Dialog om Kvalitet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Vi undersøger i projektet hvordan: 1) Hvad beskrives som kvalitet af professionelle fra både daginstitutioner og forvaltninger i to casekommuner? 2) Hvordan der i disse kommuner udveksles viden om kvalitet på tværs af daginstitutioner og forvaltninger? & 3) så søger vi bud på hvordan man kan styrke samarbejdet om kvalitetsudvikling?

  Lægmandssprog

  Politiske krav om at udvikle og styre kvalitet gennem kvantitative måle- og evalueringsformer har over en længere årrække bevæget sig ind i den offentlige sektor. Nye digitale og tekniske muligheder har intensiveret den bevægelse. Og inden for offentlig ledelse taler man om data-baseret styring som en ny tilgang til arbejdet med kvalitetsudvikling.
  Det er en udvikling som også gør sig gældende for styring på dagtilbudsområdet. Det pædagogiske område har imidlertid en faglig tradition for at evaluere det pædagogiske læringsmiljø ud fra mere kontekstnære og kvalitative perspektiver.
  Forenklet er der to forskellige positioner i spil for, hvad evalueringsdata kan være på dagtilbudsområdet: 1) En pædagogisk-faglig funderet forståelse, der tager udgangspunkt i fx pædagogisk observation, barnets spor og læringsfortællinger, og 2) En kvantitativ og evidensbaseret forståelse af data, som skal danne grundlag for viden om ’hvad der virker’ (fx RCT og indsatsteoretisk evaluering).
  De to forståelser er knyttet til forskellige antagelser om, hvordan pædagogisk kvalitet opstår. I den første opnås kvalitet gennem faglig refleksion og dialog baseret på kontekstnær evaluering af læringsmiljøet, som ikke nødvendigvis lader sig opsummere inden for en indsats-resultat. I den sidste opstår kvalitet gennem resultatdata, der kan pege på måleffektive indsatser, som ledere og pædagoger efterfølgende kan og bør implementerer i praksis. I relation hertil rejser spørgsmålet sig om, hvad der sker med de pædagogisk-faglige evalueringspraksisser, når de skal legitimere sig og finde en plads inden for en resultat- og evidensorienteret styringsdagsorden.
  Som greb til at undersøge den problemstilling vil projektet tage afsæt i arbejdet med de pædagogiske læreplaner (samt indløbet til arbejdet med 'den styrkede pædagogiske læreplan'). Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal gøre det muligt at undersøge, hvordan pædagoger, ledere og forvaltere arbejder med kvalitetsudvikling og -styring i relation til en evalueringsdagsorden. Herved er det centralt for projektet at blive klogere på, hvordan kvalitetsudvikling er noget som både afføder 'styringsdialoger' internt i institutionerne og på tværs af grænsen mellem institution og forvaltning.

  På den baggrund er projektets forskningsspørgsmål:
  Hvilke logikker, dynamikker og processer gør sig gældende i (sam)arbejdet om/med kvalitetsudvikling gennem de pædagogiske læreplaner?
  &
  Hvad betyder de gældende logikker, dynamikker og processer for mulighederne for at arbejde (på tværs af institution og forvaltning) med udvikling af kvalitet via en pædagogisk-faglige evalueringspraksis?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/11/1701/04/19