Billede af Hanne Forsberg

Hanne Forsberg

lektor Master i Specialpædagogik

20072019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

2017 – 2020  

Mestring af skoledag og hverdagsliv

EU-udbud

I samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udvikles og gennemføres et offentligt EU-udbud om Udvikling af mestringsforløb og opkvalificering i satspuljeprojektet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv”. Udbuddet omfatter en kontrakt om udvikling af et klasserettet forløb, gennemføre opkvalificering og foretage implementeringsstøtte i ”Mestring af skoledag og hverdagsliv”.

 

2016 – 2019  

Undersøgelse af specialtilbud i den nye folkeskole

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)

Undersøgelse af specialtilbud skoler og specialklasser. Undersøgelsen bygger på observationer, interviews, bearbejdning af data på forskellige specialskoler, samt udvikling af konference i forbindelse med offentliggørelse af diverse fund.

 

2016 – 2018

Pædagoger og lærere i professionelle læringsfællesskaber – øger læring og trivsel (PLF)

A. P. Møller Fonden

Formålet med projektet er at kompetenceløfte alle pædagoger i at kunne lede lærings- og trivselsmiljøer – individuelt og i samarbejde, samt at realisere det monofaglige (i forhold til pædagogprofessionen) og tværfaglige (samarbejde med lærerne) potentiale gennem et fælles kompetenceløft, samt systematisk arbejde i professionelle læringsfællesskaber. Hanne indgår som projektdeltager og var fagligt ansvarlig for undervisningen af pædagoger.

 

2016 – 2017

Holdninger til at undervise alle elever sammen

Kochi Universitet

Kochi Universitet i Japan har indgået et samarbejde med universiteter og professionshøjskoler i de nordiske lande, i Danmark Aarhus Universitet (v/Niels Egelund) og VIA University College (v/Hanne Forsberg), med det formål at belyse læreres og lærerstuderendes holdninger til inklusion.

 

2016-2017

Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for elevers læring og trivsel

A. P. Møller Fonden

Pædagogisk Diplom Uddannelses modul: Pædagogfaglighed og læreprocesser (10 ects) for alle pædagoger i seks skoler i Aarhus Kommune – med henblik på at optimere pædagogfagligheden i skolens kontekst og i forbindelse med at implementere skolereformen. Kompetenceudviklingen rettes mod optimering og kvalificering af lærings- og trivselsopgaver i skole og SFO. Modulansvarlig og underviser.

 

2015 – 2017  

Styrket indsats overfor anbragte børn

Egmont Fonden

Projektet er søgt af PDAcademy og Günes Consulting. I projektet indgår Professionshøjskolerne UCSj og VIA som sparrings- og følgeforskningsgruppe i projektet. Projektet følges derudover af SFI og flere interessegrupper. Hanne er en del af sparrings- og følgeforskningsgruppen.

 

2012 – 2015

Videncenter i Didaktik VIA

Videncentermedarbejder

Hanne indgik bl.a. i et treårigt projekt i Silkeborg Kommune med henblik på at generere øget viden og indsigt i inkluderende processer for skoler og institutioner. 10 skoler fra Silkeborg Kommune deltog, ligesom en styringsgruppe nedsat af forvaltningen. Se referenceliste i forhold til artikler, udarbejdet som følge af forløbet.

 

2014 –

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Deltager i Forskningsnetværket om Udsathed i skolereformens kontekst. Arbejdet med øget diversitet i skolerne med henblik på at styrke læreres og pædagogers kompetencer i forhold til de overordnede mål i skolereformen

 

2013 – 2014

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Undervisningsministeriet

Vidensgrupper nedsat af Undervisningsministeriet. Formålet med projektet er at skabe overblik over dele af dansk og international forskning og praksiserfaring om inklusion og inkluderende specialpædagogik på en måde, der kan formidles og være til gavn for kommuners og skolers praksis. Hanne indgik som Forskningsmedarbejder.

 

2013 – 2014

Opkvalificerings- og Mestringsforløb for børn og unge diagnosticeret ADHD

Undervisningsministeriet

Forløbets målgruppe var børn og unge diagnosticeret ADHD. I dette projekt blev der udviklet kompetenceudviklingsforløb til lærere med henblik på at kunne opkvalificere deltagere i forløbene til at understøtte den generelle inklusionsindsats i folkeskolen gennem spredning af erfaringer og indsatser. Dette blandt andet ud fra antagelsen om, at hvis lærere og elever opnår aktuel viden og tilbydes brugbare redskaber, vil det være med til at sikre en succesfuld inklusion. I projektet indgik 210 deltagende lærere fra ca. 70 skoler.

Hanne indgik dels som underviser og medudvikler af projektet, dels i implementeringsstøtten. SFI har evalueret projektet.

 

2011               

Building Capacity for Creating Inclusive Schools

DPU                 

Forskningsmedarbejder på DPUs forskningsprojekt ”Building Capacity for Creating Inclusive Schools”.

Indgik i udarbejdelsen af projektbeskrivelse af det delprojekt, som omhandler hvordan ressourcepersoner i folkeskolen kan understøtte inklusionsudviklingen.

 

2006 – 2009

Det Strategiske Velfærdsforskningsprojekt – Effekter af specialundervisningen          

Hanne indgik som forskningsassistent i projektet, der dels indebar Velfærdsprogrammets specialundervisningsdel, der undersøgte indsatsen over for børn og unge med lettere vanskeligheder. Dels observationer på hele mellemtrinnet over ét helt skoleår, hvor Dianna Fergusons observationsmateriale (senere oversat og bearbejdet af Susan Tetler) blev anvendt.

Derudover interviews med de forskellige aktører i skoleregi. Deltog i delprojektet om pædagogiske vilkår for elever i komplicerede læringssituationer. Hannes målgruppe her var børn og unge diagnosticeret ADHD. Susan Tetler var projektansvarlig for dette delprojekt, og Hanne anvendte empirien i sit masterspeciale.

 

2000 – 2004  

Kvalitet i udvikling af specialundervisning i kommunerne. KVAS

Århus Amt

Formålet med projektet var at udvikle specialundervisningen i Aarhus Amt gennem et målrettet og systematisk samarbejde mellem forskelle aktører i kommuner og amt. Konkret havde projektet et dobbelt formål, dels at opbygge en amtslig rådgivning for specialundervisningen for kommuner, dels at kvalitetsudvikle specialundervisningen, så de elever, der modtog specialundervisning, opnåede en mere kvalificeret undervisning i forhold til deres behov i det lokalmiljø, de kendte. Og så eleverne derved oplevede færre nederlag fagligt og socialt. Hanne Forsberg indgik som konsulent med henblik på at rådgive de kommunale Skoleforvaltninger, PPR, Skoleledelser m.fl.  i deres bestræbelser på at kvalitetsudvikle specialundervisningen i deres respektive kommuner.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i Specialpædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 2007

Emneord

  • specialundervisning
  • social inklusion
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • pædagogik
  • specialpædagogik
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge
  • skoleudvikling
  • inklusion