Projektdetaljer

Beskrivelse

UCN har gennem en længere årrække arbejdet med refleksiv praksislæring som læringsafsæt, og i disse år pågår et grundlæggende arbejde med at blive klogere på dette afsæt, og dets forankring i de enkelte uddannelser.
Dette arbejde skulle gerne hjælpe den studerende til at udvikle gode handlemønstre, der bidrager til udviklingen af en stærk professionsidenti-tet med øje for livslang læring, evne til at stille sig nysgerrig og bestandig udvikling af sin faglige kunnen i arbejdet som pædagog. Netop her skal re-fleksiv praksislæring danne grundstenen for den kommende pædagogs dannelse som refleksiv praktiker, der gennem blandt andet refleksion formår at stille sig nysgerrig på eget virke, læring og udvikling (Schön, 1983; Kirkegaard, 2016).
Pædagoger er en af de offentlige erhvervsgrupper, der oplever størst stig-ning i stress (BUPL 2018), og jeg er overordnet optaget af, hvordan man på professionsuddannelser kan skabe de bedst mulige rammer for at de kommende pædagoger udvikler redskaber til at kunne skabe sig gode ar-bejdsredskaber, som kan bidrage til et meningsfuldt arbejdsliv. Herunder fremhæves evnen til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis gen-nem refleksiv praksis, som et bud på et sådant redskab. Ved at blive op-mærksom på forforståelser, fagligt kendskab, praktisk erfaring mm., der ligger til grund for det faglige skøn, skulle der gerne skabes der grobund for nysgerrigheden på sin egen professionsidentitet og den kontekst, man agerer indenfor (Giddens 1991). Ved at opnå kendskab til, hvordan man selv arbejder bedst under pres, i grupper, ved fordybelse i svært stof mm., er man bedre rustet til at indgå som en robust arbejdskraft i en institution.
Overordnede ramme for nærværende projekt er Refleksionsrum på Pro-fessionsuddannelser med afsæt i Pædagoguddannelsen, og dette første skridt tager afsæt i Casearbejdets refleksive potentiale og på vejlednings-praksis i anvendelsen af cases i undervisning og projektarbejde (Bjerre-gaard, 2014; Rokkjær 2009). At arbejde med cases i professionsøjemed er langt fra nyt, og det kan ses som en måde at nærme sig praksis i en ud-dannelseskontekst, for må denne måde at arbejde analyserende og re-fleksivt med praksis. Dermed åbnes der for et refleksionsrum, hvori den studerendes evne til at anvende tillært teori på en given praksis kommer til udtryk og stimuleres.
Casebegrebet åbner op for en vis kompleksitet, og anvendelsen af cases varierer fra underviser til underviser. Her nævner Rokkjær og Højbjerg (2009) eksempelvis praksiscase, opgavecase og iagttagelsescase som et bud på en kategorisering på professionsuddannelser, men anvendelsen af disse på Pædagoguddannelsen kalder på en nuancering og udforskning. Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan casebegrebet kan for-tolkes og operationaliseres på pædagoguddannelsen, for på denne bag-grund at belyse hvordan vejlederen kan anvende cases som refleksions-rum, der skaber sammenhæng mellem teori og praksis og åbner for at di-alogisk læring kan finde sted (Pjenggaard 2016). Forskningen tager ud-gangspunkt i allerede igangværende projekter, herunder Pædagoguddan-nelsens udviklingsarbejde omkring Casedidaktik, og har til formål at op-samle den allerede erfarede viden med følgeforskning på de initiativer, der igangsættes det næste år indenfor rammen. Derudover trækkes der tråde ind i det tværprofessionelle projekt Stærke Læringsmiljøer, hvor vejledning og feedbackformer gennem cases og æstetiske læreprocesser er omdrej-ningspunktet for den forskningscirkel, jeg er leder af.
Projektets formål er dels at bidrage til forskning indenfor feltet, der om-handler casedidaktik på professionsuddannelser, såvel som at udlede principper for god vejlederpraksis i arbejdet med cases gennem undervis-ning og i projektskrivning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1931/08/20

Emneord

  • dannelse
  • casestudie
  • professionsdidaktik
  • professionsidentitet