Indførelse af den ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi - hvordan påvirker den elevernes interesse, undervisningen og den lokale naturfaglige kultur?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et 5-årigt evaluerings- og følgeforskningsprojekt kommissioneret af STUK mhp at følge implementeringen af den fællesfaglige prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Med Mixed Methods søger projektet at belyse følgende overordnede forskningsspørgsmål:
1. Hvordan påvirker prøven undervisningen i naturfagene: bliver den fx mere varieret og anvendelsesorienteret?
2. Hvad sker der med elevernes motivation og interesse for naturfagene - som en konsekvens af den fælles prøve (og prøverettede undervisning)?
3. Hvilken indvirkning har prøven for organisering og naturfaglige kultur (herunder samarbejde og værdier i naturfaglige lærerteams) på skolerne?

Kvantitativt laves der gentagne large scale (N ca. 10000) kohortestudier blandt elever i grundskolens 9. klasse mhp at indfange elevernes oplevelse af den fællesfaglige undervisning og prøve. Samtidig gennemføres der survey-undersøgelser blandt naturfaglige undervisere, samt pædagogisk ledelse, som er med til at etablere det implementationsmæssige grundlag for den nye fællesfaglighed i grundskolen.

Kvalitativt gennemføres longitudinale studier på et mindre sæt case-skoler (7 stk). På case-skolerne gennemføres der observationer (af den fællesfaglige undervisning og af den fælles prøve), ligesom der gennemføres interviews med lærerteams og elevfokusgrupper.

Lægmandssprog

Der er indført en ny fælles prøve i naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi i grundskolen fra prøveterminen 2017. Prøven knytter direkte an til de fællesfaglige fokusområder, som blev indført få år forinden. Projektet er kommissioneret af ministeriet (STUK) mhp at følge, hvorledes det går med at implementere disse nye tiltag. Det har været en intention med de fællesfaglige tiltag, at de vil føre til en mere anvendelsesrettet og elevrelevant undervisning, som i højere grad vil stimulere elevernes interesse for naturfagene. Samtidig forudsætter fællesfagligheden, at de naturfaglige lærere i højere grad samarbejder på tværs af fag, hvilket er tænkt at fungere som en motor for udviklingen af en naturfaglig kultur på skolerne. I projektet er der særligt fokus på at forfølge disse spørgsmål.

Nøgleresultater

Første undersøgelsesrunde blev gennemført i foråret 2017. Resultaterne er rapporteret til STUK i form af et Statusnotat, se linket nedenfor. Her findes alle væsentlige nøgleresultater fra første års eksplorative base-liniestudium. Identificerede problemfelter er bl.a., at den fællesfaglige undervisning og prøve udfordrer og bekymrer størstedelen af underviserne. Samtidig indikerer lærernes svar, at undervisningen i højere grad er flerfaglig end fællesfaglig. I forlængelse heraf har eleverne heller ikke en klar oplevelse af, at de tre naturfag bringes til at hænge sammen. Alligevel er generelt fornøjede med både den fællesfaglige undervisning og med den fælles prøve. Hvad angår de naturfaglige kompetencer, så kommer undersøgelses- og modelleringskompetence meget svagt til udtryk i de observerede prøver. Meget tyder på, at der ikke har været arbejdet målrettet og eksplicit med disse i undervisningen.
Grundlæggende er meget dog nået allerede i år 1 af den ambitiøse prøvereform. også selvom størstedelen af skolerne ikke har haft handleplaner for implementationen. Organisatorisk har rammerne mange steder været sub-optimale, først og fremmest har det været et problem at finde fælles tid til samarbejde på tværs af fagene. Derfor er det pt. ikke muligt at påvise nogen reel forandring i de lokale naturfaglige kulturer.
Kort titelUVM Evaluering af fællesfaglige tiltag i naturfag
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato10/01/1720/12/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • fællesfaglig undervisning
  • elevinteresse
  • naturfaglig kultur
  • reform-implementation
  • performance testing
  • Fællesfaglig prøve