Epistemisk uretfærdighed i professionelle skøn og beslutninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan vel-færdsprofessionelle kan foretage etiske ansvarlige skøn og træffe etisk ansvarlige beslutninger under uretfærdige betingelser, hvor vi har grund til at tro, at omstændighedernes uretfærdige karakter vil kunne forstyrre deres muligheder for at foretage sådanne skøn og at træffe sådanne beslutninger. Udfordringen er nærmere bestemt knyttet til forskellige former for kognitive biases, stereotyper og fordomme, som eksisterer i socialt ulige samfund. Konsekvensen af disse er, at velfærdsprofessionelle risikerer at behandle borgerne på epistemisk uretfærdig vis, dvs. på en måde som er i modstrid med deres status som ”vidende subjekter”, hvilket er uforeneligt med at behandle dem med respekt for deres status som ligeværdige, demokratiske medborgere.

Epistemisk uretfærdighed tager overordnet to former, nemlig ”hermeneutisk uretfærdighed” og ”vidnesbyrdsuret-færdighed”. Hermeneutisk uretfærdighed er et spørgsmål om, at hermeneutisk marginaliserede gruppers sociale erfaringer er svære at begrebsliggøre eller forstå – måske endda for den berørte gruppe selv; eller at disse gruppers kommunikation ikke opfattes som rationel pga. deres hermeneutiske marginalisering – dvs. det forhold, at de ikke har de samme muligheder som andresociale grupper for at deltage i de praksisser, gennem hvilke sociale fortolkninger skabes. Vidnesbyrdsuretfærdig-hed er så det forhold, at en ”tilhører” pga. fordomme mod en ”taler” tilskriver dennes udsagn lavere troværdighed, end hun ellers ville have gjort.

Begge former for epistemisk uretfærdighed synes at være i modstrid med den grundlæggende respekt, som velfærds-professionelle bør indtage over for borgerne, og mit projekt vil derfor undersøge, hvordan begge former for epistemisk uretfærdighed kan undgås eller i hvert fald reduceres i det professionelle arbejde.

Undersøgelsens fokus er på, hvordan professionelle kan undgå eller i det mindste reducere epistemisk uretfærdighed i deres skønsudøvelse og beslutninger. Jeg vil i projektet mere specifikt undersøge følgende spørgsmål:
(1) Hvad kan vi bedst forstå begrebet epistemisk uretfærdighed, og på hvilke måder er undgåelsen af denne form for uretfærdighed en udfordring i det professionelle arbejde?
(2) Hvilke former for tiltag vil kunne reducere forekomsten af epistemisk uretfærdighed i det professionelle arbejde?
(3) Hvad er den enkelte professionelles eget etiske ansvar for at bidrage til reduktionen af epistemisk uretfærdighed i sin egen praksis?

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold