt arbejde med udsatte voksne og personer med handicap".

Jeg har siddet i forskellige arbejdsgrupper og aktuelt sidder jeg i en arbejdsgruppe hvis opgave er at definere/give bud på relevante, gennemgående studiekompetencer, der vil være meningsfulde for at understøtte de studerendes studieintensitet og læringsudbytte samt faglige udviklingsproces frem mod BA-niveau.

Jeg  er beskikket censor ved Professionshøjskolernes Censorsekretariat inden for områderne: Børn og Unge, Udsatte voksne og personer med handicap samt på Bachelorniveau.

Kompetencer

Uddannelsesbetegnelse: Coach kursus i Det kognitive Behandlingsprogram "Dialog mod vold"
Fag: Kognitiv behandlingsstrategier
Uddannelsesinstitution: Center for Metode, Udvikling og Kvalitet (CMUK)
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2004
Uddannelsesbetegnelse: En kognitiv forståelsesramme - som grundlag for arbejdet med socialt udsatte
Uddannelsesinstitution: udviklings- og uddannelsesenheden, Forsorgshjemmet Østervang, Aarhus
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2007
Uddannelsesbetegnelse: NADA-akupunktør
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2008
Uddannelsesbetegnelse: Kognitive strategier anvendt i Familiebehandlingen
Uddannelsesinstitution: Kognitiv Terapi Center
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2003
Uddannelsesbetegnelse: Acceptance and Commitment Therapy
Uddannelsesinstitution: Kognitiv Gruppen
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010
Uddannelsesbetegnelse: Dansk Addiction Recovery Coach træning
Uddannelsesinstitution: Coach training cource by Tor Harstrup in collaboration with Jan Elfline
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2011
Uddannelsesbetegnelse: CARe-basisuddannelse - Comprehensive Approach af Rehabilitation
Uddannelsesinstitution: Aarhus Kommune
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2012

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Den sociale Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet, cand.soc.

20152017

Den sociale Diplomuddannelse, VIAUC

20092014

Jura/deltid, Aarhus Universitet

20062008

Voksenpædagogisk Uddannelse, KDAS

19992000

Den sociale Højskole, København, socialrådgiver

19921995

Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, exam.art

19881991

Ansættelser

Aarhus Kommune Center for Misbrugsbehandling, Familieindsatsen

20062014

Aarhus Kommune, Familiebehandlingen

20002006

Københavns Kommune Valby Bydel

19982000

Rødove Kommune

19961998

Søllerød Kommune

19951996

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller