Fra klasserum til break-out rooms: læreres didaktiske valg i matematik

Projektdetaljer

Beskrivelse

I marts 2019 lukkede alle Danmarks skoler pga. covid-19 pandemien, og fra den ene dag til den anden skulle lærer-ne omlægge deres normale klasserumsundervisning til online undervisning. I løbet af de følgende 2 år oplevede skolerne 2 store nationale nedlukninger og en række mindre lokale nedlukninger. At tilpasse undervisningen disse omskiftelige vilkår kræver selvsagt meget af lærer-ne. Dette projekt har til formål at undersøge hvordan matematiklærere selv beskriver ændringer i undervisnin-gen, når den pludselig skal være online. Vi er særligt inte-resserede i at undersøge om deltagelse i omfattende efteruddannelse med særligt fokus på stofdidaktik og undervisningens struktur påvirker lærernes didaktiske valg, når vilkårene for undervisningen ændres drastisk, og om disse valg er didaktisk begrundet. I projektet har vi interviewet 10 lærere, som har deltaget i TRACK-projektet og derigennem har modtaget i 3 års efterud-dannelse fra 2018 til 2021 og 6 lærere som ikke har del-taget i TRACK i den periode.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/1931/12/23