Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojekter er tilrettelagt i regi af ’VIA digitalt aftryk’, som er et program der har til formål at give VIA et digitalt løft til gavn for studerende, undervisere og øvrige medarbejder og ikke mindst VIAs aftagere. VIAs stude-rende skal dannes og uddannes til fremtidens digitalise-rede arbejdsmarked, og samtidig skal VIA blive bedre til at udnytte digitale redskaber. For at komme i mål er der behov for at udvikle organisationen og skabe en foran-dring i måden og omfanget, der tænkes digitalt.
Den tværfaglige forskningsgruppe vil forske inden for digitale kompetenceprofiler for undervisere og studeren-de, der understøtter og komplementerer hinanden. Sam-tidig vil der være et fokus på komptenceprofilernes sam-spil med teknologiforståelse, indsigt og dannelse, som vil medvirke til at klæde de studerende på til en digital prak-sisvirkelighed.

Projektets forskningsspørgsmål
Det overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvordan kvalificeres og forankres professionsrettet teknologiforståelse?
De underliggende forskningsspørgsmål er:
* Hvordan definerer vi et professionsrettet teknologiforståelsesbegreb?
* Hvordan opnår vi som professionsuddannelse kompetencer, der gør os i stand til at se ’med’ og ’på’ teknologierne?
* Hvordan udvikler (og forandrer) vi professionsuddannelsernes teknologiforståelse?

Gennem projektet forventes det at VIA bliver klogere på begrebet teknologiforståelse i en professionsrettet kon-tekst, samt bidrage til udviklingen af digitale kompeten-ceprofiler for undervisere og studerende. Dette vil være med til at muliggøre dannelse og uddannelse af stude-rende med en stærkere digital profil end nuværende.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/08/2031/07/22

Emneord

  • digitalisering
  • digital myndiggørelse
  • digital dannelse
  • digitale kompetencer
  • digital kompetenceprofil
  • digital transformation
  • professionsuddannelser
  • profession
  • teknologiforståelse