Forskningstalentpleje ved VIAUC Bioanalytikeruddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningstalentpleje ved VIAUC Bioanalytikeruddannelsen

Formål
Formålet er at etablere og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med eksterne kliniske forskningsmiljøer, hvor en væsentlig del af det praktiske forskningsarbejdes foregår i bioanalytikeruddannelsens laboratorer og varetages af projektmedarbejdere fra bioanalytikeruddannelsen samt talentfulde studerende.
Herunder er formålene:
1. At give et tilbud til og udvikle potentialet hos studerende med særlige forudsætninger/talent for forskning indenfor det bioanalytiske forskningsfelt.
2. At lette adgangen til klinisk relevant forskningsarbejde for medarbejdere og studerende.
3. I højere grad at synliggøre uddannelsens forskningsaktiviteter overfor de studerende ved at en del af forskningsaktiviteterne foregår i de studerendes uddannelses-/nærmiljø.
4. At projektmedarbejdere og studerende varetager længerevarende forskningsforløb, som ikke nødvendigvis kan færdiggøres indenfor tidsrammerne af bachelorprojektet.
5. At styrke bioanalytikeruddannelsens forskningstyngde ved i højere grad selvstændigt at initiere og varetage forskningsarbejde og dermed i højere grad fremstå som en attraktiv samarbejdspartner for eksterne/kliniske forskningsmiljøer.
6. At tilvejebringe forskningsresultater, der kan publiceres og potentielt føre til ændret klinisk praksis.

Baggrund
Der er i øjeblikket stort uddannelsespolitisk fokus på talentpleje i de videregående uddannelser, og i tråd hermed etableres der også i VIA formelle talentforløb for særligt talentfulde studerende. Talentforløbene forventes at bidrage til fastholdelse af talentfulde studerende, styrkelse af den forskningsbaserede undervisning samt intensiveret og struktureret forskningssamarbejde mellem uddannelsesinstitution, studerende og eksterne forskningsmiljøer. Dermed forventes tiltagene samlet set at styrke uddannelsernes og professionernes forskningstyngde.
Ved VIAUC Bioanalytikeruddannelsen implementeres i øjeblikket forskellige strategier for talentpleje indenfor forskning, innovation og administration/ledelse, og de første formelle forskningstalentforløb er etableret og afsluttet. Disse er gennemført/gennemføres som udvidede bachelorforløb, hvor den/de studerende i den afsluttende del af uddannelsen (modul 12, 13 og 14) deltager i klinisk funderede forskningsprojekter med henblik på publikation i et internationalt videnskabeligt peer review tidsskrift. Det praktiske forskningsarbejde foregår således hos aftagerne (i dette tilfælde sygehuslaboratorier) mens praktisk og teoretisk vejledning til udarbejdelse af artikelmanuskript og publicering foregår i et samarbejde mellem den kliniske afdeling og en eller flere undervisere/vejledere fra VIAUC bioanalytikeruddannelsen. På nuværende tidspunkt er ét manuskript med bioanalytikerstuderende som hovedforfattere indsendt til peer review (Journal of Analytical Toxicology (Henrik Jeppesen, nyuddannet bioanalytiker, pers. comm.). Flere talentforløb med forventet publicering er etableret og gennemføres i efteråret 2014/foråret 2015.
Ved VIAUC Bioanalytikeruddannelsen ønsker vi i endnu højere grad at styrke indsatsen for forskningstalentpleje, samt at styrke, systematisere og lette underviseres og studerendes mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsarbejde på internationalt niveau. Vi ønsker også, at vi som uddannelsesinstitution i højere grad selvstændigt kan initiere og varetage forskningsarbejde i samarbejde med aftagerne og eksterne forskningsmiljøer. En del af underviserene ved bioanalytikeruddannelse har forskningsuddannelse (ph.d.) og bred forskningserfaring, men oplever det som en begrænsning, at denne type forskning ofte kræver adgang til – og håndtering af – biologisk/humant prøvemateriale (bakterier, vira, humane prøver etc.) samt specialiseret laboratorieudstyr. Dette betyder, at det som udgangspunkt ofte kun er hensigtsmæssigt at foretage det praktiske forskningsarbejde i de kliniske sygehuslaboratorier. Mange af disse laboratorier har diagnostiske rutineanalyser som primær ydelse, og derfor er vores adgang til dette forskningsarbejde ofte i høj grad begrænset og defineret af de praktiske omstændigheder, og rollen som projektleder eller projektmedarbejder kan være svær at udfylde, når planlægning og tidsstruktur i høj grad er defineret af eksterne interesser.
På bioanalytikeruddannelsen råder vi over veludstyrede laboratoriefaciliteter, som på nuværende tidspunkt primært anvendes til undervisningsbrug. Vi ønsker med dette projekt i højere grad at inddrage og anvende Bioanalytikeruddannelsens laboratorer til klinisk relevant forsknings-, udviklings- og talentarbejde. Dette vil potentielt medføre markante fordele for vores mulighed for at arbejde strategisk med talentpleje og forskningstilknytning. Når vi som medarbejdere i højere grad har mulighed for at initiere, planlægge, og lede en væsentlig del af det praktiske forskningsarbejde, åbner det op for muligheden for at etablere længevarende og veldefinerede forsknings- og talentforløb.
Rekruttering af talentfulde studerende
På længere sigt er vores mål at inddrage talentfulde studerende fra og med modul 8, dvs. tidligere på uddannelsen end den hidtidige praksis. Forskningsdeltagelsen vil derfor fra modul 8 til og med modul 10 primært foregå ekstracurriculært, for efterfølgende at føres videre i et sammenhængende, curriculært forløb fra M11 til og med bachelorprojektet. Da det det aktuelle forskningsprojektet er veletableret, men i opstartsfasen, ønsker vi med det det ansøgte projekt i første omgang at inddrage studerende fra modul 13-start, dvs. et forløb der strækker sig over modul 13 og 14 inklusiv bachelorprojektet.
Vi forventer, at denne type forskningstalentforløb vil blive annonceret ved opslag, og at studerende udvælges på bagrund af en optagelsessamtale med involverede projektmedarbejdere. I udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på, om den studerende har særlige forudsætninger indenfor det molekylærbiologiske fagområde sammenholdt med den studerendes generelle faglige engagement og evner (fx karaktergennemsnit). Ligeledes vil vi lægge vægt på den studerendes evne til at samarbejde samt lyst og vilje til at yde en særlig indsats. Ligeledes vil vi indhente udtalelser fra kliniske uddannelsessteder om den studerendes talent for at begå sig i et klinisk laboratorium. Vi forventer at rekruttere minimum to studerende til dette projekt.

