Implementering af forskningscirkler som metode til udvikling af viden på tværs af proffessionsfelter, forskere og undervisere

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål har været at implementere forskningscirkler som metode i UCL. Målet er, at angive konkrete forslag til, hvordan forskningscirkler som metode til udvikling af praksisrelevant viden, med fokus på kobling af praksisviden og forskningsviden, tilrettelægges og faciliteres. Under implementeringsprojektet har der været iværksat og gennemført fire forskningscirkler:
- Resiliens
- Beskæftigelse
- Teknologi, didaktik og læring
- Mad, krop og bevægelse
Implementeringsprojektet som overordnet ramme har udarbejdet en folder, der beskriver konceptet forskningscirkler som de anvendes som metode i UCL, som vedhæftes. Herunder følger en kort beskrivelse af arbejdet i hver af de fire forskningscirkler.

Lægmandssprog

Forskningscirklen "Resiliens":
I forskningscirklen har studievejledere fra forskellige uddannelser haft fokus på de psykisk sårbare studerende, de møder i studievejledningen, og særligt interesseret sig for, hvad det er for nogle forhold, der gør at studerende med store vanskeligheder, alligevel bliver på studiet/gennemfører uddannelsen.

Forskningscirklen "Beskæftigelse":
Forskningscirklens deltagere har undersøgt og beskrevet dilemmaer, der opstår i det sociale arbejde, når udsatte borgere mødes af en beskæftigelsesindsats fremfor en social indsats. Afsættet har været erfaringer fra egen undervisningspraksis, samt empirisk materiale fra deltagelse i et større kommunalt udviklingsprojekt.

Forskningscirklen "Teknologi, didaktik og læring":
I forskningscirklen har undervisere og forsker fra forskellige professionsuddannelser og forskningsenheder samt konsulenter Kompetencemidler og Organisationsudvikling undersøgt forskellige problemstillinger inden for forskningscirkelens felt: teknologi, didaktik og læring på tværs i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og i egen praksis. Dertil har forskningscirklen haft et særligt fokus på udvikling af digitale kompetencer.

Forskningscirklen "Mad, krop og bevægelse":
I forskningscirklen har undervisere og forskere arbejdet på at undersøge, hvad mad og kropslighed betyder i forhold til studerendes trivsel. Der har været et ressourceorienteret fokus på kropslig dannelse (physical litteracy) i forhold til professionsforståelser og -identiteter på tværs af uddannelsesretninger. Forskningscirklen har arbejdet med begrebet bodywork og hvordan kroppen spiller en central rolle i professionsudøvelsen.

Nøgleresultater

Forskningscirklen "Resiliens":
I forskningscirklen har deltagerne dels udarbejdet case-beskrivelser af psykisk sårbare studerende og dels lavet registreringer i egen praksis med sigte på at få overblik over, hvilke udfordringer og beskyttelsesfaktorer, der er til stede hos de studerende. I tillæg hertil er der udarbejdet et katalog/overblik over studiestøttende foranstaltninger på hhv. uddannelsesniveau, studievejledningsniveau og studenterniveau.

Forskningscirklen "Beskæftigelse":
Forskningscirklen har produceret case beskrivelser, der rummer centrale dilemmaer, i gråzonen mellem socialpolitik og beskæftigelsespolitik. Case beskrivelserne skal anvendes i undervisningssammenhænge.

Forskningscirklen "Teknologi, didaktik og læring":
Forskningscirklen har gennem diskussioner, læsning af litteratur, fælles/individuelle oplæg skabt et videngrundlag og en videndeling om et konstant foranderligt felt inden for teknologi, didaktik og læring.
Videndeling har forgået internt på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og deltagernes praksisflet, hvilket har skabt nye kontakter, samarbejdsmuligheder og projekter.


Forskningscirklen "Mad, krop og bevægelse":
Deltagerne i forskningscirklen har indsamlet fortællinger fra studerende og undervisere og på baggrund af disse udviklet og afprøvet et undervisningsmodul omkring kropslig dannelse, som har relevans for de fire professionsbacheloruddannelser, som er repræsenteret i forskningscirklen: Fysioterapeut- Sygeplejerske- Pædagog- og Læreuddannelsen.
Kort titelForskningscirkler MOVE ID: 648
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/18

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv