Effekten af entreprenørskabsundervisning i Pædagog- og Læreruddannelsen i VIA UC

Projektdetaljer

Beskrivelse

Studiet skal kortlægge og analysere, hvilken effekt 3-ugersmodulet, Entreprenørskab på tværs, har på 15 udvalgte pædagog- og lærerstuderendes forståelse af egen faglighed, profession, studiestrategier og arbejdsmuligheder efter endt studie, og hvordan de studerende fremadrettet omsætter de entreprenørskabskompetencer, der arbejdes med at udvikle i uddannelserne.
Studiet undersøge altså mere konkret,
1.hvorledes undervisningsmodulet øger de studerendes bevidsthed om egen professionsfaglighed og skærper deres blik for det tværprofessionelle samarbejde
2. hvordan de studerende oplever undervisningsmodulet som relevant og meningsfuldt for deres uddannelsesforløb og opbygning af en professionsfaglighed
3. hvordan de studerende omsætter entreprenørskab og innovationstænkning i deres BA-projekter
4. hvordan de studerende omsætter entreprenørskab og innovationstænkning som dimittender på arbejdsmarkedet

Effektstudiet skal således producere eksemplarisk viden om relevansen og brugbarheden af entreprenørskabs-indsatsen i PSHs uddannelser.

Undersøgelsen baserer sig på to runder af individuelle kvalitative semi-strukturerede interviews med udvalgte studerende lige efter afslutningen af modulet, Entreprenørskab på Tværs og igen i de studerendes BA-projektperiode og afsluttes med en række fokusgruppeinterviews 6 mdr. efter de studerende er dimitteret.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/09/1231/01/13