Intet billede af Kim Løwenstein

Kim Løwenstein

20012016

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

• Læringsstile . Kollegial Supervision • Assertiv kommunikation • Filosofering om pædagogikkens væsen • Inklusion • Praksis – Teori i pædagogiske sammenhæng • Hvordan opnås størst mulig selvværd • Selvforvaltningspædagogik

Master i social entreprenørskab

Januar 2015

 

 

Masterafhandling

  

 

Uddannelse til entreprenørskab i sociale indsatser

  • At skabe uddannelse, der skabes til at være medskaber af nye velfærdsløsninger.

 

Vejleder: Professor, institutleder Lars Hulgård

 

Lektor UCC Jens Willer            &         

Lektor UCC Kim Løwenstein

Résumé

Afhandling master i socialt entreprenørskab Roskilde Universitet 2015

Titel: Uddannelse til entreprenørskab i sociale indsatser                                                                                          - At skabe uddannelse, der skabes til at være medskaber, af nye velfærdsløsninger.

Forfattere: Kim Løwenstein og Jens Willer begge lektorer på Pædagoguddannelsen University College Capital – UCC Copenhagen

Problemformulering: På hvilken måde kan vi inddrage forskellige aktørers kritikker af nye velfærdsløsninger, så de kan legitimere et koncept om en ny uddannelse til SE?

Denne afhandling er udarbejdet med henblik på at undersøge vores ideer om en ny uddannelse til socialt entreprenørskab (SE).  Vi ønsker at skabe et kritisk informeret grundlag for etablering af en eftervidereuddannelse rettet mod implementering af SE. I afhandlingen fremstiller vi et bud på form og indhold i en sådan uddannelse.  Vores ambition at være innovative inden for vores eget uddannelsesfelt både, hvad angår måden at foretage en grundlagsanalyse i forbindelse med etableringen af en uddannelse og hvad angår uddannelsens mål og formål.  Vi vil lade os kritisk informere af betydningsfulde aktører med tilknytning til uddannelse og SE, derfor undersøger vi, hvordan mulige aftagere, deltagere, beslutningstagere forholder sig til en ny uddannelse til SE og nye velfærdsløsninger i forbindelse med SE.

Når vi skaber et koncept for ny uddannelsen sker det med afsæt i en lang rækker forudsætninger for at skabe en uddannelse, som vi ikke har skabt. Vi er opmærksomme på, at uddannelser skabes i et dialektisk samspil med allerede eksisterende krav og forventninger til etablering af en ny uddannelse, dét, vi gør ved at forholde os til, hvordan en uddannelse kan være medskaber af et felt.

Inden for vores uddannelsesfelt godkendes en ny uddannelse, ved at dokumentere, at uddannelsen kan akkrediteres, om der er et marked for den ny uddannelse og om den ny uddannelse er ny i forhold allerede eksisterende uddannelser. Disse dominerende logikker fortolker vi, som en flerstemmighed af en markeds-, konkurrence- og service-logik. Behovet for en ny uddannelse skal allerede være til stede før en uddannelse kan bevilliges, fordi markedslogikken kræver allerede eksisterende aftagere, konkurrencelogikken at allerede eksisterende uddannelser er målestokken, servicelogikken at behovet for uddannelsen allerede er opstået. Vi prøver at finde veje til at retfærdiggøre en uddannelse, som er aktiv medskaber af et fremvoksende felt for SE, således også behovet for en ny uddannelse.

Vi vil gerne udfordre, at uddannelsesinstitutioner, som vores eget UCC, kun fungerer som en institution, der producerer uddannelse og uddannede deltagerer. Uddannelsesinstitutioner kan blive mere samfundsmæssigt aktive ved også at fungere, som medskabere de af sociale indsatser og velfærdsløsninger, de uddanner til. Deltagerne kan aktiveres gennem uddannelsens medskabelse. Vi taler derfor ikke om en uddannelse i SE men uddannelse til SE.

Vores metodiske tilgang bygger på en trin-for-trin-model: Vi har en ide om en ny uddannelse, vi gør en lang række interview, hvor vi uddrager de kritiske distancer og kriterier, interviewpersonerne inddrager. Vi har dermed en nogle fund, som vi gør en analyse af med anvendelse af en pragmatisk sociologi. 

