Bedre overgang: Situationel vejledning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger hvordan den situationelle vejlledning i klinisk praksis kan kvalificeres, når der arbejdes med rammen Fundamental of Care

Lægmandssprog

Projekt situationel vejledning med afsæt i Fundamentals of Care
Projektet situationel vejledning med afsæt i Fundamental of Care undersøger en prøvehandling til at mindske sygeplejestuderendes udfordringer og oplevelser af diskrepans mellem teoretisk undervisning og klinisk praksis-udøvelse. Målet med projektet var i samarbejde mellem uddannelsesinstitution, region og kommuner og i lyset af Fundamentals of Care, at udvikle refleksionsredskaber til brug for sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at styrke den situationelle vejledning og refleksioner i praktiske situationer. Projektet fokus på den situationelle vejledning bygger på fund fra Signe Lehn og Mari Holens tidligere studier, og en SWOT analyse foretaget blandt interessenter og aftagere, der viste et udtalt behov og ønske for at kvalificere den situationelle vejledning inden for rammen af Fundamentals of Care, som anvendes i kommunerne og region Nordjylland.
Metodisk var det et fokus på at prøvehandlingen skulle resultere i kontinuerlig implementering og impact for de involverede. Derfor blev et innovationsrettet participatorisk design anlagt inspireret af ELYK-modellen.
De inkluderede deltagere blev udvalgt på baggrund et ønske om at selektere repræsentanter fra henholdsvis primær og sekundær sektor og psykiatrien. Deltagerne bestod af klinisk ansvarlige, kliniske vejledere, studerende og undervisere fra UCN.
Designprocessen var rammesat efter ELYK modellen som et participatorisk design er både refleksivt, fleksibelt og iterativt og anses for velegnet i et forpligtende samarbejde mellem deltagere med forskellige forudsætninger og vilkår. Projektet designdel fandt sted fra maj 2021 til maj 2022, og blev afviklet som dels designworkshops og afprøvning af prototyper og designs i den daglige klinisk praktikuddannelse. Prototyperne blev løbende testet og forfinet indtil kontekstspecifikke og operative refleksionsredskaber var skabt.
Data blev under afprøvningerne indsamlet af undervisere ved hjælp af en kombination af deltagerobservationer og semistrukturerede individuelle interviews af sygeplejestuderende og kliniske vejledere henholdsvis under og efter den situationelle vejledning. Analyserne foregik i fællesskab med deltagerne efter hver workshop med henblik på videreudvikling til næste afprøvning. Der blev afhold i alt fire design workshops med deltagerne. På baggrund af designprocessen blev udviklet dels en lommebog til primær sektor, som nu bl.a. er implementeret i Frederikshavns kommune, dels et lommekort til somatikken og endelig en poster til psykiatrien.
Projektets generelle fund er trefoldige og omhandler fund angående udviklingsprocessen ved hjælp af participatorisk design, fund vedrørende anvendeligheden af refleksionsredskaberne i de forskellige kliniske rammer og fund vedrørende de sygeplejestuderendes brug af refleksionsredskaberne til at transcendere teoretisk undervisning i deres praktiske udførelse.

Projektet resultater bliver publiceret i et paper til ECRPL- konferencen i 2023 og derudover bliver projektet resultater publiceret i en antologi fra GAD som udkommer ultimo 2023. Ligeledes er projektet formidlet for mange interessenter i Nordjylland og vil også blive fremlagt lokalt ved afslutningen af projektperioden ultimo 2023 i forbindelse med lokale afslutningskonferencer.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2131/12/23

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • situationel vejledning
  • Fundametals of Care
  • partcipatoriske designs