Personlig profil

Præsentation

CV for Lars Brian Krogh

kontakt-info:

E-mail: [email protected]

Mobil:   +45 30254989

Kontor:  VIA Campus C, 8000 Aarhus C, lokale C1.11

 

Min kompetence-profil:

 • Jeg har formel kompetence og mange års erfaring med at undervise alle niveauer af fagene fysik, kemi og integreret naturfag i gymnasiet.
 • Jeg kan undervise og vejlede bredt indenfor naturfagsdidaktik. Med udgangspunkt i min PhD og solid praksiserfaring har jeg undervist i kompetencegivende kandidatkurser i naturfagsdidaktik (jf. gymnasiale mindstekrav), i PD-kurser for naturfagsvejledere og i flere Masteruddannelser.  Jeg har vejledt 4 PhD-studerende, 15 specialer og et stort antal bacheloropgaver indenfor diverse områder af naturfagsdidaktik.
 • Jeg har mange års erfaring med læreruddannelse og lærer-efteruddannelse. Mine erfaringer vedrører både folkeskole- og gymnasieområdet: I det seneste år har jeg undervist lærerstuderende i fysik-kemi, lavet kompetenceløfts-kurser for folkeskolelærere i natur/teknologi , samt forestået PD-moduler i naturfagsvejleder-uddannelsen. I universitetsregi har jeg stået for obligatoriske fagdidaktikkurser for kommende gymnasielærere, undervist på naturfagsdidaktisk Masteruddannelse, haft ansvar for gymnasiepraktikanter på ST, samt været faggruppeleder og siddet i uddannelsesrådet for Teoretisk Pædagogikum. I årtier har jeg forestået workshops på fysikfagenes fagdidaktiske TP-kurser. I min tid på CSE har jeg bl.a. været med til at ud-/afvikle længere efteruddannelsesforløb for gymnasielærere omkring Fagenes identitet og metoder, motivation i praksis og inquiry based science education. Det sidste er afprøvet med succes på et antal Science-gymnasier 2014-2015, i en version hvor det er integreret med et særligt koncept om skolebaseret professionel udvikling i fagteams. De samlede erfaringer og mit solide kendskab til litteraturen om læreres professionelle udvikling, gør at jeg kan designe og implementere forskningsbaserede efteruddannelse af naturfagslærere på ethvert niveau, individuelt såvel som strategisk og skolebaseret.
 • Jeg kan varetage udviklingsopgaver af ret forskellig art. På læreruddannelsen har jeg bidraget til udvikling af KiU-kurserne, bl.a. i min rolle som faglig koordinator for Natur/teknologi. Jeg har deltaget i videncenter-programmet for Matematik og Naturfagsdidaktik, ligesom jeg har søgt og fået FoU-midler til litteraturreview mhp at udvikle en evidensbåret professionsdidaktik. I min tid som gymnasielærer var jeg central aktør i et strukturforsøg med skolebaseret udvikling af en teknologi-linie, og i uvm-forsøg med skriftlighed i undervisningen og omkring udvikling af elevers studiekompetence. I CSE-sammenhængen har jeg bl.a. haft ansvaret for at udvikle en model for kursusevaluering på fakultetet ST (siden også overført til resten af AU), forestået eksterne evalueringsopgaver ifm naturfagsdidaktiske udviklingstiltag og co-designet bud på udformningen af en egentlig gymnasielæreruddannelse.
 • Jeg kan bedrive naturfagsdidaktisk forskning på et solidt teoretisk og metodisk grundlag. Niveauet af min forskningsformåen fremgår af min publikationsliste, som bl.a. omfatter et antal publikationer i højt-estimerede internationale tidsskrifter [se liste nedenfor]. I forlængelse heraf har jeg lavet en del peer-review-arbejde for internationale tidsskrifter og konferencer. Derudover har jeg begået en lang række konference-præsentationer. Mine forskningsinteresser (og publikationer) spænder tematisk vidt. Metodisk foretrækker jeg såkaldte Mixed Methods, hvorfor jeg er kompetent udi både kvalitative og kvantitative værktøjer og forskningstilgange.
 • Jeg har et vist blik for skoleudvikling. Mit efteruddannelsesforløb som skoleudviklingsvejleder gav mig blik for skolen som en kompleks størrelse, drevet af ofte modstridende målrationelle, politiske og kulturelle motiver. Denne indsigt har jeg bl.a. brugt i PD-uddannelsen af naturfagsvejledere til folkeskolen, hvor skoleudviklingsperspektivet er latent. Det seneste års erfaring med skolebaseret udvikling i fagteams har også skærpet mit blik for organisatoriske aspekter af professionel udvikling.