Metode (rammer for projekt, perspektivering)
Der er etableret et projektsamarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aarhus Sygehus, Skejby (molekylærbiolog cand. scient., ph.d., Marianne Lund og molekylærbiolog cand. scient., ph.d., Kurt Handberg). Der er indgået aftale om, at en væsentlig del af arbejdet foregår i bioanalytikeruddannelsens laboratorier. Med projektet ønsker vi at afprøve denne model for forskningstalentpleje, og forventer derfor at starte projektet op i februar 2015 med inddragelse af talentfulde modul 13. Det forventes, at der i fremtiden vil etableres flere og vedvarende projektsamarbejder med andre eksterne forskningsmiljøer, samt at en del af projekterne vil åbne nye forskningsspørgsmål og dermed udvide mulighederne for - og volumen af - forskningsarbejdet.
Metode (beskrivelse af det konkrete forskningsprojekt)
I forbindelse med antibiotikabehandling af bakterielle infektioner er den største udfordring at være på forkant med bakteriernes evne til over tid at udvikle resistens overfor de anvendte antibiotika. Problemet med udvikling af antibiotikaresistens førte i 1995 til etablering af DANMAP(Danish integrated ANtimicrobial resistance Monitoring and reseArch Programme), som er et overvågningsprogram i samarbejde mellem Statens Veterinære Serumlaboratorium, Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen. I overvågningssammenhæng er det bl.a. vigtigt at karakterisere kliniske bakterieisolater, der udviser ændrede resistensmønstre overfor almindeligt anvendte antibiotika (1).
β-lactam antibiotika, som bl.a. omfatter penicilliner, er en af de vigtigste grupper af antibiotika i behandlingen af bakterielle infektioner. På klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Skejby, har molekylærbiolog cand. scient., ph.d., Marianne Lund identificeret et klinisk isolat af Staphylococcus aureus, der ved rutinemæssig undersøgelse for antibiotikaresistens var resistent overfor penicillin, men samtidig var negativ ved real-time PCR undersøgelse for β-lactamase genet (BlaZ), der er ansvarlig for resistens overfor penicillin. Ved nærmere undersøgelse (DNA-sekventering) viste det sig, at isolatet har en mutation i BlaZ genet, der resulterer i en aminosyreændring i en position i proteinet, der har betydning for β-lactamasens enzymatiske aktivitet og dermed for penicillinresistensen (2).
Dette projekt har til formål at undersøge denne hidtil ubeskrevne β-lactamase variant hos S.aureus yderlige. Således skal en række kliniske isolater af penicillinresistente S. aureus indsamlet på KMA Skejby analyseres for tilstedeværelse af ovenstående mutation i β-lactamase genet for at kunne vurdere prævalensen af mutationen. Arbejdet vil således I første omgang omfatte oprensning af DNA fra disse kliniske isolater efterfulgt af PCR-opformering og DNA-sekventering af β-lactamase genet fra disse. De producerede data vil efterfølgende blive analyseret med diverse bioinformatiske redskaber. Det skitserede arbejde udføres på eget laboratorium på Bioanalytikeruddannelsen med inddragelse af talentfulde studerende (som beskrevet tidligere) i både den praktiske og teoretiske del af projektet. Ydermere vil vi undersøge muligheden for at foretage enzymkinetiske studier på den nye type af β-lactamase for at undersøge, om denne adskiller sig fra ellerede beskrevne typer af β-lactamaser.


