Den nyuddannede sygeplejerskes kompetenceprofil

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den nyuddannede sygeplejerskes kompetenceprofil 2010
Projektet er en gentagelse af projektet "Den nyuddannedes kompetenceprofil år 2005" af Vibeke Krøll og Hanne Hansen. Resultatet af 2. undersøgelse om en nyuddannet sygeplejerskes kompetenceprofil blev en profil med fem nye kategorier af kompetencer og 30 kompetencer i alt. Kompetencekategorierne er følgende: Kompetence til interaktion og kommunikation samt kompetence til at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje. Antallet af kompetencer er halveret i forhold til den kompetenceprofil, der kom af første undersøgelse .
Formålet med projektet var at afdække om den nuværende kompetenceprofil af en sygeplejerske var tidssvarende i forhold til såvel professionsbachelorbekendtgørelsen som samfundsudviklingen.

Metoden var grounded theory i lighed med første undersøgelse. Data blev indsamlet via et spørgeskema med åbne spørgsmål:
1) Hvad skal en nyuddannet sygeplejerske kunne hos jer? Nævn de fem vigtigste kompetencer.
2) Skal den sygeplejerske, der bliver uddannet i 2010, kunne noget andet og mere end den sygeplejerske vi uddanner i dag? Hvis svaret er ja, nævn de fem vigtigste kompetencer.
Informanterne er ledende sundhedsplejersker, ledende sygeplejersker på alle niveauer, udviklingskonsulent, udviklingssygeplejerske, uddannelsessygeplejersker i sygehusafsnit og kommuner, kliniske vejledere i primær og sekundær sektor, 7. semester studerende og sygeplejelærere. I alt har 169 personer deltaget i besvarelserne, på trods af at svarprocenten på antal udsendte spørgeskemaer er 38,2 %.

Når antallet af kompetencer kunne halveres, skyldes det analyseprocessen. Vi har haft fokus på meningen i informanternes udsagn og grupperede undervejs udsagnene i 60 meningsbærende dimensioner. Herefter kvalificerede vi udsagnene med Bekendtgørelse nr. 232 om sygeplejerskeuddannelsen, Bekendtgørelse nr. 113 om uddannelse til professionsbachelor, rapporten ”Mod en dansk kvalifikationsnøgle for videregående uddannelser (Qualification Framework), M. Scheels teori om Interaktionel sygeplejepraksis samt andre relevante teorier. Interesserede kan følge processen fra de i alt 492 udsagn om kompetencer til den endelige kompetenceprofil ved at læse rapporten.

Tak til alle informanter for besvarelserne. Tak til sparringsgruppen som bestod af cand.cur., Ph.D. Birthe D. Pedersen, cand.cur., tidl. vicerektor Hanne Hansen og MPH Anette Meldgaard. Vi har haft frugtbare faglige diskussioner undervejs. Sidst men ikke mindst tak til Niels Ardal for IT-bistand.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato20/05/0517/05/06

Emneord

  • sygeplejerske
  • kompetencer