Chanceulighed i uddannelse - en forundersøgelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund: Studerende med særlige udfordringer (fx mønsterbrydere, studerende med læsevanskeligheder, enlige mødre, studerende med anden etnisk baggrund, studerende med diagnoser, sensitive/sårbare og introverte studerende) er vanskelige at identificere tidsnok til at kunne forebygge studiemæssige problematikker som fx ikke-beståede prøver, stigmatisering, stress og depression. Problematikker der kan føre til personlige nederlag og mistrivsel og i sidste ende føre til, at de studerende er frafaldstruede og/eller frafalder.
Formål: At undersøge hvilke særlige udfordringer studerende på professionsbacheloruddannelser, der har dumpet en prøve, som de efterfølgende har bestået, har, og hvilken betydning disse udfordringer har for deres trivsel. Endvidere at afdække hvilken betydning medstuderene, undervisere, studievejledere og UCN som uddannelsessted har for trivsel.
Metode: Vi valgte den fænomenologiske-hermeneutiske tilgang på baggrund af det formulerede formål. Der blev foretaget fire individuelle kvalitative interview. Som undersøgere forsøgte vi, jf. fænomenologien, at sætte vores forforståelse i parentes i forbindelse med interviewene for ikke at lade denne påvirke vores opfattelser af det, vi fik oplyst fra informanterne. Ved analysen af interviewene har vi - inspireret af Kvale og Brinkmann - haft en hermeneutisk tilgang med fokus på at forstå den mening de interviewede udtrykte. Interviewene blev sammenholdt med eksisterende viden fremkommet ved desk-research.
Resultater: Der kunne på baggrund af de individuelle kvalitative interview udledes to temaer. Det ene tema kaldte vi "Kulturchok" og det andet tema kaldte vi "Det er min egen skyld". Begge benævnelser blev valgt, fordi det er udtryk, de studerende selv anvender, og dermed er de et udtryk for studerenes mening. Tendenserne i fundene belyses ligeledes i eksisterede viden på området.
Perspektiver for fremtidigt forskningsprojekt: Det står stadig tilbage at afkare, hvordan vi identificerer studerende med særlige udfordringer tidsnok til at forebygge studiemæssige problematikker. Ligeledes står det tilbage at finde et eller flere relevant(e) studiestøttetilbud, der imødekommer de særlige udfordringer som dels de studerende udtrykker i interviewene, og som genfindes i litteraturen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1306/12/13