10. kl. i ungdomsskolen med lønnet forpraktik i byggerierhvervet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formål:
  At evalueringen:
  Sigter på at indkredse forudsætninger for og fortællinger fra en anden måde at lave 10. kl. på samt at undersøge om denne særlige måde at starte en erhvervsuddannelse på bevirker øget fastholdelse blandt de unge.
  Formidles som publikation i form af anbefalinger og inspiration til kommunerne.

  Mål:
  At få beskrevet modellen "Byggeriets 10.kl.", dens forudsætninger og nøglebegreber.
  At foretage kvalitative interview af aktørerne hvor der spørges til de muligheder, valg og konkrete handlinger de gør ud fra modellen.
  At foretage kvalitative interview med aktørerne, hvor der spørges til det der virker frafaldsforebyggende i modellen
  At få udarbejdet en inspirationspublikation til kommunerne.
  Beskrivelse Formålet med projektet er at tilbyde unge, der af sociale, boglige eller andre årsager, ikke er i stand til at fortsætte i en traditionel 10. klasse eller at begynde på en ungdomsuddannelse, et alternativt 10. skoleår. Erhvervslivets 10. skoleår er utraditionelt, fordi det er en kombination af undervisning og lønnet forpraktik. Evalueringen af Erhvervslivets 10. skoleår er ikke en eksakt videnskabelig afdækning af forløbet, men en lang række observationer, kvalitative interview og samtaler med de involverede parter på et narrativt grundlag. Erhvervslivets 10. skoleår er et projekt, der er etableret i Odense i samarbejde mellem lokale branchefolk fra installations- og bygge- og anlægsområdet, den lokale ungdomsskole - Korsløkke Ungdomsskole, Odense kommune og den lokale erhvervsskole – Odense Tekniske Skole. Erhvervslivets 10. skoleår er et tilbud til skoleelever, som har et ønske om efterfølgende at afklare, hvorvidt de skal starte på en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. Det er typisk elever, der i utide har forladt grundskolen, på grund af sociale og faglige problemer, og elever der vurderes til ikke at være i stand til at gennemføre et traditionelt grundforløb på en erhvervsskole.
  Det er Korsløkke Ungdomsskole, der udbyder uddannelsen. På Korsløkke Ungdomsskole fungerer to lærere også som kontaktlærere for eleverne i hele perioden. Kontaktlæreren har ansvaret for kontakten mellem eleven, virksomhedens mentor, Odense Kommune, sociale myndigheder, m.m.

  konklusioner:
  Eleverne og de involverede virksomheder er glade for Erhvervslivets 10. skoleår. I forhold til evalueringens oprindelige mål, at undersøge om eleverne opnår fodfæste på en virksomhed, må resultatet betragtes som en succes.
  Med gennemførelse af den nye lov om 10. klasse i folkeskolen bliver brobygning radikalt begrænset. Det betyder blandt andet, at forløb som tek-10 er slut som brobygning. Det betyder, mener flere organisations- og virksomhedsrepræsentanter, at det eneste realistiske brobygningsforløb er Erhvervslivets 10. skoleår. Afdækningen af om eleverne forbereder sig til de øvrige krav og udfordringer, der er forbundet med at gennemføre en faglig uddannelse, kan der ikke gives et præcist statistisk svar på. Men den meget tætte kontakt til virksomhederne og den ansvarsfølelse, som eleverne oplever i deres praktik, er med til at styrke og udbygge elevernes selvværd og selvtillid. Dette betyder, at eleverne er væsentlig bedre rustet til at starte på teknisk skole. En af virksomhederne siger, ”Det er muligt, at de ikke er bogligt stærke eller har andre problemer, men de ved hvad det vil sige at arbejde på en virksomhed. Og det betyder noget overfor de andre elever (på teknisk skole)”. Om eleverne opbygger de nødvendige faglige kompetencer i folkeskolens kernefag, kan der ligeledes ikke gives et entydigt svar på. Svaret må være, at ja de opbygger kompetencer, men ikke tilstrækkeligt i forhold til folkeskolens kernefag. Eleverne viser et øget incitament til at gøre en ekstra indsats i folkeskolens kernefag, særlig dansk og matematik. Og dette kan i høj grad tilskrives den øgede opmærksomhed, eleverne oplever fra såvel skolen som fra virksomhederne.
  Projektet giver eleverne bedre forudsætninger for en realkompetencevurdering af eleverne med mulighed for merit på teknisk skole, men det kunne blive bedre. Samlet set er der sket en forbedring af elevernes præstationer. Men en øget indsats i disse undervisningsfag på skolen kan være med til at forbedre dette forhold.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/12/0601/05/08