Den samskabende pædagog

  • Grundahl, Trine Holck (Projektleder)
  • Wiwe, Annika (Projektdeltager)
  • Tanderup, Birgit (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I en række europæiske lande inklusiv Danmark er velfærdssamfundet under pres. Problemstillingen er kort sagt, at landene, i større eller mindre grad, har opbygget en stor velfærdstat, med velfærdsinstitutioner, som er udsat for et krav om besparelser samtidig med, at borgerne forventer velfærdsydelser af samme eller højere kvalitet.
Dette har ført til en bevægelse hvor velfærdsstaten er tvunget til at tænke nyt og til at gøre tingene smartere. Svaret har i det første årti i det nye årtusinde været at øge topstyringen (new public managment) af velfærdsinstituionerne men denne metode bliver i større og større grad udsat for kritik da dokumentations mængden har nået niveauer som ikke giver mening i forhold til den oprindelige ydelse som institutionen skulle yde for borgerne. Pædagoger mener f.eks.at dokumentationskravet stjæler tiden fra samværet med de pædagogiske brugere på en sådan måde at pædagoger ikke kan gøre deres relationsarbejde ordentligt. (kilde). Lærere bliver kritiseret for at tilbringe for lidt af deres arbejdstid sammen med børnene.
Tiden kalder på nye løsninger og her er et af de nye forslag fænomenet Samskabelse. Den centrale pointe i samskabelse er at, borgerne skal ses som medproducenter eller medskabere, der indgår i et lige og gensidigt samarbejde med de professionelle i udviklingen af velfærdsstaten. Dette beskrives også som et muligt paradigmeskifte fra New Public Management til New Public Governance. Dette er en ”bottom up” bevægelse, hvor borgerne tæt på velfærdsydelsen bliver medskaber af disse og ideen er her, at velfærdsstaten på den måde vil producere mere meningsfulde og værdifulde ydelser for borgerne og derved også optimere deres ydelser på en måde så det kan ses på bundlinien. Ostrom definerer samskabelse som ”the process through which inputs from individuals who are not ‘in’ the same organization are transformed into goods and services” (Ostrom 1996)
I vores projektarbejde er der herudover tegn på, at samskabende processer kan have nye pædagogiske perspektiver, da inddragelse af bruger og borgere giver grobund for nye mulige dannelsesprocesser.
Samskabelse kan derfor ses som et postmoderne bud på et vigtigt element i en fremtidig pædagogisk praksis både af økonomiske,- men måske mest af alt, af menneskelige grunde
Dette stiller de professionelle overfor en ny udfordring i forhold til forestillingen om autonomi, som både i professionernes selvforståelse og i den teoretiske konstruktion af professionsbegrebet spiller en central rolle. Professionelle skal kunne samarbejde med aktører med forskellige organisatoriske tilknytninger. Det kan være samarbejde på tværs af sektorer og institutionel tilknytning; men også samarbejdet mellem ”borgere” og professionelle. Tanken om samskabelse sætter altså det traditionelle professionsbegreb under pres. Ellen Kuhlmann (Kuhlmann 2004) præsenterer et kritisk blik på de klassiske professionsteoriers muligheder for at forstå aktuelle tendenser hos de professionelle. Med afsæt i sundhedsvæsnet ser hun en ny type af professionelle, som frem for at have et entydigt fokus på autonomien, i højere grad er indstillede på tværprofessionelt samarbejde og bruger- inddragelse: “As yet their voices are soft, but the ‘post-modern’ professionals seem to be more open to teamwork and interdisciplinary problem-solving, taking less pride in autonomy” (Kuhlmann 2004:84)
Hvis denne karakteristik af de ’ny’ generationer af professionelle kan ses som en dækkende beskrivelse, behøves der et øget fokus på disse samskabelsesprocesser og det er hvad dette udviklingsprojekt omhandler
Forskningsprojektet ”den samskabende pædagog” vil gerne synliggøre og styrke disse nye samarbejdsformer for den enkelte pædagog, men også for de samskabende partnere,- så der bliver en øget sammenhæng og forståelse mellem partnerne. Styrkelsen skal foregå ved at tænke nyt og ved at opbryde klassiske samarbejdsformer og hierarkier.
Dette fordrer viden og erfaring med:
Hvad samskabelse er?
Hvordan samskabelse kan lade sig gøre ?
Projektet hører hjemme i programmet: Innovation og samskabelse
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1330/06/15

Emneord

  • pædagogisk arbejde
  • samskabelse
  • innovation
  • innovative processer