Implementering og "Plads til Forskellighed"

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet Plads til Forskellighed er initieret af Undervisningsministeriet og omfatter ca. 75 skoler, som i skoleåret 2018/19 arbejder med at implementere tiltag med henblik på at udvikle inkluderende fælleskaber i indskolingen. Tiltagene skal ikke udvikles i eller af Plads til Forskellighed - men skolerne har forpligtet sig på at vælge mellem en lang række mulige pædagogisk-didaktiske tiltag. Projektet har således et stærkt fokus på implementeringsaspektet, hvilket giver særlige muligheder for gennem følgeforskning at udvikle et øget indblik i de processer, som dette fokus foranlediger.Der er i VIA og øvrige professionshøjskoler brug for viden/kapacitet vedr. implementering, ligesom der også internationalt efterlyses viden inden for området (Meyers et al, 2012). Formålet med følgeforskningsprojektet er derfor, at bidrage til implementeringskapacitet i VIA og professionshøjskoler. Der er tale om såvel generelle som potentielt specifikke kapaciteter i forhold til tematikken omkring inkluderende miljøer i skolen. Mere overordnet er projektets fokus også begrundet i ønsket om at bidrage til øget faglighed på området i andre praksisarenaer (Lund et al, 2016) samt minimering af unødige omkostninger - økonomisk, arbejdsmiljømæssigt mm. - som ses i forbindelse med overbelastende tilgange til måder organisationer håndterer eksternt implementeringspres og -forventninger på (Fryd, 2010).Følgeforskningsprojektet tager sigte på gennem kvalitative og kvantitative studier, at komme tæt på disse processer på forskellige niveauer og i forskellige fora. Følgeforskningsprojektets undersøgelsesspørgsmål er: • Hvilke implementeringsprocesser kan identificeres og beskrives i de forskellige fora (i projektteam, i skolernes udviklingsteam, for den enkelte lærer mm.) som arbejder med implementeringsopgaven i projektet Plads til Forskellighed?• Hvilke implementeringsforståelser kan identificeres - hvor?• Hvilke hæmmende og fremmende faktorer for arbejdet med implementering kan identificeres på disse forskellige niveauer?• Hvilke forhold knytter sig i forlængelse heraf særligt til projektets fokus: inkluderende læringsmiljøer og hvilke er af mere generel karakter vedrørende implementering? • I følgeforskningsprojektet rettes der også en opmærksomhed mod de erfaringer, der gøres med den komponentmodel (Ogden, 2013:117), som projektet baserer sig på? Modellen vil løbende blive udfordret og udviklet gennem disse erfaringer.

Lægmandssprog

Følgeforskningsprojektet følger det landsdækkende projekt "Plads til forskellighed", hvor ca 75 skoler deltager og arbejder med at implementere strategier med henblik på at fremme inkluderende fællesskaber i indskolingen. Følgeforskningen er blandt andet optaget af at identificere de implementeringsprocesser, som skolerne sætter i spil. Følgeforskningen ser også 'indad' i forhold til VIA og samarbejdspartnere og underleverandører mhp. blandt andet at identificere forskellige implementeringsforståelser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/18

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • implementering