Vores position er at forholder os kritisk til UCC’s uddannelsesudbud og den herskende logik for etablering af ny uddannelse, samtidig med, at vi selv er aktører inden for feltet. Vi mener, at der mangler en uddannelse til SE og vi forholder os kritisk til, på hvilke præmisser en sådan uddannelse kan og skal legitimeres. Vi vil undersøge hvilke og hvordan kriterier kan legitimere et koncept om ny uddannelse til SE.

I en separat del i afhandlingen præsenterer en skitse til et koncept omen uddannelse til SE. Den ny uddannelse til SE skal fungerer gennem fortløbende eksplorativ netværksdannelse deltagere og uddannelse imellem. Vi tænker SE både bredt og hybridt – både som socialøkonomiske virksomheder, CSR - Corporate Social/Sustainability Responsibility, samskabelse mellem kommuner og SE, frivillige foreninger, kooperativer, boligsocialt arbejde, alle former for socialt entreprenørskab og intraprenørskab[1] i organisationer, sektorer, såvel som enkeltmandsinitiativer.

Uddannelsen skal række ud over uddannelsesopgaven - at uddanne nogen til noget – ved at være engageret i projekter uden for uddannelsen, i udvikling af nye velfærdsløsninger, sociale indsatser og -virksomheder. Et arbejde på tværs af forskellige sektorer med det fælles bedste og bæredygtighed som formål. Målet er at uddannelsen facilitere selvstændige innovative initiativer i deres gensidige samskabelse.

Undervisere og vejledere skal allokeres fra forskellige uddannelsesinstitutioner for at dække bredden spændvidden mellem det økonomisk bæredygtige og det entreprenørskabet i de sociale indsatser.

Konceptet for uddannelsen innoveres med foreløbig fem dimensioner, som skal understøtte et kreativt miljø, som i sig selv må være innovativt og bæredygtigt.

 

Vi foreslår i vores skitse til en ny uddannelse 6 elementer. Det gør vi for at kunne forhandle uddannelsen på plads i forhold til den allerede eksisterende og bekendtgjorte diplomuddannelse:

1) Social entreprenørskab - Det projektorienterede.

2) SE - Social inklusion i arbejde og uddannelse – Det værdiorienterede.

3) SE – Medborgerskab og værdighed – Det samfundsorienterede.

4) SE – økonomistyring, solidaritets- og deleøkonomi – Det markedsorienterede.

 5) SE – kommunikation, organisation og ledelse – Det organisationsorienteret.

6) Entreprenørskabet i det sociale – Det projektorienterede.

Uddannelsesformen vil være projekt- og produktorienteret. Fremlæggelser og eksamination vil foregå med gensidig sparring fra holddeltagere. Formålet er en uddannelse, som medskaber af et værdighedssamfund. Alle dimensioner i uddannelsen vil være i spil hvert semester. Fokus på forskellige dimensioner tilrettelægges med inddragelse af deltagerne uddannelsesplaner. Deltagerne er aktivister på uddannelsen som selv organiserer selv deres forløb og bestiller selv tid og tiden til afslutningen af deres projekt.

 


[1] Intraprenørskab dækker over innovation internt i organisationer og institutioner. Vores ide om en ny uddannelse kan karakteriseres intraprenørskab for så vidt, vi kommer i gang med realisering af ideen.


Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Svensk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Norsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Lektor i pædagogik læser Master i Social Entreprenør og innovation på RUC Socialpædagogik Kultur Tillidsmand for Dansk Magisterforening Studievejleder Mentor ansat siden 1984

Øvrige arbejdsområder:
• Kollegial Supervision • Assertiv kommunikation • Filosofering om pædagogikkens væsen • Inklusion • Praksis – Teori i pædagogiske sammenhæng • Hvordan opnås størst mulig selvværd • Selvforvaltningspædagogik

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i social entreprenørskab og innovation , Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 20 dec. 2014

bifag i pædagogik eksam. art., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1991

Master i socialpædagogik, Socialpædagogisk højskole

Dimissionsdato: 1 jun. 1983

Pædagogisk diplomuddannelse, SPH

… → 1983

Emneord

  • iværksætteri
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • læringsstile
  • innovativ undervisning
  • innovation og entreprenørskab
  • autisme
  • voksne udviklingshæmmede
  • didaktik
  • relationer
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.