FN Handicapkonvention og støttet samt substitueret beslutningstagning i praksis.

Projektdetaljer

Beskrivelse

FN Handicapkonvention og støttet samt substitueret beslutningstagning i praksis.

Lægmandssprog

Der er gennemført en undersøgelse af 4 bosteders praksis vedr. beboerens selvbestemmelsesret over egne økonomiske midler. Undersøgelsens målgruppe er svært udviklingshæmmede voksne.
Konklusionen er, at Handicapkonventionen ikke er almindelig kendt som lovgrundlag, men at Handicapkonventionens indhold efterleves i praksis. Bostederne anerkender beboernes selvbestemmelsesret over egne økonomiske midler, og de yder i praksis støttet samt substitueret beslutningstagning. Bostederne henviser til, at de pga. deres omsorgspligt overfor beboeren har pligt til at substituere eller støtte beboerens beslutningstagning.
Undersøgelsen viser også, at bostederne anskuer retlig handleevne ud fra en funktionstest, og anerkender, at beboernes retlig handleevne kan variere indenfor forskellige områder

Nøgleresultater

Resultater af den retsdogmatiske undersøgelse:
FN handicapkonvention er en del af gældende dansk ret,
FN Handicapkomite kritiserer meget direkte, at den ikke er vedtaget i folketinget, og at den ikke inddrages i det juridiske grundlag ved domstole og myndigheder.

Støttet og substitueret beslutningstagning
Artikel 12, stk. 3. Deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at give personer med handicap adgang til den støtte, de måtte have behov for til at udøve deres retlige handleevne.
I serviceloven er der ingen hjemmel til at begrænse borgerens retlig handleevne.

Hjælp og omsorg i hht til serviceloven kræver, at borgeren har givet samtykke til at modtage hjælpen eller som minimum, at borgeren ikke modsætter sig at hjælpen gives.

Resultater vedr. den empiriske del af undersøgelsen:
Det er anerkendt, at beboerne har selvbestemmelsesret i forhold til egne økonomiske midler
Selvbestemmelsesretten består for de flestes vedkommende i valget mellem flere muligheder
Begrænsning af handlemuligheder finder sted
med henvisning til personalets omsorgspligt overfor beboeren
og værdier som
Sundhed, økonomi (har beboeren råd til den dyre jakke, at give gaver osv), uhensigstmæssig handlemåde.
Bostederen kender ikke til FN Handicapkonvention
Bostederen benytter i høj grad en pædagogisk orienteret omsorgsterminogi

Kort titelFN Handicapkonvention
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1401/12/16

Emneord

  • omsorgssvigt
  • socialt udsatte