 

Min akademiske uddannelsesbaggrund:

 • 200x-2006: PhD i naturfagsdidaktik fra det daværende Steno Institut ved Aarhus Universitet.
 • 1995-1997: Deltids-uddannelse som gymnasial “skoleudviklingsvejleder” (15 ECTS). Uddannelse rekvireret af Aarhus Amt hos norske IMTEC med støtte fra Center for Educational Research and Innovation (CERI) fra OECD i Paris.
 • Forår 1982: Gymnasie-pædagogikum-uddannelse – med praktik på Kolding Gymnasium
 • 1975-1981: Kandidatuddannelse med hovedfag i fysik og bifag i kemi fra Aarhus Universitet.

 

Mine professionelle ansættelser:

 • 2014-          Ansættelse ved Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC
 • 2010-2014   Lektor i naturfagsdidaktik ved Center for Scienceuddannelse (CSE), Aarhus Universitet
 • 2007-2010:  Adjunkt i naturfagsdidaktikved Steno Instituttet, som siden blev til Center for Scienceuddannelse
 • 2006-2007:  Post doc ansat ved Steno Instituttet.
 • 1998-2006:  Deltidsansat ved “Center for Naturfagenes Didaktik” hhv. Steno Instituttet ved Aarhus Universitet. Naturfagsdidaktisk projektforskning og undervisning som primære arbejdsopgaver.
 • 1987-2005:  Gymnasielærer ved Marselisborg Gymnasium i Aarhus. Fra 1998 kun ansæt på halv tid grundet frikøb af Aarhus Universitet.
 • 1982-1987:  Gymnasielærer ved Bjerringbro Gymnasium.
 • 1981aug.-:   Post-graduat ansættelse ved Fysisk Institut, Aarhus Universitet.   

 

Mine ledelsesmæssige, administrative og tillidsmæssige hverv:

 • 2008-2014:  Formand for den naturvidenskabelige faggruppe i tilknytning til Teoretisk Pædagogikum (ansvar for sparring med fagkonsulenter om planlægning, evaluering og opfølgning på de fagdidaktiske kurser)
 • 2009-2011:  Forskningsleder på AU’s bidrag til EU-ansøgning (”STEAM”) under 7. rammeprogram (FP7).
 • 2005-2007:  Formand for institutråd ved Steno Instituttet
 • 1982-1998:  Perioder som både tillidsmand (Bjerringbro G.) og lærerrådsformand (Marselisborg G.)

 

Min publikationsliste:

Andersen,H.M.;Krogh,L.B.;Lykkegaard,E. (2013): “Identity Matching to Scientists: Differences that Make a Difference”, Research in Science Education, Published Online First November 2013, DOI 10.1007/s11165-013-9391-9

Krogh,L.B.;Andersen,H.M. (2013): ”Elevers motivation i undervisningen”. I Damberg et al (eds.): Gymnasiepædagogik, 2. udgave. København: Hans Reitzel, 2013. 365-386.

Krogh,L.B.;Andersen,H.M. (2013): “Actually, I May be Clever Enough to do it”. Using Identity as a Lens to Investigate Students’ Trajectories Towards Science and University, Research in Science Education, vol. 43, no 2. p 711-731,

Krogh,L.B. (2010): “New Approaches to the Study of Students’ Response to Science”, in Saleh,I. (Ed.): “Attitude Research in Science Education: Classic and Contemporary Measurements”, Information Age Publishing Inc., Charlotte, NC.

Dolin,J.; Krogh,L.B. (2010): “The Relevance and Consequences of PISA Science in a Danish context”, International Journal of Science and Mathematics Education, vol. 8, no 10. p 565-592

Andersen,H.M.;Krogh,L.B. (2010): “Science and mathematics teachers’ core teaching conceptions and their implications for engaging in cross-curricular innovations”.  Nordina, vol. 6, no 1, p 61-79

Krogh,L.B.;Dolin,J. (2010): ”PISA 2006 testen og danske elevers naturfaglige formåen. Rapport nummer tre fra projektet Validering af PISA (VAP)”. Research report. To be published: København : Institut for Naturfagenes Didaktik, IND, KU. 80 pages.

Krogh,L.B. (2009): ”At undersøge verden - naturvidenskabelige metoder i skolen og i Real Science”. I Tougaard & Kofod (eds.): Metoder i naturfag, 1 udg. København : Experimentarium, 2009. p.25-48.

Dolin,J.;Krogh,L.B. (2009): ”Hvor langt er PISA fra Danmark? : Delresultater fra et projekt til validering af PISA 2006 i en dansk kontekst”. I Proceedings of the 9th Nordic Research Symposium on Science Education : Planning science instruction: From insight to learning to pedagogical practice. s. 97-99. Reykjavik, 2009

Dolin,J.;Krogh,L.B. (2008): ”Den naturfaglige evalueringskultur i folkeskolen : Anden delrapport fra VAP-projektet (Validering Af PISA)”. IND-KU skriftserie; 2008-17. København : Institut for Naturfagenes Didaktik, IND, KU, 2008. 64 s.

