Deltagelse og socialt medborgerskab for borgere med demens og deres pårørende

Projektdetaljer

Beskrivelse

BAGGRUND: I Danmark lever ca. 89.000 mennesker med demens, hvilket er et antal som forventes at stige i de kommende år, grundet en aldrende befolkning.
Der er stigende fokus på socialt medborgerskab i mange europæiske lande, herunder Danmark. Socialt medborgerskab er baseret på en hensigt om at rehabiliteringsindsatser bedst skabes i et ligeværdigt samarbejde mellem professionelle og borgere. For borgerer med demens, socialt medborgerskab er centreret om ligeværdigt samarbejde som tager udgangspunkt i en forståelse af borgere med demens som selvstændige, deltagende, bidragende og ligestillede medlemmer af samfundet og har således til formål at nedbryde stereotyper om borgere med demens, som passive modtagere af sundhedsydelser og værende en byrde for samfundet.
En nylig national kortlægning af kommunale rehabiliterings indsatser til borgere med demens viste behov for indsatser som har særligt fokus på deltagelse, men der mangler stadig viden om hvordan deltagelse og socialt medborgerskab bedst fremmes for denne gruppe. Denne viden fremme deltagelse for borgere med demens i spørgsmål vedrørende deres fysiske, eksistentielle og sociale helbred samt hverdag som bidrage til at udvikle fremtidens indsatser for denne gruppe borgere.
FORMÅL: Det overordnede formål er, at fremme deltagelse og socialt medborgerskab for borgere demens med henblik på at øge deres oplevelse af livskvalitet.
METODISK TILGANG: Baseret på principperne for aktiv brugerinddragelse og samskabelse mellem deltagere, tre fynske kommuner, beslutningstagere og forskere i alle faser af forskningsprocessen for at fremme relevante og anvendelige løsninger som kan fremme deltage og socialt medborgerskab for borgere med demens.
METODE: Et kvalitativt forløbsstudie som vil følge 15 borgere med demens og deres pårørende gennem to år. Projektet benytte en bred vifte af metoder, herunder deltagerobservation, interviews og ’Modified Diary Interview Method’ som kan omfatte både tale, skrift og visuelle metoder afhængig af deltagerens evner og deltagelses ønsker.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/1931/08/22