Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er docent, ph.d. i filosofi (fra University of Melbourne) og program- og forskningsleder i forskningsprogrammet Sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik ved Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi hos VIA University College. Programmet er pt. involveret i 6 EU projekter og 7 nationale projekter og tæller 25 medarbejdere. 

Før jeg kom til VIA University College i 2015, var jeg fra 2005-2006 ansat som post.doc. ved Center for Bioetik på Aarhus Universitet og fra 2006 til 2015 som post.doc, adjunkt og lektor på Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, ved Institut for Kultur og samfund på Aarhus Universitet.

I min forskning analyserer jeg blandt andet etiske, filosofiske og samfundsmæssige implikationer af udviklinger inden for eksisterende og fremtidige sundheds- og velfærdsteknologier. Mine forskningsmæssige interesser og indsatser relaterer til etiske perspektiver på DNA-diagnostik, genom redigering og genetisk forbedring samt brugen af sundhedsdata til sygdomsprædiktion og -forebyggelse i bl.a. personlig medicin.

Jeg underviser bl.a. professionsuddannede kursister i faget ’genetik i dagliglivet’ på masteruddannelsen Master i humanistisk sundhedsforskning på Aarhus Universitet. Jeg har ligeledes omfattende erfaring med undervisning i medicinsk videnskabsteori og etik på medicin, odontologi, idræt, folkesundhedsvidenskab og filosofi samt undervisning i etik, forskningsetik og videnskabsteori på sygeplejerskeuddannelsen.

Involveret i tværgående samarbejder

Jeg samarbejder med VIA-kolleger i Program for Sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik samt med en lang række nationale og internationale partnere (herunder universiteter, UC-sektor, kommuner, region, patientforeninger og erhverv) om at kvalitetssikre fremtidens professionsuddannelser gennem udvikling af undervisningsmateriale inden for bl.a. genetik, personlig medicin og sociale robotter.

Ud af forskningsprogrammets seks igangværende EU-projekter deltager jeg i EU-Cost projektet Rancare (Rationing Nursing Care – A multidimensional problem) samt EU-Erasmus+ projektet Prospero (Pedagogy of Robotics in the Social Professions in Europe). Jeg er desuden engageret i udviklingen af projektet The 4 P’s of Robotics – perceptions, prejudice, pedagogy in the Social Professions sammen med partnere fra Irland og Japan.

I forbindelse med min ansættelse på Aarhus Universitet har jeg desuden deltaget i det EU-initierede Nanomedicine Roundtable, hvor der blev udarbejdet anbefalinger vedrørende etik og nanomedicin.

Ligeledes har jeg deltaget i forskningsprojektet Digital Transformation: Teknologi og digital kompetence – forskning i krydsfeltet mellem teknologiforståelse og kompetenceprofiler i programmet ’VIA Digitalt Aftryk’, hvor jeg har bidraget med etiske og filosofiske perspektiver.

Fokus på dialog og netværk

Det Etiske Råd og ekspertgruppen for dataetik samt Digitaliseringsstyrelsen har trukket på mine kompetencer i forbindelse med henholdsvist foredrag om aktiv dødshjælp samt oplæg om etiske dilemmaer ved brugen af maskinlæring og algoritmer til sygdomsprædiktion i Tværsporsprojektet.  

I Sektornetværket for ansvarlig forskningspraksis er jeg VIAs repræsentant og bidrager desuden til udviklingen af VIAs International Review Board (IRB).

I en længere årrække har jeg været tilknyttet Schader Stiftung i tyske Darmstadt, som etablerer dialog og netværk mellem repræsentanter fra erhverv, NGO’er, faglige selskaber samt samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanvidenskab med henblik på dialog om aktuelle samfundsfaglige problemstillinger i Tyskland og Europa.

Jeg er medlem af Deutsche Netzwerk Wirtschaftethik, forskningsnetværket, Sundhed, Menneske og Kultur, samt forskningsinitiativet Human Futures (AU Ideas).

Gennem 10 år har jeg været engageret i censorkorpset for Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser.

Jeg indgår i nationale og internationale bedømmelsesudvalg i forbindelse med lektoransættelser, Ph.d.-bedømmelser, fellowships samt vurdering af abstracts og papers til internationale konferencer og er desuden fagfællebedømmer ved Nursing Ethics og Nordicom.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag. religion og filosofi, Aarhus Universitet

Filosofi, Ph.d., University of Melbourne

Ansættelser

Lektor i medicinsk filosofi, Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

15 apr. 201314 apr. 2015

Post.doc. i medicinsk filosofi, Aarhus Universitet

1 aug. 200914 apr. 2013

Adjunkt i medicinsk filosofi, Aarhus Universitet

1 aug. 200631 jan. 2009

Post.doc. Center for Bioetik, Aarhus Universitet

1 aug. 200531 mar. 2006