Forbedret diabetesbehandling til sårbare borgere

Projektdetaljer

Beskrivelse

Guldborgsund Kommune (GBS) har, som andre kommuner, en andel i det tværsektorielle og tværfaglige Forløbsprogram for borgere med type 2-diabetes (T2D) (herefter: diabetesforløbsprogram) i Region Sjælland. Borgere med T2D henvises til kommunens tilbud via almen praksis eller hospital. I GBS ses en deltagelsesprocent på diabetesforløbstilbuddet, der ligger under kommunens øvrige genoptrænings- og rehabiliteringstilbud. I kommunens Genoptræningscenter, der varetager forløbstilbuddet, har man endvidere en formodning om, at især kommunens mest sårbare borgere med T2D ikke indsluses i forløbstilbuddet. Det er kommunens antagelse, at dette problem kan forbedres 1) ved at styrke det tværsektorielle samspil, navnlig koblingen til almen praksis i GBS, hvorfra hovedparten af forløbstilbuddets borgere henvises fra, og 2) ved i højere grad at tilpasse kommunens tilbud i regi af diabetesforløbsprogramet til de sårbare borgeres behov. I forbindelse med sidstnævnte ønsker kommunen derfor at identificere sårbare borgere med T2D’s perspektiver på, hvordan kommunens tilbud kan designes, så de i højere grad imødekommer målgruppen. Formålet med nærværende forskningsprojekt er at undersøge specifikke sundhedsbehov og hverdagslivsperspektiver hos sårbare borgere med T2D samt de sundhedsprofessionelles erfaringer med eksisterende henvisningspraksis og
5
indholdet i tilbuddet. På baggrund af dette udvikles og afprøves nye formater for tværsektorielt samspil og kommunale behandlingstilbud, der tilsammen forventes på sigt at øge rekrutteringen og fastholdelsen af sårbare borgere med T2D i tilbuddet, herunder at forbedre det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Endelig vil projektet bistå med en løbende forankring af de nyudviklede indsatser, hvor de findes relevante, samt videreformidle den viden, projektet har genereret til relevante interessenter. Metodisk tager projektet afsæt i en situationsanalyse om eksisterende praksis som leverer data til deltagerorienteret aktionsforskning i såkaldte Change Labs, hvor indsatser udvikles, og i Health Action Groups (HAG), hvor indsatserne implementeres i praksis. Ved projekt start, i situationsanalysen indsamles data således via registre, kvalitative interview og deltagerobservation. Prøvehandlingerne evalueres i Change Labs (procesevaluering) og afslutningsvist igen via dataudtræk i Guldborgsund Kommune. Projektets resultater kan forventes at være relevante for andre danske kommuners arbejde med diabetesforløbsprogrammerne.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2131/12/23

Samarbejdspartnere

  • Guldborgsund kommune (Medansøger) (leder)
  • Steno Diabetes Center Sjælland (Projektpartner)