Arbejdsfastholdelse efter ulykke - kvalitet i genoptræningen for patienter med knoglebrud

Projektdetaljer

Beskrivelse

Viden om, hvordan det går, når mennesker i den erhvervsaktive alder, bliver ramt af en ulykke medførende knoglebrud, undersøges i dette kohortestudie, idet betydningen af fysiske, psykiske som sociale faktorer analyseres. Der inddrages såvel interne som eksterne faktorer på baggrund af viden fra hovedsagelig udenlandske undersøgelser. En faktor, der ikke tidligere har været inddraget er genoptræningens kvalitet, som derfor indgår. Undersøgelsen favner således både det naturvidenskabelige, humanvidenskabelige og samfundsvidenskabelige perspektiv på følgerne efter knoglebrud.
Formålet med projektet er derfor at:

• Undersøge konsekvenserne af ulykker, der har medført knoglebrud, for 18-64-årige.
• Analysere, hvilke faktorer, der har betydning for genvindelse af funktionsevne seks måneder efter skaden ud fra en biopsykosocial forståelse af sundhed og sygdom, dvs. med inddragelse af såvel interne og eksterne forhold, herunder genoptræningens kvalitet.
• Bidrage med et validt måleredskab, der kan anvendes til dokumentation af virkningen af genoptræning af patienter med bevægeapparatsbesvær primært i kommunerne.

Undersøgelsens design er en prospektiv kohorteundersøgelse med seks måneders follow-up. Den samlede undersøgelse består således af fire dele, hvoraf Del 1 og Del 2 er forberedende undersøgelser. I det følgende redegøres for undersøgelsens fire dele.

Del 1 er en kvalitativ interviewundersøgelse med ergo- og fysioterapeuter og patienter. Formålet er at belyse, hvad der ud fra et fagligt perspektiv og et patientperspektiv kendetegner god kvalitet i genoptræning efter knoglebrud.
Del 2 er validering af spørgeskemaet Short Musculoskeletal Function Assessment (SMFA), der oversættes til dansk efter anerkendte retningslinjer. Formålet er at skemaet skal bidrage med et nemt og fyldestgørende redskab til vurdering af udvikling og status for patienter med bevægeapparatsbesvær i kommunal genoptræning.
Del 3 er baseline spørgeskemaundersøgelse få dage efter ulykken med struktureret interview. Formålet er at beskrive deltagerens baggrund og ulykkens umiddelbare følger.
Del 4 er follow-up efter seks måneder med spørgeskemaundersøgelse med struktureret telefoninterview. Formålet er at belyse konsekvenserne af ulykken og genoptræningens forløb, indhold og kvalitet.
Deltagere
I undersøgelsens Del 3 og Del 4 inkluderes 300 patienter, 18-64 år, akut indlagt på ortopædkirurgiske afdelinger grundet trafik-, arbejds- eller hjemme/fritidsulykke medførende knoglebrud på ekstremiteter, ryg og/eller bækken. Der indgår både patienter med enkle såvel som multiple knoglebrud. Deltagerne skal senest et døgn efter indlæggelsen have en score på Glasgow Coma Scale på 13-15 og tale og læse dansk i tilstrækkeligt omfang til at kunne afgive informeret samtykke og besvare spørgsmål. Patienter i arbejde som lønmodtagere, selvstændige samt ledigmeldte (herunder også kontanthjælpsmodtagere) indgår. Eksklusionskriterier er svære hovedtraumer, skader på rygmarv eller indre organer, modtagere af førtidspension samt manglende lyst til at deltage.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/01/0914/01/10

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • fysioterapi, ergoterapi, fraktur, patientcentreret tilgang
  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • kohortestudie