Dolin,J.;Krogh,L.B. (2008): ”Den naturfaglige evalueringskultur i folkeskolen”. I MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik. 2008 ; nr. 4, December. s. 60-70.

Krogh,L.B.;Andersen,H.M. (2008): ”Naturfagslæreres vidensgrundlag : med udgangspunkt i PCK”. I MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik. 2008 ; nr. 3, København: s. 36-55.

Krogh,L.B.(2008) : “The Ethos of School Science - an analytic framework and the empirical characterization of values and norms within school physics”. I Proceedings from ESERA 2007. Conference article, peer-reviewed.

Krogh,L.B. (2007): “Nervepirrende pædagogik”. I Aktuel Naturvidenskab. 2007 ; nr. 3. Book review.

Krogh,L.B. (2007): ”Den virkelig interessante interesse”. I MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik. 2007 ; nr. 4. København. Research Letter.

Dolin,J.;Busch,H. & Krogh,L.B. (2006): ”En sammenlignende analyse af PISA2006 science testens grundlag og de danske målkategorier i naturfagene : Rapport nr. 1 for projektet Validering Af PISA Science”. Odense : Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet, 2006. 72 s.

Krogh,L.B. (2006): Den analytiske ramme ’The Ethos of School Science’: anvendt til karakterisering af lærebøger og forskelle mellem naturfag. I Naturfagsdidaktikkens mange facetter : Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag. København : Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2006. s. 293-301. Conference-article, peer-reviewed.

Krogh, L. (2006): ”Cultural Border Crossings i fysikundervisningen - unges forhold til fysik i et kulturelt perspektiv”. Ph.d.-dissertation, The Steno Department, Aarhus University

Krogh,L.B. & Thomsen,P.V. (2005): “Studying students' attitudes towards science from a cultural perspective but with a quantitative methodology: border crossing into the physics classroom”, International Journal of Science Education, vol. 27, no 3, pp. 281-302, 2005.

Dolin,J., Krogh,L.B. & Troelsen,R. (2003): ”En kompetencebeskrivelse af naturfagene”. I Busch,H.B., Horst,S. & Troelsen,R. (Eds.): "Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser", Danish Ministry of Education, 2003, pp. 59-140. Scientific report

Krogh,L.B., Arnborg,P. & Thomsen,P.V.(2001): ”GFIII-rapport: Hvordan gik det så med fysikundervisningen og elevernes udbytte? - 2.g-opfølgning på GFIII-undersøgelsen”, CND´s skriftserie, no 3, Faculty of Science,  AU. Scientific report

Krogh,L.B. & Thomsen,P.V. (2000): “Teaching style and learning outcome”. Proceedings of the XVIII. GIREP International Conference, PHYTEB 2000, Barcelona, Aug. 27–Sept. 1., 2000. Conference-article, peer-reviewed.

Krogh,L.B. & Thomsen,P.V. (2000): ”GFII-rapport: Undervisningsstil og læringsudbytte - en undersøgelse af fysikundervisningen i 1.g”. CND´s skriftserie, no 1, Faculty of Science, AU. Scientific report.

Hansen,G., Lund,K.B., Pedersen,P.B., Krogh,L., Thomsen,P.V., Touborg,J.P., Wurtz,N.H., Østergård,O.(1993): ”Eksperimentets rolle i fysikundervisningen”, Institute of Physics and Astronomy, AU. Research and development report.

Nielsen,H. (Ed.), Thomsen,P.V., Krogh,L., Touborg,J.P., Wurtz,N.H., Hansen,G., Lund,K.B. (1992): ”Fysik i gymnasiet - med konstruktivistisk indfaldsvinkel”. I Nielsen,H. & Paulsen, A. (Ed.): Undervisning i fysik - den konstruktivistiske ide", pp. 73-90, Gyldendal (1992). Research and development communication.

Krogh,L, Rasmussen,K., Wurtz,N.H., Hansen,G, Lund,K.B., Touborg,J.P., Nielsen,H. (Ed.), Thomsen,P.V. (1991): ”Fysik i 1.g - med konstruktivistisk indfaldsvinkel”, Institute of Physics and Astronomy, AU. Research and development communication.


Ansættelser

Lektor i naturfagsdidaktik, Aarhus Universitet

1 aug. 20101 aug. 2014

Adjunkt i naturfagsdidaktik, Aarhus Universitet

1 aug. 200731 jul. 2010

Videnskabelig medarbejder

1 aug. 199831 jul. 2007

Gymnasielektor i fysik og kemi, Marselisborg Gymnasium

1 aug. 19871 aug. 2005

Gymnasieadjunkt, Bjerringbro Gymnasium

1 aug. 198231 jul. 1987

Emneord

 • evaluering
 • motivation

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Lars Brian Krogh er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler