Innovative lærings- og arbejdsmiljøer

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Lokalt tværgående udviklingsprojekt udvirket i forbindelse med tværgående projekter under Globaliseringsmidlerne i afdelingen Frøbel/Hovedstaden & Sydhavn (UCC) i perioden september 2009 til juli 2010. Ressource: kr. 314.000. Min funktion: projektkoordinator. Projektresultat og projektrapporten "Innovative lærings- og arbejdsmiljøer" præsenteret på fælles UCC-seminarium august 2010.

  De grundlæggende målsætninger i procesplanbeskrivelsen fokuserer på at ”Styrke og udvikle bæredygtige faglige miljøer” og ”Tiltrække og fastholde kvalificerede studerende”. Ydermere forventes det, at ”Projektet sætter fokus på udvikling af læringsmiljøerne ved at afprøve nye metoder i undervisningen, der styrker uddannelses-differentiering ved at gå i systematisk dialog med de studerende om metoderne mhp. at styrke de studerendes læring, dannelse og motivation” (s. 35). Desforuden peges der konkret på, at projektforløbet skal rumme ” Udvikling af nye differentierede undervisningsformer, der afprøves som eksemplariske nedslag og drøftes med de studerende i strukturerede rammer, som en procesevaluering, hvor projektet løbende vurderes og justeres” (s. 36).

  Formål:
  Projektet har til hensigt både at styrke de studerendes læring, dannelse og motivation og etablere udviklende, engagerende og dynamiske arbejdsmiljøer for underviserne. Fokusset ligger på at etablere nye udviklings-og dialogrum, der kan sikre mere kvalitative og forpligtende møder mellem undervisere og studerende og mellem studerende – i forhold til at skabe grundlag for højere grad af studenterinddragelse. Projektet tager udgangspunkt i arbejdsgruppens oplevelser og erfaringer med forskellige uhensigtsmæssige aspekter i uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, som kan siges at bevirke en nedtoning af ovennævnte formålsaspekter.

  Mål:
  Målet er at planlægge, afprøve og etablere forskellige konkrete dialog-/fokusrum med studerende og lærer, som kan indgå som et nyt vægtigt element i uddannelsestænkningen og – organiseringen – mhp. opnåelse ad de ovennævnte formålsaspekter. Herunder bl.a., at evalueringer kan få langt mere bindende effekt.

  Projektarbejdets faser:
  Projektbeskrivelsen udgør første fase i vores projektarbejde, og den dokumenterer vores arbejde med opstilling af de nævnte hypoteser, målaspekter og desuden metodebeskrivelse og tidsplan.

  Undersøgelsens anden fase er anlagt som en empirisk-kvalitativ interviewundersøgelse af studerende med henblik på at få generel indsigt i aspekter, der kunne tænkes at have betydning for den studerendes oplevelse af studiemotivation. Fasen består af en både kvalitativ og kvantitativ bearbejdning af interviewundersøgelsen. Herudfra har vi udledt en række udsagn, hvorfra vi har fokuseret på tre ”påstande”, der sammen peger på undervisningsformers betydning for oplevelse af motivation. Som tidligere nævnt er denne fase af forskellige tidsmæssige og logistiske årsager ikke blevet gennemført som beskrevet i projektbeskrivelsen.

  Vi har af grunde beskrevet nærmere i metodeafsnittet slået tredje og fjerde fase sammen. Så denne tredje og sidste fase udgøres af et studiekreds-forløb med studerende, og er baseret på belysning af aspekter fra fase 2 vedr. undervisningsformernes betydning. Ud over denne konkrete belysning har det i udformningen af studiekredsen været intentionen at afprøve konkrete undervisningsrelaterede samarbejdsmetoder, som vi har udledt fra den såkaldte ”Cooperative Learning”-metode og som måske kunne være en del af svaret på de efterlysninger, som de studerende har peget på i undersøgelsesmaterialet.


  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/0901/06/10

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • cooperative learning
  • innovativ undervisning
  • fastholdelse