Forventet udbytte
Projektet vil bidrage til det fortsatte arbejde med at etablere en permanent forsknings/udviklingskultur på VIAUC Bianalytikeruddannelsen og dermed bidrage til at profilere VIAUC Bioanalytikeruddannelsen som en uddannelse, hvor der aktivt bedrives forskning/udvikling. En sådan profilering vil potentielt også kunne bidrage til at tiltrække ambitiøse og dygtige studerende til uddannelsen.
Ved at stimulere potentialet hos forskningstalenter, vil projektet bidrage til, at de etablerede forskningsmiljøer får øje på bioanalytikere som naturlige deltagere i kliniske forskningsprojekter. Det betyder, at projektet også vil bidrage til udvikling af Bioanalytikerprofessionen
Projektets konkrete resultater vil ydermere potentielt kunne føre til ændret klinisk praksis i forbindelse med påvisning af BlaZ genet fra S.aureus.

konklusion på projektforløb
projektet blev afsluttet i efteråret 2015 efter at de rekrutterede studerende havde undersøgt mere end 60 kliniske isolater af s. aureus for omtalte nye mutation vha. PCR-SSP og efterfølgende sekventering af interessante isolater. Desværre viste det sig at ingen af de undersøgte havde den nye mutation i BlaZ genet, og i samråd med Marianne Lund og en ledende overlæge fra KMA Skejby besluttede vi at indstille projektet. Konklusionen blev at der var tale om en "tilfældig" mutation, som tilsyneladende ikke lod sig genfinde hos andre patienter, og derfor ikke var klinisk interessant.
Projektet, hvis relevans netop var at den omtalte mutation i blaZ udviste en vis prævalens blandt kliniske isolater (og dermed måske interessant i et bahandlingsmæssigt perspektiv), har dog i alle andre sammenhænge end det rent resultatmæssige været en positiv og læringsrig oplevelse for alle deltagere i projektet. De studerende har arbejdet meget interesseret, reflekteret og målrettet og udvist stor engagement og ejerskab gennem hele projektet. Desuden er vi som projektledere på VIA Bioanalytikeruddannnelsen blevet klogere på forskningstalentforløb, og vi har fået skabt en frugtbar relation til KMA Skejby, som forhåbentlig på sigt vil kaste flere spændende projekter af sig.

Referencer:
(1): DANMAP(Danish integrated ANtimicrobial resistance Monitoring and reseArch Programme) http://www.danmap.org/ (set 010714)
(2): R K Voladri, M K Tummuru, D S Kernodle: Structure-function relationships among wild-type variants of Staphylococcus aureus beta-lactamase: importance of amino acids 128 and 216. J Bacteriol. 1996 December; 178(24): 7248–7253.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1531/12/15

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.